måndag 26 oktober 2009

Satsning på Sveriges bästa skolor

Som framgått av pressmeddelanden har en bred majoritet av M, FP och KD lagt ett gemensamt budgetförslag för 2010.

För skolan innebär budgeten fortsatt satsning på skolan; trots hårda sparbeting innebär Kommunstyrelsens förslag till Fullmäktige att man minskade utbildningsnämndens sparkrav med 7,5 miljoner.

Kommunstyrelsens ursprungliga förslag om att minska ersättningen till förskolorna för närvarotid för barn till föräldralediga drogs tillbaka just därför att det bedömdes som praktiskt komplicerat och därför sannolikt administrativt dyrt att genomföra, vilket även framgick av Utbildningsnämndens svar till Kommunstyrelsen angående 2010 års budget.

När det gäller förskolornas "peng" - ersättning per barn - ligger Lidingö mycket högt, även i jämförelse med andra kommuner i Stockholms Län. Detta förändras inte av en minskning med ca 1%. Misstanken kan ju vara stor att Lidingö skulle ha abnormt höga lokalkostnader, men så är det inte. En annan myt är att barngrupperna skulle vara mycket stora på Lidingö, men av den offentliga statistik som samlas in varje år av Skolverket/SCB har Lidingö hittills legat under medel för både landet och förortskommuner när det gäller barngruppernas storlek och antal barn per vuxen.

Inga kommentarer: