tisdag 10 november 2009

Lidingös gymnasieelever i nationell toppnivå

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat sin årligen återkommande jämförelse mellan Sveriges kommuner vad avser gymnasieutbildning - Öppna jämförelser.

Den övergripande slutsatsen är att Moderat utbildningspolitik är bra för Lidingös ungdomar. Meritvärdena är näst högst i landet. Inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning har 63% gått vidare till högre studier (3:e högsta siffran i landet).

När det gäller andelen ungdomar som har arbete eller studerar två år efter avslutade gymnasiestudier hamnar Lidingö på en hedrande 6:e plats, omgiven främst av en rad småländska kommuner - en liga där inga andra förortskommuner finns i topp.

Inte så många fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år, men man kan undra om man då räknat med de ungdomar som gör internationellt utbytesår? Inom fyra år har 86% fullföljt. Här kan man ställa sig frågan om det är totala avhopp eller om det handlar om personer som arbetar och kompletterar för att söka en utbildning som man är mer intresserad av än när man valde gymnasium vid 15 års ålder?

Totalt har 94% uppnått grundläggande högskolebehörighet. Det talar för att andelen "dropouts" totalt sett är lågt. Dock är det viktigt att följa upp de elever som går på IV-programmet. I stora drag vet vi att av de 33 elever som började på IV 2004 och 2005 så har 11 gått tre år på något nationellt program; andra har gått på folkhögskola, några är kvar i IV-programmet, några har fått hjälp med praktik, några har flyttat från Lidingö. En vanlig orsak till att komma till IV-programmet är ofullständiga grundskolebetyg - vilket i många fall beror på att eleverna inte kunnat tillräckligt med svenska för att tillgodogöra sig undervisningen. Detta talar starkt för att Utbildningsnämnden så snart det är möjligt bör inrätta en speciell stödpeng - "svenska som andraspråk" som följer de elever med dessa behov!

Se även Paul Lindquists blogg

4 kommentarer:

joel sa...

Du tror inte att akademisk tradition kan spela större roll än moderat skolpolitik...

Vi får också verkligen hoppas att inga elever har ångrat sitt gymnasieval vid 15 års ålder. Så länge man inte tar ut ett slutbetyg så finns det kanske en chans, men i princip så har regeringen gjort möjligheten att någonsin ångra ett beslut taget vid 15 års ålder omöjligt i och med det nya antagningssystemet till högskolan som börjar gälla från HT2010.

Lars Björndahl sa...

Hej Joel!
Av någon anledning är det vanligt med moderat skolpolitik i kommuner med stor akademisk tradition, så samband finns det säkert! Men som du säkert observerat skrev jag att Moderat utbildningspolitik är bra för Lidingös ungdomar...

Däremot håller jag inte med dig om din beskrivning av det nya antagningssystemet. Det har ju varit så att det lönat sig dåligt att välja en gymnasielinje anpassad till den högre utbildning man är inriktad mot. Taktikval av linjer och komplettering har i allmänhet orsakat fördröjningar på flera år innan de högre studierna påbörjas. Reglerna går ju ut på att man kan komplettera kurserna (=kunskapsgrunden) men inte meritvärdet.

Joel sa...

Så tolkar jag inte de nya reglerna.
Såvitt jag förstår går det att komplettera både behörighet och betygsnivå men blir i båda fallen betydligt svårare att komma in på högskolan. Man måste därmed ta rätt beslut för sin framtida karriär när man är 15 år och sen se till att man är fysiskt och psykiskt på topp under de kommande tre åren. Någon andra chans gives icke. Se tex http://www.hsv.se/download/18.211928b51239dbb43167ffe1668/tilltradesregler_e_gymn.pdf

Om man sen anser att det är bra eller dåligt är naturligtvis en annan sak.

Lars Björndahl sa...

Hej igen!
Att kort sammanfatta reglerna låter sig inte göras. Men det är viktigt att hittillsvarande regler gjort det mycket svårt att fortsätta direkt med högre studier, även för gymnasister med mycket goda kunskaper och betyg. Så har det varit sedan slutet av 1970-talet och de avigsidor det ställt till med är nog den viktigaste anledningen till de ändrade tilltrådesreglerna. När man studerat effekterna av de tidigare reglerna har man funnit att det varit förhållandevis lätt att komma in för studenter med olika former av kompletteringar medan de som direkt haft motsvarande kompetens haft mycket svårare. Däremot stämmer det inte att andra chanser inte ges. Man måste läsa lite mer än den mycket kortfattade anvisning du hänvisar till. Se till exempel http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildning/grundniva/tilltradetillgrundniva/sammanfattningavdenyareglerna/platsfordelningpagrundvalavbetyg.4.6923699711a25cb275a80001016.html

En beklaglig brist i det kommande systemet är att gymnasister som skaffat sig den internationellt gångbara IB (International Baccalaureate) som genom att det är så få i den gruppen lär missgynnas rejält.