måndag 28 december 2009

Administratörer och välfärdsarbetare - djupare analys krävs!

I dagens DN skriver Thomas Idergard och Johan Kreicbergs om hur olika storleken av olika grupper av anställda har förändrats i kommuner och landsting.

Även om man måste instämma i den grundläggande principen att generella statsbidrag till kommunerna knappast underlättar nödvändig strukturomvandling - till och med kan konservera kvalitativt och ekonomiskt ineffektiv verksamhet, så finns det anledning att fundera över ett bristande djup i analysen i artikeln.

Förvisso pekar man på att t ex Stockholmsregionen - som har mest uttalad breddning av utförarsidan av kommunal välfärdsservice med pengsystem av olika slag. Det har sannolikt givit mer incitament till förändring och utveckling av administrationen av välfärden.

Men det haltar rejält när man inte resonerar kring de kraftigt administrationsdrivande krav som kommer från statsmakten, inte minst inom utbildningsområdet. Kraven på administrativt arbete i form av utveckling och dokumentation av i och för sig relevanta sidoaktiviteter till den rent pedagogiska verksamheten ökar kraven på administrativ personal, om man inte vill att pedagoger ska ägna sig mindra åt undervisning och mer åt pappersarbete.

Eftersom lärarpersonal är den helt dominerande personalgruppen inom förskola och skola innebär det att även en liten ökning av den betydligt mindre gruppen administrativ personal procentuellt sett kan bli större, till och med om fler personer anställts inom den pedagogiska verksamheten samtidigt.

Med denna brist i analysen är det inte självklart att ställa sig bakom författarnas ställningstagande. Som verksam i en kommun där administrationen ständigt omvandlas för att anpassas till invånarnas behov, är det tydligt att de berättigade kraven på mer uppföljning (och mindre politisk detaljstyrning) inte omedelbart medför minskat behov av administrativ personal.

---

Kent Persson och i högsta grad Maria Hagbom

---

2 kommentarer:

Anonym sa...

Utan politik (=kollektivistiskt tvång von Oben) så är ALLA människor "administratörer"! Men i moderata planekonomier så är det bara vissa politiskt utsedda överherrar som fattar alla beslut, och då kan inte ens en miljon byråkrater förslå för att styra över nio miljoners liv. För detta krävs nio miljoner självständiga beslutsfattare!

Politiker som rättfärdigar sitt våld mot undersåtar i termer av "incitament" är ingenting annat än psykopatiska människoplågande boskapsdrivare som självförljuget påstår sig veta bäst, fast all erfarenhet bevisar att deras planekononomi alltid och överallt har fallerat.

Lars Björndahl sa...

Hej!
Jag kan inte dela dina svepande generaliseringar. Det är ju tydligt att du inte delar moderata värderingar. Men just därför att du generaliserar, överdriver och pådyvlar politiker och moderater i synnerhet egenskaper och åsikter som inte är med verkligheten överensstämmnande, finns ingen tyngd i dina argument.

Utan politik hade vi ingen demokrati. Den helt övervägande delan av svenska politiker är fritidspolitiker, dvs politiken är inte ett yrke.

Planekonomi är något som socialdemokratin haft förkärlek för i vårt land, annars är det mest känt från kommunistiska diktaturer och har inte lett till bestående välstånd för befolkningarna. Moderaterna har under lång tid varit tydligaste förespråkare för en liberal marknadsekonomi kombinerat med en välfärdsstat.

I vårt land är det inte bara "vissa politiskt utsedda överherrar som fattar alla beslut". Du förespråkar nio miljoner självstädiga beslutsfattare. Men alla som är minst 18 år är självständiga beslutsfattare vid de allmänna valen! Eftersom de väljer "överherrar" så kanske de har fel åsikt? Men hur går det då om de skulle fatta beslut om allting? De kanske skulle ha fel åsikt (enligt din mening) då också!

Incitament i Sverige är inte det samma som våld eller hot om våld; snarast motsatsen. I Stalins Sovjetunion, Maos Kina och många andra diktaturer har systematisk förföljelse använts mot dem som har en annan åsikt - då kan man tala om "människoplågande boskapsdrivare".

Det finns otaliga exempel på hur sund konkurrens stimulerat inte bara de privata verksamheterna utan även fått offentliga verksamheter (skolor, sjukvårdsinrättningar) att fokusera på dem de ska ge service.

Till detta kommer att eldsjälar på ett helt annat sätt kan komma till sin rätt när de får möjlighet att själva driva verksamhet och öka kvaliteten.

Jag kan bara beklaga att du uppenbarligen känner dig så negativ till moderat politik som syftar till att ge medmänniskorna i Sverige ett bättre liv, med mindre detaljstyrning från politiker och mer utrymme för alla. Det är därför inkomstskattesänkningarna har gjorts för alla som jobbar, inte bara för höginkomsttagare!