tisdag 29 december 2009

Anti-parti i Riksdagen - ett litet förbiseende

Martin Peterson, docent i filosofi vid universitetet i Eindhoven, skriver i Brännpunkt i dagens SvD att Sverigedemokraternas inflytande efter ett eventuellt inträde i Riksdagen kan elimineras om övriga partier konsekvent avsätter lika många ledamöter för att rösta emot SD.

Det finns dock en allvarlig brist i tankekedjan: det bygger på att SD i förväg deklarerar hur man tänker rösta och konsekvent följer den linjen. Varför skulle man göra det i en Riksdag där andra partier använder taktik för att hindra dem?

Det mest allvarliga med SD är att deras förenklade bild av verkligheten får spridning och att "vanligt folk" förleds att tro att det problemen är så enkla och lösningarna ännu enklare. Jag har illustrerat detta genom att visa upp SDs osammanhängande och självmotsägande teser.

I den dagliga dialogen med familj, vänner, arbetskamrater och andra bekanta är det väsentligt att lyfta fram just de luckor och logiska felslut som finns i de förenklade budskap som bland annat SDS har som plattform för sin politik. Det är oftast inte möjligt att övertyga dem som är aktiva för SD, men att lyfta fram varför deras lösningar är fel har en gynnsam inverkan på potentiella väljare. Planer på taktiserande i Riksdagen har bara motsatt effekt!

Det finns många "vandringssägner" om invandrare i Sverige. För något decennium sedan fick jag höra att invandrare får bilar av Sverige - det var alldeles sant för de hade till och med egna registreringsskyltar. De som berättade detta var övertygade om att det var sant. Men eftersom det inte är sant, måste det finnas en alternativ förklaring. Inte så värst många år innan infördes blå skyltar för diplomatbilar i Sverige. Det är därför högst troligt att någon observerat "utlänningar" som åkt i bilar med blå registreringsskyltar och sedan gjort det logiska felslutet att invandrare i Sverige får bilar av skattebetalarna. Eller som ett demagogiskt trick medvetet utnyttjat det faktum att det främst i Stockholm kör människor med främmande utseende bilar med speciella registreringsskyltar.

Alla vi som inte faller så lätt i demagogiska fällor och tankeluckor måste föra kampen! En TV-debatt med partiledare fungerar inte, det är det lågmälda samtalet där man gemensamt kan analysera argumenten och deras bärighet som avslöjar det demokratiska underskottet!

---

8 kommentarer:

Anonym sa...

Ursäkta, men om du tror att kritiken mot invandringspolitiken kommer från såna som du skriver om så är det tragiskt. Men inte ett dugg förvånande eftersom sådana förenklade och populistiska tankegångar är ju det som styr svensk invandringspolitik.

Lars Björndahl sa...

Hej Anonym!
Jag har själv påpekat problem med den kultur som Sverige byggt upp med mottagande av flyktingar och andra invandrare - utanförskap och bidragsberoende. Här tar Alliansregeringen krafttag för att rätta till årtiondens misstag.

När det gäller den alltför förenklade syn på problemen som presenteras av SD och deras varmaste anhängare så är just felet att man inte ser problemen i hela sin vidd - det blir en "enkel" lösning. I förstone kan det verka frestande, men när man börjar analysera problembeskrivning och lösningsförslag så finns det allvarliga luckor.

Det är otacksamt att försöka föra djupare resonemang, vidga problembeskrivningar och tala om vidare konsekvenser av olika förslag till lösning.

Exemplet som jag gav om bilar med diplomatskyltar handlar inte om aktuella förslag från SD. Det handlade om hur grundlösa rykten lätt kommer i omlopp och att man inte fungerar att bemöta dem i Brännpunktsartiklar eller på DN-debatt. Det är till och med så att tokig rubriksättning kan leda till sådana missuppfattningar (http://bjorndahl-moderat.blogspot.com/2009/12/s-odlar-sd-sympatier.html).

Jag delar därför inte din uppfattning att det är förenklade eller populistiska tankegångar som styr Alliansregerings arbete med invandringsfrågor.

Anonym sa...

Märkligt...vilka grundlösa rykten är det just nu som florerar i samhället? Stenkastning mot brandpersonal, gruppvåldtäkter, eller massivt bidragsberoende i en del förorter?

Förklara gärna för det svenska folket att det som de ser i verkligheten inte är sant. Allt påminner om pojken i sagan om "Kejsarens nya kläder".

Anonym sa...

"I den dagliga dialogen med familj, vänner, arbetskamrater och andra bekanta är det väsentligt att lyfta fram just de luckor och logiska felslut som finns i de förenklade budskap som bland annat SDS har som plattform för sin politik."
Detta har skrivits till leda på olika politiska bloggar. Hittills har jag dock inte sett någon göra just detta. Bara en massa tramsiga motfrågor som "vad är svenskt", "vad är svensk kultur" samt påståenden om att de som inte har de politiskt korrekta åsikterna har fördomar och lider av
fobier.

Lunkentuff

Lars Björndahl sa...

Den anonyma kommentaren publicerade 13.15 frågar efter grundlösa rykten. Att direkt eller indirekt påstå att alla invandrare i Rosengård är skyldiga till det våld och den skadegörelse som ägt rum där är att bidra till ryktesspridning, inte till att ge en sann och rättvisande bild av problemet. Med en alltför förenklad problembeskrivning löser man inga problem, utan skapar bara nya.

Samma sak gäller det indirekta påståendet att gruppvåldtäkter är ett rent invandrarproblem.

Slutligen - det massiva bidragsberoendet är faktiskt något som riksdagsmajoriteter beslutat om. Det är Alliansregeringen som beslutsamt tagit sig an att göra något åt detta problem. Och man måste se vidare på problematiken än vad ytliga generaliseringar tillåter - då kan man börja skönja mekanismer i vår helylle svenska värld som faktiskt skapat problemen! inte invandrarna, utan vårt eget demokratiska samhälle. Hur vet vi det? jo, i andra länder - där man haft en mer positiv attityd till invandrare och tro på deras förmåga att klara sig själva, där har man inte samma slags problem!

Så till Lunkentuff:
Det har tyvärr gått dig förbi att det är just det jag försöker göra. Jag tackar för kommentaren, eftersom jag förstår att jag i framtiden ska vara ännu tydligare!

Genom att inte reducera svåra och komplicerade problem till ett alltför enkelt "det är deras fel" är det lättare att se när argumentationen håller och när den inte håller. Sedan är det givetvis så att de som verkligen innerst inne tror att Sveriges problem i allt väsentligt beror på invandrarna, där brukar inte sakargument bita, men väldigt många andra finner det intressant att utföra argumentationsanalys.

Det är inte heller så att det är den eventuella politiska korrekheten i en åsikt som avgör om en individ har fördomar eller visar tecken på uttalad xenofobi (rädsla för det främmande), det som är avgörande om argumenten bygger på fakta eller på överdrifter och generaliseringar utan ordentlig grund, och om argumenten hänger ihop logiskt.

Anonym sa...

Jag uppfattar inte riktigt att SD skyller alla problem invandrarna, snarare på de politiker som skapat/förvaltat samt låtit invandringspolitiken haverera vilket lett till aktuella problemen.
Det som jag och jag tror många med mig finner frustrerande är Sveriges eller rättare sagt Svensk media och Svenska politikers vilja att "vara bäst i klassen" när det gäller exempelvis invandrings och klimatfrågor. Den kostar medborgarna massor men ändrar i stort sett inget i globalt sett. Jag vill se ett ledarskap som värnar Sverige och svenska frågor i första hand, det är det de är valda för.
Ett urval på de krafttag jag skulle vilja se är:
• Tillämpa Genèvekonventionens flyktingdefinitioner, varken mer eller mindre, för att avgöra asylärenden. Bort med alla luddiga Sverigeunika flyktingskäl.
• Se till att Migrationsverket fungerar, se http://meritwager.wordpress.com/category/asylmigration/ så hittar du hur mycket exempel som helst på slapp och slarvig och närmast kriminell hantering beskrivna av insiderkällor på MIG.
• Kräv styrkt identitet på de som vill söka asyl – någon gång under resan hit måste de ha uppvisat sin identitet så det är ju knappast orimligt av oss att kräva det.
• Återförening av ensamkommande med anhöriga skall ske i deras hemland, ej här. Noggrannare åldersbestämning tycks också vara på sin plats.
• Obligatorisk dna-testning vid anhöriginvandring.
• Alla put och medborgarskap som erhållits på falska grunder skall omedelbart återkallas
• Utvisning av kriminella invandrare som dömts till 2 års fängelse eller mer(strikt)
• Hårdare tillämpning av straffskalorna vi vålds och sexualbrott. Speciellt då karaktären feghetsbrott då antalet våldsverkare vida överskridit antalet offer.
Sen har jag väldigt svårt att förstå det här med arbetskraftinvandring i ett läge med 700 000? arbetslösa som snarare lär bli fler än färre. Borde vi inte se till att få dem i arbete först?

Anonym sa...

Inlägget 19.05 var från Lunkentuff

Lars Björndahl sa...

Hej Lunkentuff!
Jag börjar med din sista punkt. Givetvis är det viktigt att näringslivet kommer igång så att fler kan få arbete. Om du studerar vad som skedde under Alliansregeringens tid fram till den globala finanskrisen för ett år sedan, så ser du den positiva utveckling som är en följd av arbetslinjen. Det kommer att vända, även om det tar några år. Men alldeles oavsett sådana konjunktursvängningar så kommer välfärden inte att kunna klaras om inte fler arbetar i Sverige i framtiden. Arbetskraftsinvandring kommer att behövas, men i första hand ska ju de som redan bor i landet och kan arbeta vara med. Det ingår också i arbetslinjen.

Du inleder din kommentar med att säga att du inte uppfattar det som att SD skyller allt på invandrarna, utan på politikerna. Men problemet är att man i argumenterar att "massinvandring"
är ett hot mot "gemensam kultur i Sverige" och i andra sammanhang lägger man ihop olika former av brottslighet med invandring. "Invandrare som ej accepterar svenska normer och regler bör återvända" - hur ska vi då behandla svenskar som "ej accepterar svenska normer och regler"? Hur långt sträcker sig SDs definition av att "ej acceptera" normer och regler?
Dessa citat kommer från SDs eget material.

I början av din kommentar klumpar du ihop svensk media och svenska politiker och kommer med generaliserande påståenden. Förvisso finns det både politiker, tjänstemän och media-personer som kan uttrycka åsikter, utföra sitt ämbete eller driva frågor på ett sätt som inte hela befolkningen instämmer i, men det rättfärdigar inte att klumpa ihop allting. Så enkel och enfaldig är inte verkligheten!

Alliansregeringen har ett ambitiöst program för att inte passivisera dem som får uppehållstillstånd. Men om du inte uttryckligen menar att det ska finna olika straffskalor för invandrare och svenska medborgare, borde du uttrycka dig tydligare:
våldtäkter och andra kriminella aktiviteter är lika förfärliga, oavsett om det där svenska medborgare, invandrare eller utlänningar på besök som begår dem.

Sedan måste jag invända mot förslag med DNA-testning och "åldersbestämning" som något slags universalmedel och objektiv mått.
Det är det inte. DNA kan avgöra genetiskt släktskap, men inte andra former av anhörigskap. Åldersbestämning kan göras med viss noggrannhet, men frågan är hur mycket av sjukvårdens resurser som skall tas i anspråk för att säkerställa ett troligt åldersintervall?

Det finns mycket som kan bli bättre - inte minst uppföljning av tex Migrationsverkets verksamhet, kontroller för att försvåra att svenska tjänstemän begår brott för sin egen vinnings skull osv. Alliansregeringen är den kraft som levererat mest av reformer för att styra upp immigrationsverksamheten.

Men den fråga som bloggen tog upp var inte detta utan brännpunkts-artikeln med om förslag om taktiserande om SD skulle komma in i Riksdagen.

Eftersom kommentarerna handlat om allt annat än det aktuella förslaget till taktik i Riksdagen må diskussionen nu vara avslutat!