måndag 7 december 2009

Bra skolor har bra ledning!

Som jag tidigare påpekat i denna blogg är det inte så enkelt som socialdemokrater ofta vill påskina, att det är de socioekonomiska faktorerna som är helt avgörande för elevernas resultat, dvs att i skolor med barn i familjer med små resurser så beror dåliga resultat på familjernas sociala och ekonomiska läge. Pedagogisk forskning visar tvärtom att skolor med barn från socioekonomiskt eftersatta områden visst kan visa oerhört goda resultat, men det kräver då en tydlig pedagogisk ledning och starkt engagemang från skolledning och lärare.

I dagens DN citeras en färsk svensk undersökning från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som bekräftar detta.

Om en skola fungerar dåligt är det inte i första hand pengar som saknas - i varje fall inte om ett skolpengssystem används.


På Lidingö är alla skolor mycket bra, så väl kommunala som fristående. Även de skolor som har en större andel elever med socioekonomiskt lägre standard fungerar generellt mycket bra. Givetvis beror det på skolledningar och lärare i första hand, men det kan knappast vara utan betydelse att vi som svarar för utbildningspolitiken på Lidingö har satsat på ett skolpengssystem och försöker lägga oss i verksamheten i skolorna så lite som möjligt. Däremot arbetar vi aktivt med att få fram verktyg för att kunna utvärdera skolornas funktion: betyg/meritvärden, kvalitetsenkäter, andel elever som erhållit gymansie- resp högskolekompetens, uppföljning av elever som inte uppnått respektive kompetens, andel barn/elever som fått sitt första handsval tillgodosett, osv.

Skolverkets ovetenskaplig alster har inte haft så mycket konstruktiv information som den aktuella studien. Frågan om vad vi har Skolverket till återkommer alltså!

----

se även Paul Lindquists blogg och Nämndbloggen på Lidingö

----

Inga kommentarer: