torsdag 31 december 2009

Utbildningsfrågor på Lidingö 2007-2009

Vad har hänt och vart är vi på väg?

Den snabba ökningen av små barn på Lidingö har ställt stora krav på utbyggnad av barnomsorgen - en ökning sedan början av milleniet med över 20%! Trots den stora ökningen av barn är barngruppernas storlek fortfarande under medel för riket och för förortskommuner. Enligt alla prognoser håller ökningen på att avta, men vi får se om verkligheten anpassar sig till prognoserna!

En naturlig följd av ökningen av små barn är att grundskolorna under de närmaste 5-6 åren kommer att behöva ta emot drygt 1000 fler elever än de senaster åren. Hur ökningen av antalet grundskoleplatser ska kunna göras på mest kvalitativt och ekonomiskt effektiva sätt planeras nu.

---

Trygghet är en basal komponent i moderat utbildningspolitik - utan trygghet i förskola och skola saknas en nödvändig förutsättning för lärande.

Mobbning är därför ett allvarligt problem i dagens skola. Förvisso ligger det mycket i de resonemang som psykiatrikern och författaren David Eberhard skriver om i boken "Ingen tar skit i de lättkränktas land", men det är ändå viktigt att förskolor och skolor arbetar aktivt mot allvarliga kränkningar. Allvarlig mobbning förstör skolgången för den drabbade, gör livet onödigt svårt och kan i värsta fall leda till djup depression och självmord. Redan 2007 tog (M) tillsammans med (FP) initiativ till intensifierat arbete mot mobbning i Lidingös skolor. Det fanns visserligen redan program mot mobbning i alla verksamheter, men många elever och föräldrar kände inte till dem och flera drabbade upplevde att skolledningar inte tog drabbade på allvar. De årliga kvalitetsutvärderingarna tydde också på minskande trivsel och ökande mobbning, även från vuxna i skolan. Nu arbetar Lidingös skolor med Livskunskap på schemat och olika aktiva program för att förbättra "andan". Även om den slutliga utvärderingen inte är klar, tyder en del "milstolpar" att arbetet är på rätt väg!

---

Kunskap är givetvis en annan av de grundläggande pelarna i moderat utbildningspolitik. Att Lidingös skolor är bra på att förmedla kunskaper vittnar både Skolverkets/Skolinspektionens rapporter från 2008 och statistik som visar att Lidingös skolor tillhör landets toppskick. Det som återstår att utvärdera är hur stöd kan ges till dem som inte slutar 9:an med fullständiga betyg eller som inte fullföljer gymnasiet.

Kvaliteten på verksamheterna i förskolor och skolor utvärderas alltså på flera sätt. I samarbete med fyra andra förortskommuner i länet görs kvalitetsutvärderingar på djupet i varje enhet ungefär vart 4-5:e år. Dokumentation gås igenom, besök på plats med intervjuer med skolledning, pedagoger, barn/elever/föräldrar och slutligen görs en slutrapport som stöd för skolan att fortsätta utvecklas i en positiv riktning...

---

Stor valfrihet är ytterligare en av grundpelarna i moderat utbildningspolitik. Förskolepeng, skolpeng och gymnasiepeng ger den konkurrensneutralitet mellan olika skolor som nya lagar kräver vilket är en förutsättning för sund konkurrens mellan kommunala och privata alternativ. Dessutom innebär det för Lidingös del att de olika kommunala skolorna har en mycket stor frihet att verka inom ramen för de medel som skolpengen ger.

För förskolan har det varit svårt att ge stor valfrihet för familjerna när den snabba ökningen av små barn gjort att lediga platser varit få. När antalet nybörjare i förskolan minskar, kommer det att leda till ökad valfrihet.

En grupp kvinnliga entreprenörer - familjedaghemmen eller mer "populärt" dagmammor - är en grupp med stort engagemang och intresse för att ta hand om barn i nära samarbete med föräldrarna. Det verkar som om information om deras existens har haft svårt att nå fram till föräldrarna. Detta arbetar vi med att förbättra samtidigt som en reform ökade möjligheterna för alternativa former av barnomsorg som inte är förskola: pedagogisk omsorg. I denna bredare definition av barnomsorg ingår de traditionella familjedaghemmen, men enligt Alliansregeringens reform även andra former - allt för att stimulera till ökad valfrihet med bibehållna kvalitetskrav. I Lidingö Stad pågår arbete med att utveckla riktlinjer för att kunna fullfölja Regeringens mål i detta avseende.

Alla Lidingös grundskolor - kommunala som fristående - erbjuder mycket god undervisning. Några är dock så populära att inte alla sökande kan erbjudas plats. I dessa fall måste Skolverkets anvisningar gälla med bland annat närhetsprincipen.

På gymnasienivå är också utbildningsnivå av högsta klass. Hersby och Gångsätra hävdar sig väl i den nationella konkurrensen. Till detta kommer det nyöppnade Stillerska Filmgymnasiet i Dalénum. Valfriheten på gymnasienivå har dessutom ökats kraftigt genom att länets kommuner kommit överens om att alla elever med två undantag kan söka fritt till alla utbildningar i hela länet (undantaget är kortfattat att NV och SV programmen i Stockholms Stads kommunala gymnasier bara är öppna i mån av plats efter att Stockholms egna ungdomar fått plats - och vice versa gäller för Stockholsm ungdomar i övriga länets kommunala gymnasier).

Även inom KomVux pågår en ökning av valfriheten: för att kunna erbjuda en mångfald av kurser öppnas länets KomVux-verksamheter för alla. Det är dock varje kommun som avgör vilka som kan antas till kurser, men utbudet av kurser beräknas bli mycket större.

---

Följ aktuella utbildningsfrågor på Lidingö: Nämndbloggen!

---

1 kommentar:

paul matell sa...

Hej Lars och god fortsättning. Jag anser att du gör en bra sammanfattning av utbildningsnämndens övergripande frågeställningar även om det finns mycket annat tänkvärt som diskuteras på nämndmöten och seminariedagar. Fortsätt på den inslagna vägen/ vh paul