lördag 5 december 2009

Vilken nytta gör SIDA?

Under de senaste åren har vi fått läsa om flera fall av förskingring av svenska skattebetalares biståndspengar. Politiker och myndigheter ger oss skattebetalare bilden av Sverige som utvecklingsländernas räddare, men vilken nytta gör SIDA egentligen? Har mottagarländernas utveckling verkligen stimulerats, eller har enpartistater och andra diktaturer givits hjälp att överleva, makthavares tillgångar i Schweiz och andra ställen kunna öka?

Nu rapporteras att SIDAs ekonomi ska granskas (SvD, DN, Aftonbladet).

Men när blir det en granskning av om skattebetalarnas pengar haft positiv effekt eller om de bara förslösats? Vad har gjorts för att förhindra nya skandaler med förskingring och andra oegentligheter?

Det är bra att regeringen reagerar och snabbt ingriper när en myndighet inte klarar av att sköta sin budget, men när det är klart måste en djupare revision göras för att veta vilka projekt som kommit mottagarländernas invånare till del och som bidraget till en positiv utveckling av ekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter.

---

7 kommentarer:

Björn sa...

Precis som du tar upp så är det en angelägen fråga att få reda på om pengarna gör nytta och man kan fråga sig om det inte vore på sin plats med en kontinuerlig granskning. Bistånd som hamnar på fel plats kan ställa till stora problem i mottagarländerna så det är inte bara för vår ekonomi man bör granska det, det handlar minst lika mycket om att hjälp verkligen skall hjälpa.

Anonym sa...

Sida gär inte och har aldrig gjort någon nytta.
Det är en inkompetent pajasorganisation som om den skulle stängas i mågon skulle ingen märka någon skillnad annat än att ett vansinnigt och okomntrollerat slöseri med skattepengar skulle upphöra.

SIDA-bevakare sa...

Lägg ner skräpet!! Låt folk betala av sina egna pengar till det bistånd de vill och låt dem dra av det på skatten istället.
SIDA är bara en leklåda som betalas med folks hårt ihoptjänade lön...

Anonym sa...

Mycket talar för att bistånd är till mer skada än nytta. Mycket försvinner i administration. Mycket försvinner "på vägen". Mycket svårt att förutse hur mycket biståndet snedvrider biståndslandets ekonomi och drivkrafter. - Jämför med PolioPlus som drivs av Rotary. Till nästa år har 1 miljard (1.000.000.000) kronor samlats in totalt i världen, öronmärkta för projektet. Rotarianerna personligen åker ut och vaccinerar. Kräver inte medicinsk expertis eftersom vaccinet tas via munnen. Inget vaccin lämnas ut till myndigheter "in blanco". Målsättningen är polio utrotad i världen år 2012. Man är på mycket god väg. Problemet är exv delar av Nigeria där inbördeskrig råder. Billy Gates åkte personligen till Nigeria och beredde väg.

Lars Björndahl sa...

Jag instämmer med Björn och Anonym i kommentar 4 (kl 20:26). Det politiskt beslutade biståndet till utvecklingsländer har inte rätt uppföljning, varken vad gäller anställdas ansvar och förfogande över medel eller i ännu högre grad vilken effekt biståndet har på mottagarsamhällena. Grovt skulle man kunna dela in effekten i tre klasser:
1) genuint bidrag till utveckling av ekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter
2) ingen positiv långsiktig effekt alls
3) negativ långsiktig effekt - cementering av diktaturer eller maktstrukturer som motverkar ekonomisk, demokratisk utveckling och därmed utveckling av de mänskliga rättigheterna. I denna klass ingår även att svenska skattepengar underlättar krigföring mot andra länder och att despoter bygger upp privata förmögenheter.

Detta är därför ännu ett tecken på att politiska beslut om att använda skattepengar på olika projekt (både i Sverige och utomlands) även måste omfatta vilken effekt som förväntas och hur man mäter om effekten uppnås...

Som "Anonym 4" mycket riktigt påpekar är många "enskilda", målinriktade initiativ mycket mer effektiva, och jag anser att det är just därför att de har tydliga (och därmed mer uppenbart mätbara) mål.

Anonym sa...

Just i fallet med budgetöverdraget så är det knappast förvånande för en organisation som har merparten av sina utgifter i USD när SEK faller.

Till den större frågan om vilken nytta SIDA gör så är den säkert befogad. Mitt intryck är att många projekt har politiska förtecken medan satsningar på infrastruktur etc inte är lika populärt.

Lars Björndahl sa...

Kommentar till "Anonym 09:31" - angående utgifter i USD:

Givetvis är det ett problem att ha en stor del av sina utgifter kopplad till en annan valuta. Men av uttalanden i radio den 5 december förstår man att SIDA budgeterat med en fortsatt gynnsam kurs på US Dollar. Under stora delar av året har dollarn varit billig jämfört med t ex våren 2008. Men man verkar inte ha haft t.ex. månatlig uppföljning av budgetutfallet - då hade man tidigare kunnat se vad som var på gång.

Slutsatsen måste vara att om man baserar sin budget på optimistiska antaganden om växelkurser, då är behovet av regelbundna och täta uppföljningar av budgetutfallet av största vikt.