onsdag 3 februari 2010

Arbetet mot mobbning - en grundbult i skolan

Att känna trygghet i skolan är en grundförutsättning för framgångsrikt lärande, det framgår inte minst av de moderata ledorden kunskap, frihet, trygghet.

På Lidingö har vi satsat på ett långsiktigt arbete för att minska mobbningen. Under våren hoppas vi få svar på om det arbete som lagts ner börjat få effekt. Om det inte är fallet, måste vi givetvis överväga hur arbetet ska förändras.

Ämnet mobbning är även aktuellt i riksdebatten därför att Skolinspektionen publicerat en rapport med mycket nedslående resultat. Utan att ha haft möjlighet att granska den i detalj, väcker presentationen i massmedia såväl som Skolinspektionens egen sammanfattning en rad frågor. Dels anger man att man huvudsakligen valt ut "problemskolor" och dessutom uppenbarligen några som man ansåg skulle vara "goda exempel" och funnit att problemen finns på båda hållen. Dels ger beskrivningarna intrycket att det man funnit är generellt för hela landet.

Man måste ta med i beräkningen att 50 skolor är en mycket liten del av alla skolor som finns i landet. Har man dessutom valt ut huvuddelen bland dem med kända och svåra problem, så är det allvarligt att man går ut med information som media tolkar som "tillståndet i landets skolor" (DN, SvD, Aftonbladet, Expressen).

Det är allvarligt att massmedia sprider en falsk bild av läget, det är ännu allvarligare att en statlig myndighet så starkt bidrar till att skapa en sensationell eländeshysteri! Därmed inte sagt att mobbning är ett allvarligt problem som behöver åtgärdas - tvärtom: ingen elev ska behöva bli kränkt i skolan, skolan måste ta allvarligt på sådana misstankar.

Jag har tidigare kritiserat Skolinspektionen (a, b, c) för att ensidigt stirra på hur paragrafer efterlevs, snarare än att se hur det går i verkligheten. I presentationen av den aktuella rapporten förefaller man även ha samtalat med elever, föräldrar och lärare - inte bara bläddrat i dokumentationen och jämfört med paragrafer i skollagen. Det är i så fall ett stort framsteg! Däremot verkar en rad av punkterna i den sammanfattande kritiker omfatta just formalia brister. Om huvuddelen av kritiken mot de 48-49 "dåliga" skolorna avser just formalia och mindre av hur det fungerar i verkligheten, då ger rapportens presentation en mycket skev bild av dessa skolor.

---

4 kommentarer:

ann collste sa...

Hej Lars,

Det känns bra att du är så engagerad i mobbningsfrågor!

Du skriver att Lidingö har ett långsiktigt förebyggande arbete. Nu väntar ni på att se effekten av det.

Min fråga är då hur det förebyggande arbetet ser ut i Lidingö skolor och hur ni kommer mäta effekten av det.

Jag följer sedan ca 8 år mina barnbarns skolgång här på ön. Tyvärr har jag inte märkt av det långsiktiga antimobbningsarbetet du nämner.

Vänliga hälsningar
Ann Collste
Carl Milles väg 7,
181 34 Lidingö
0709678201

Lars Björndahl sa...

Hej Anne!
Tack för din kommentar!

Tråkigt att du inte kunnat märka positiva effekter av det långsiktiga arbete som har påbörjats. Som förälder har jag ungefär lika långt perspektiv som du, som vice ordförande i utbildningsnämnden har jag bara verkat sedan 2007 och det är under denna mandatperiod som vi har börjat sätta upp tydliga mål för antimobbningsarbetet. Jag talade så sent som igår med förvaltningens kvalitets- och utvecklingsansvariga och vi var helt ense om behovet att sätta ännu mer fokus på uppföljning av detta arbete.

Som politiker och Lidingöbo lyssnar jag även i allra högsta grad på föräldrar och elever!
Svar på dina frågor: det arbete vi satte igång våren 2008 får vi första indikationen av från kvalitetsredovisningen i vår, som bygger på enkäter under hösten 2009. De preliminära analyserna av resultaten gör att vi måste gå vidare ytterligare för att få bättre effekt.

Arbetet mot mobbning är tyvärr långsamt och mödosamt. Såvitt jag förstått har skolledningarna i allmänhet börjat förstå att den politiska ledningen ser allvarligt på mobbning - det var inte helt uppenbart när vi började. Fortfarande förekommer det dock på en del ställen att föräldrar och elever känner att man inte tar problemen på allvar, och det försöker vi förändra.

Långsiktigheten handlar mest om att FÖREBYGGA. Det finns många bra handlingsplaner när något allvarligt inträffat, men mindre utvecklade mekanismer för att försöka förhindra uppkomsten!

ann collste sa...

Hej Lars!

Tack för ditt svar. Jag förstår att utbildningsnämnden på Lidingö verkligen vill satsa på att förbättra skolornas förebyggande arbete mot mobbning.

Men jag undrar fortfarande varför inte kommunen satsar på att låta skolorna använda ett evidens-baserat mobbningsprogram,där man kan utvärdera effekterna med veten-skapliga metoder.

Jag har arbetat med att införa Olweusprogrammet i Sollentuna kommun, där moderater tog initiativet(Maria Stockhaus)att göra detta.

Hälsningar
Ann Collste

Lars Björndahl sa...

Hej igen Ann!
jag är medveten om din bakgrund med koppling till Olweus-programmet.

Det står skolorna fritt att pröva Olweus-programmet. Den politiska nämnden och förvaltningen föreskriver inte HUR problemen ska lösas. Däremot följer vi utvecklingen och kommer att ta upp till diskussion hur situationen på de olika skolorna ska kunna förbättras.

Vad gäller Sollentuna har jag fått information att ungefär hälften av skolorna har valt att arbeta med Olweus-programmet.