fredag 26 februari 2010

Etiskt grundat ifrågasättande av kirurgiska ingrepp utan medicinska skäl

Nyligen har Svenska Läkaresällskapet uttryckt att det finns klara invändningar mot omskärelse av småpojkar. Delegation för etik har på eget initiativ granskat etiska och juridiska aspekter och kommit fram till råd för läkare som kommer i kontakt med frågeställningar kring omskärelser utan medicinska skäl. Utredningen tar upp både omskärelselagen (2001:499), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och religionsfrihetslagen (2003:453) samt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Dessutom har synpunkter från andra delar av samhället inhämtats:

"Barnombudsmannen har uttalat att en reglering av området är ett första steg för att på sikt utmönstra omskärelse av pojkar och att omskärelse som traditionell sedvänja på sikt bör förbjudas"

"Sveriges läkarförbund* har uttalat att det vid alla former av fysiska ingrepp på en patient naturligtvis är positivt om patienten själv kan ta ställning till ingreppet och om detta ska utföras. Ett litet barn saknar möjlighet att själv göra en sådan bedömning. I dessa fall är det ur etisk synpunkt extra viktigt att det grundläggande kravet på att ingreppet sker under medicinskt säkra former tillgodoses. Vidare är det positivt om icke medicinskt motiverad omskärelse av pojkar genom information kan förmås att minska eller upphöra"

Läkaresällskapets delegation för etik sammanfattar ställningstagandet i ett uttalande:

Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden.

---

*) Anm: Läkarförbundet är läkarnas fackliga organisation; Svenska Läkaresällskapet är den vetenskapliga sammanslutning som bland annat anordnar de årliga läkarstämmorna och en rad symposier och andra aktiviteter för att bidra till den ständiga utvecklingen av vården i Sverige.

---

Se även Paul Lindquists blogg

Inga kommentarer: