onsdag 10 mars 2010

Dagmammor är kvinnliga företagare på Lidingö

Vi är lyckligt lottade på Lidingö med ett antal oerhört engagerade kvinnliga företagare inom barnomsorgen. De brinner för att ta hand om barn och representerar otroligt många års arbete med barn. De allra flesta började arbeta inom kommunal barnomsorg men kände ett sådant engagemang för barnen att de inte ville vara del av ett schemasystem utan ville få kontinuitet och arbeta med en liten grupp barn i olika åldrar. Ofta blev de då kommunalt anställda dagmammor - anställda för att bedriva barnomsorg i familjedaghem. När lagstiftarna öppnade för barnomsorg i privat regi - och inte minst tack vare den barnomsorgspeng som införts på Lidingö - var steget inte långt till att gå från anställd i underordnad position till egenföretagare.

Förra året infördes på Alliansregeringens initiativ flera lagändringar för att öka mångfalden i barnomsorgen. Dels stärktes de enskilda verksamheternas rättsläge gentemot kommunerna vad avser ersättningens storlek - många kommuner har på olika sätt gynnat de kommunala verksamheterna jämfört med de privata, dels infördes begreppet Pedagogisk omsorg som en breddning av familjedaghemsbegreppet. Detta stärker familjdaghemmen, trefamiljssystemen mm. Det vidgar möjligheterna att utveckla nya former av barnomsorg.

Ur barnets perspektiv anser jag att familjedaghemmen har en utomordentligt viktig roll för i första hand de allra minsta barnen; små barn har generellt sett störst behov av nära kontakt med ett fåtal vuxna - kamratbehovet uppkommer inte förrän efter några år. Det finns också barn som mår bättre av att vara i en liten grupp, än på en reguljär förskoleavdelning. Barn är olika, och därför är det viktigt att det finns en mångfald av barnomsorgsformer.

I och med den ändrade lagstiftningen har krav på dokumentation och tillstånd mm ökat. Det är därför nödvändigt att ta ställning om det är skäligt att anordnare av pedagogisk omsorg, i synnerhet med mycket små barngrupper, ska få mindre ersättning än annan förskoleverksamhet. Tidigare har en skillnad på 10% motiverats med de mindre formaliserade kraven på familjedaghem, men i och med de nya regler som gäller nu kan det ifrågasättas om skillnaden alls är motiverad längre. För Pedagogisk Omsorg med större barngrupper finns nu krav på bygglovsprövning, vilket i än högre grad visar på det orimliga med olika pengnivåer.

Slutligen är det med ett beklagande som jag även under de senaste åren kunnat konstatera att socialdemokraternas representanter i Utbildningsnämnden konsekvent nedvärderar och motarbetar denna grupp entusiastiska och engagerade kvinnliga entreprenörer.

---

DN, SvD, Paul Lindquist

---

Tidigare bloggar:
Ökad inflytande för verksamheterna
Vårdnadsbidraget - åter under attack

---

Inga kommentarer: