måndag 12 april 2010

Kommentarer till skolreformen

I tidigare blogg har jag hyllat alliansregeringen för att man fortsätter reformera skolan (DN idag). På grund av mycket varierande kvalitet på internet-uppkopplingen medan jag är på vetenskaplig konferens i USA kommer mina kommentarer lite separat...

1)Legitimation för lärare och 2) Skolverket utfärdar legitimation

Genomgående när jag diskuterat skola - även oberoende av politisk grundsyn - så har ämnet "farliga och gravt olämpliga lärare" kommit på tal. Även om legitimation inte är någon garanti, så är det ett instrument som kan göra det lättare att definiera vad som inte är acceptabelt. Jämför man med läkaryrket så har ju kritik framförts att det är svårt att ta tillbaka en läkarlegitimation, men i de flesta fall när det skett har det varit befogat. Eftersom både lärarkår och läkarkår till den helt övervägande delen består av strävsamma individer som vill göra ett bra arbete så får vi utgå från att ytterst få lärare kommer att vara aktuella för deslegitimation...

3)Huvudvägen till läraryrket blir via lärarutbildning
Detta är ju naturligt, men att även andra kvalificerade högskoleutbildningar ska kunna ligga till grund måste hälsas med stor tillfredsställelse. Att en bredare rekryteringsbas ges en formaliserad väg ger välbehövlig anpassning till en verklighet som existerat i flera decennier.

4)Introduktionsperiod
Även detta är en utmärkt reform. Min generations läkare har väl inte så värst goda erfarenheter av tiden med Allmäntjänstgöring, men sedan Socialstyrelsen började göra nedslag i verkligheten och i samband med ansvarsärenden inte bara fälla den handledarlösa AT-läkaren utan syna organisationen och flera fall kritisera kliniskchefer, så har kvaliteten ökat högst betydligt. Det finns alltså goda exempel för Skolverk och Skolinspektion att studera för att tillsynen ska bidra till den önskvärda kvaliteten på introduktionen för lärare.

5) Vem som får sätta betyg
Med lärarlegitimation är det rimligt och riktigt att det är kvalificerade lärare som ansvarar för betygsättningen. Det är då mycket positivt att konstatera att det administrativa verktyg som Lidingö håller på att införa för att bland annat göra omdömen mer likvärdiga och för att systematisera dokumentationen av elevernas utveckling - det är verktyg som kan underlätta för legitimerade lärare att handleda icke legitimerade kollegor och möjliggöra för rektorer att ha en överblick.

6) Lektorer
Ökad kontakt mellan skolans värld och forskningen i bred mening är ett område jag tycker är oerhört väsentligt. Se tidigare blogg!

---

Till detta kommer det lokala arbete som vi kan göra. Bland det väsentligare anser jag vara att tydligare dokumentera elevernas upplevelse av den undervisning de får!

---

Se även DN, SvD, Mats Gerdaus skolblogg

Inga kommentarer: