torsdag 22 april 2010

Sanningen om vänsteralternativet

Gång på gång viker sig (S) för sina koalitionspartners, inte minst kan nämnas stockholmssossarna som körts över både vad gäller RUT och Förbifart Stockholm.

I dagens SvD påpekar Per Gudmundsson att Socialdemokraterna delar Alliansens syn på EU-frågor medan V och MP har mycket mindre samsyn. Vi vet alltså vad som väntar när Sahlin viker sig även i dessa frågor. Makten är viktigare än innehållet!

I samma tidning, men på Brännpunkt, kommer MP-politikern Eie Herlitz med en rad intressanta bekännelser. Den politiska ståndpunkten att bilismen är källan till allt ont är redan känd och att lösningen enligt MP är att hindra bilar att komma fram. Nej, det som förefaller nytt är de öppna erkännanden som ges i ingressen:

"Idag väljer många av dem kollektiva transportmedel på grund av alla tidsödande bilköer."

Insikten finns alltså att de kollektiva transportmedlen i sig inte är attraktiva för många resenärer. Det är vanligt att höra argumentet att "bilister är för bekväma" - men få har tänkt tanken att kollektiva transportmedel just är kollektiva, dvs att de kan klara av det mesta för ett kollektiv, men att individer kan komma i kläm därför att deras behov inte täcks av kollektiva lösningar! Med den utgångspunkten förstår jag hur MP och V kan pressa fram veckans politiska tokeri: regional folkomröstning med antingen Förbifart Stockholm eller kollektivtrafiksatsningar! Inte som Alliansen som inser att både vägar och kollektivtrafik behövs. Vänsteroppositionen fortsätter på kollektivismens väg och har liksom de flesta socialistiska diktaturer insett att tvång är det enda som gör att dogmerna kan omsättas i verklighet - kollektivresandet ökar bara om inga alternativ finns.

En annan pikant aspekt på Herlitz artikel avser förorternas struktur. MP-politikern konstaterar (i fetstil):

"En ny struktur utvecklas i Stockholms yttre region – en diffust utspridd bebyggelse med gles villabebyggelse, stormarknader, låga kontorshus och enorma ytparkeringar blir som följden. En struktur som för all framtid måste ha bilen som huvudtransportmedel."

Det blir inget vidare resonemang om vilka alternativ Herlitz ser till detta - ska bara tätt placerade flerfamiljshus vara tillåtna? Eftersom valfrihet inte är en kvalitet som MP och övriga vänsterpartier hyllar må det vara tillåtet att anta att det är det som ligger bakom ovanstående citat. Det kan ju bli en analogi med den inledande slutsatsen: I dag väljer många att bo i lägenheter i höghus därför att det inte finns några acceptabla kommunikationer mellan villaområdena och andra delar av Storstockholm?

Inflytande för vänsteroppositionen i landet och i synnerhet i Stockholmsområdet innebär en kursändring som leder till stagnation och tillbakagång. Alliansen har på alla plan visat en stor förmåga att både se till individernas rätt och möjligheter samtidigt som kollektiva lösningar, inte minst för kommunikationerna, givits långt större stöd än vad tidigare rödgröna blandningar kommit i närheten av.

På Lidingö har vi upplevt hur landsting och SL dominerat av S motarbetat en positiv lösning för Lidingöbanans snart 70-åriga vagnpark och behov av modernisering. Först med aktiv och konkret kommunikationspolitik från Alliansen i allmänhet och Christer G Wennerholm i synnerhet har såväl Lidingöbanans problem lösts som grunden till en utvecklande kollektivtrafik ovan jord lagts.

För en positiv utveckling av Stockholmsregionen och Sverige behöver vi fortsatt Alliansstyre!

---

Läs även DN, Bjarne Grankvist

Inga kommentarer: