söndag 11 april 2010

Särskolan behövs - men inte för alla barn med behov

I dagens Expressen tar ledarsidan upp det faktum att andelen barn inskrivna i särskolan fördubblats sedan 1990 och att Skolinspektionen kritiserat bland annat Örebro kommun för att placera barn som inte skulle höra till särskolan i denna skolform.

Det har kommit fram upprörande skildringar hur barn och föräldrar uppfattat att barnen placerats i särskolan som någon form av bestraffning. Så får det givetvis inte gå till.

En förklaring - även om det inte är en godtagbar ursäkt - kan vara att kommunen saknar andra former stöd för barn med behov av mera stöd.

I Lidingö finns både särskola och en särskild resursenhet för elever med behov av extra stöd. Den senare har ett drygt 70-tal elever med olika orsaker till behov av särskilt stöd. Det kan vara koncentrationssvårigheter men även tilltagande skolk eller vissa former av språksvårigheter. När det gäller barn som inte kan svenska så finns den "internationella klassen" som är intensivutbildning i svenska innan det är dags att gå i en vanlig klass. För barn och elever med tvåspråkig bakgrund finns modersmålsundervisning som från och med i år organiseras så att det blir små grupper som undervisas tillsammans samtidigt som de får lära känna fler med samma språkbakgrund.

När det gäller placering i särskolan gäller - som klart framgår av Expressens ledare - mycket strikta regler. Formellt ska en utredning göras om dessa kriterier uppfylls och om så är fallet erbjuds barnet en plats inom särskolan, men föräldrarna kan avstå från det erbjudandet.

Även om det finns strikta gränser för vilka barn som kan erbjudas särskola så finns det alltid gränsfall. I Lidingö har vi infört en speciell särskolepeng bland annat för att underlätta i de fall där särskola, föräldrar och skola är överens om att en integrerad skolgång i vanlig skola är möjlig och positiv för barnet. Då får barnets skola vanlig skolpeng samt ett tillägg baserat på särskolebehovet samt att särskolan får resurser att stödja den vanliga skolans lärare och personal kring barnet. Utbildningsnämnden i Lidingö har även givit principiellt godkännande om att i vissa enskilda fall - efter noggrann utredning och endast om föräldrar, skola och särskola är helt överens om att barnet gynnas bäst av det - kan barn, som inte omfattas av särskolan och som inte kan erbjudas extra stöd i annan form, erbjudas plats i särskolan. Undantagen görs med utgångspunkt från barnens behov för att inte barnen ska drabbas negativt i gränsområdet mellan särskola och vanlig skola.

---

Tidigare blogg:
Rätt stöd till elever i behov av extra stöd

Inga kommentarer: