onsdag 12 maj 2010

Om vikten av mångfald i universitetsforskningen

I dagens DN tar en ledare upp en mycket viktig fråga, nämligen den om grunden för mångfalden inom vetenskap och forskning.

Jag har tidigare bloggat om vikten av att de statliga universiteten inte inriktar sig mot att främst konkurrera med näringslivet om upptäckter som snabbt kan omsättas i kommersiell vinst. Universiteten har ett mycket vidare ansvar för kunskapsuppbyggnad och det innebär även ett betydande inslag av "akademisk forskning" där de ekonomiska vinsterna inte går att hämta hem i ett kortare perspektiv.

I ledare in DN fokuseras på forskningsanslagen. Ett populärt - och oftast effektivt - synsätt är att styra utvecklingen genom att rikta medelstilldelning till områden som politiskt uppfattas som intressanta. I synnerhet när det gäller grundforskning är det ofta svårt att peka på en annan omedelbar nytta än att kunskapen kan öka. Det brukar inte vara ett primärt gångbart motiv, utan en mera omedelbar "samhällsnytta" - gärna uttryckt i pengabelopp - framstår som ett krav.

Ett annat betydande problem är att utrymmet för så kallad fri forskning har i högsta grad begränsats de senaste decennierna. Tidigare hade universiteten ganska omfattande fria "faciliteter" vilket möjliggjorde för forskare att utan stora forskningsanslag bedriva forskning som senare visat sig epokgörande. Med nuvarande finansiering måste en forskargrupp först och främst ha medel för sina egna löner och för lokaler. Det premierar inte det fria tänkandet och en akademiska atmosfär där mesta tankekraften går till att bygga upp kunskap, utbyta erfarenheter och resonera vetenskapligt; alltför mycket tid går åt till ansökningar och därtill hörande uppmålning av omedelbar samhällsnytta...

Det vore därför av värde om det kunde bli en ökad mångfald i anslagsgivande och att den verkligt fria forskningen kunde ges större spelrum.

---

DN,DN

---

Tidigare bloggar:
Forskning som ett medel att lyfta Sverige
Forskning, vetandet och samhället
Befria forskningen

Inga kommentarer: