torsdag 8 juli 2010

Kraftfull Allianssatsning på skolan

Idag presenterade Alliansregeringen en kraftfull - och konkret - satsning på skolan. Till skillnad från den mycket urvattnade "överenskommelsen" som vänsteroppositionen har presenterat (Tidigare blogg: För lite ... och för sent) så är Alliansregeringens satsningar fokuserade på barnens behov, inte som vänsteroppositionen där sysselsättningsantalet snarare än innehållet är kärnan. Alliansens målmedvetna satsning kommer att passa väl in i den inriktning Lidingömoderaterna satt för den lokala utbildningspolitiken med mottot Sveriges bästa skolor, inte minst satsningen på lärarkompetens, tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter samt anti-mobbningsarbete.

Saxat från Regeringens hemsida:

1. Ett lärarpaket för fortbildning, kompetens och forskning Lärarna är av stor betydelse för elevernas studieprestationer. Lärarpaketet innehåller en fortsättning av lärarlyftet, forskarskolor för lärare och VAL (vidareutbildning av obehöriga lärare). Paketet syftar till att öka lärarnas kompetens och höja andelen behöriga lärare. Ett rektors-lyft ingår också då duktiga rektorer, som har tid och kompetens nog att vara aktiva pedagogiska ledare, har en positiv påverkan på undervis-ningens kvalitet. Totalt utgör lärarpaket en satsning på 1,3 miljarder kronor fram till 2014.

2. Ökad undervisningstid
Sverige ligger under EU-snittet vad gäller lärarledd tid. Forskning visar samtidigt att mer undervisning i form av lärarledda lektioner påverkar elevers prestation i grundskolan positivt, åtminstone för yngre elever och i ämnen där hjälp och stöd hemifrån är mindre, främst då matematik. I syfte att stärka elevers kunskaper i matematik föreslås en ökning av den i timplanen garanterade undervisningstiden i ämnet.

3. Satsning på matematik, naturvetenskap och teknik
Den pågående satsningen på MNT förlängs till och med 2012. Då har den pågått i fyra år och det är rimligt att låta en annan reform ta över – ökad undervisningstid i matematik. Totalt omfattar satsningen på matematik, naturvetenskap och teknik 200 miljoner kronor.

4. Fortsatt läsa-skriva-räkna-satsning
Goda baskunskaper är avgörande för all annan undervisning. Har en elev inte lärt sig att läsa, skriva och räkna ordentligt under de första års-kurserna, är risken stor att han eller hon få svårt i andra skolämnen. Den pågående satsningen förlängs nu med två år till 2012. Då undervisning i läsa-skriva-räkna redan är ett grunduppdrag för skolorna är det motiverat att sedan avsluta satsningen. Totalt omfattar satsningen 650 miljoner kronor.

5. Betyg från årskurs 6
Ny forskning indikerar att avskaffandet av betygen i grundskolans låg- och mellanstadium under 1970-talet fick långsiktiga konsekvenser för många barn och inte minst barn från hem utan studietradition. För att förbättra uppföljningen, och därmed möjligheten att fånga upp elever som behöver extra stöd, föreslås att betyg införs från årskurs 6. Totalt omfattar satsningen på tidigare betyg 340 miljoner kronor fram till 2014.

6. Fler nationella prov
Ett mål- och resultatinriktat utbildningssystem kräver en kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Nationella prov syftar till att främja en likvärdig skola och ger en bild av variationer i utbildningssystemet. Totalt omfattar satsningen på fler nationella prov 324 miljoner kronor fram till 2014.

7. Fortsatt uppdrag mot mobbning
Kampen mot mobbning ska fortsätta. Skolverket får därför i uppdrag att fortsätta satsningen på forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan fram till 2014. Totalt omfattar satsningen 40 miljoner kronor.

8. Förlängd satsning på sommarskola
Fler ungdomar ska ges möjlighet att komplettera sina betyg och öka sin chans till slutbetyg, något som erfarenheten visar ökar sannolikheten till framtida framgång på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att den tillfälliga utbyggnaden av sommarskolan under 2010 förlängs till 2011. Sats-ningen omfattar 20 miljoner kronor, vilket ska läggas till de redan avsatta 40 miljoner kronorna. Sammantaget räcker detta till cirka 24 000 platser.

9. Belöna duktiga lärare
Det måste löna sig att vara en bra lärare och att bli en bättre lärare. En arbetsgrupp föreslås därför tillsättas för att analysera hur ett stimulansbidrag kan utformas som ska utgå till kommuner eller skolor som inför lönesättningsmodeller som belönar lärare vars undervisning visar en positiv påverkan på elevernas resultat och trivsel. Baserat på arbetsgruppens förslag, blir sedan nästa steg att överväga bl.a. stimulansbidragets storlek.

10. Satsning på entreprenörskap i skolan
Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet. Vi vill bygga vidare på den entreprenörskapstrategi som alliansregeringen beslutat om. Därtill vill vi öka verksamhetsstödet till organisationer som framgångsrikt arbetar med entreprenörskap i skolan. Därför föreslår vi att ytterligare medel tillförs Skolverket och Tillväxtverket för detta arbete. Totalt omfattar satsningen 60 miljoner kronor fram till 2014.

11. Fler lärlingsplatser på gymnasiet och vuxenutbildningen
För en del elever fungerar undervisning i ett klassrum bäst, för andra är tiden med en erfaren handledare ovärderlig. Därför skapas lärlingsutbildningar på yrkesprogrammen. Lärlingsutbildningarna ska syfta till att bygga broar från skola till arbetsliv. Lärlingsutbildning på komvux, s.k. vuxenlärlingar, bör på samma sätt vara ett bra alternativ för vuxna som vill byta yrke eller återetablera sig på arbetsmarknaden. Under perioden 2011-2014 kommer sammanlagt ytterligare 30 000 ungdomar att beredas möjlighet att få gymnasielärlingsplats. Under samma period ges även 5 900 personer möjlighet att gå lärlingsutbildning inom komvux. Under ett uppbyggnadsskede införs ett tillfälligt statligt stöd för att etablera lärlingsutbildningen i den nya gymnasieskolan och vuxenlärlingar inom komvux. Totalt omfattar satsningen 1 360 miljoner kronor fram till 2014.

12. Försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år på gymnasiet Vi föreslår en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. När ett sådant fjärde tekniskt år fanns på 1980-talet och i början på 1990-talet var det populärt. Flera branscher har också påtalat att det finns ett behov av arbetskraft med denna kompetens. Vi menar att det finns skäl att återinföra denna utbildning på prov, för att därefter ta ställning till om den bör bli ett permanent inslag i gymnasieskolan. Totalt omfattar satsningen 120 miljoner kronor fram till 2014.

13. Satsning på fler platser i yrkesvux
Alliansregeringen genomför stora satsningar på fler utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskolan. Totalt har antalet utbildningsplatser ökat med cirka 76 000 årsplatser under perioden 2009-2011. I rådande konjunkturläge och för att bekämpa ungdomsarbetslösheten är det motiverat att ytterligare öka antalet platser på yrkesvux hösten 2010 och våren 2011. För läsåret 2010/2011 föreslår regeringen därför ytterligare 10 000 platser på yrkesvux. Totalt omfattar satsningen 980 miljoner kronor.

14. Bonus till bra skolor i utsatta områden
Vi föreslår att det införs en tillfällig bonus till skolor i utsatta områden för att stimulera till resultatförbättringar. Bonusen ska utformas så att den belönar de skolor som uppvisar de största mätbara resultatförbättringarna, exempelvis på nationella prov. Satsningen bör avgränsas till ett antal skolor inom ramen för de 38 stadsdelar som omfattas av s.k. lokala utvecklingsavtal. Totalt omfattar satsningen 60 miljoner kronor fram till 2014.

15. Förbättrad kompetens hos lärare i svenska för invandrare (Sfi)
Goda kunskaper i svenska är viktig för möjligheten att få jobb och integreras i samhället. För att förbättra resultaten i sfi-undervisningen har alliansregeringen genomfört ett stort antal reformer. Vi vill nu satsa på Sfi-lärarnas kompetens, då många av dem saknar formell behörighet i ämnet svenska som andra språk. Vidare saknade en relativt hög andel av lärarna i Sfi en pedagogisk högskoleexamen läsåret 2008/2009. Satsningen ingår i lärarpaketet.

16. Bättre utvärderingar inom utbildningsområdet
Arbetet med att förbättra utvärderingen av beslut, reformer, resultat och måluppfyllelse inom utbildningsområdet måste fortsätta. Vi föreslår därför att det inrättas en utvärderingsfunktion inom utbildningsområdet från den 1 januari 2012.

En röst på Moderaterna är en röst för en skola för alla och för Sveriges framtid!

---

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

---

Thomas Böhlmark, Kent Persson

---

1 kommentar:

Mikael sa...

Hej!

Helt rätt att satsa på skolan för skolan behöver ju verkligen få sig en rejäl upprustning rent "kunskapsmässigt".

Så där är Alliansen helt rätt ute.

Det största problemet i dagens Sverige finns dock inte där oavsätt hur många gånger Alliansen återupprepar det här med "skolan".

Det största problemet som Sverige har idag det är alla de nyutexaminerade och relativt nyutexaminerade akademiker som trots egna enorma ansträngningar inte kommer in på arbetsmarknaden.

Här finns till och med nyutexaminerade forskare, med PhD examen.

Detta är en katastrof för Sverige, men tack och lov så är dessa personer lugna och sansade personer som istället försöker argumentera för att göra något åt saken.

Men, vi måste vara observanta på att "tålamodet" hos de allra flesta nu börjar tryta eftersom de ser att de själva sjunker alltmer ner i djup fattigdom eftersom de allra flesta drabbats av det borttagna studerandevillkoret. Dessutom har de allra flesta av dessa som sökt försörjningsstöd fått avslag gång på gång trots att de inte har vare sig pengar eller tillgångar.

Tittar vi nu på forskningen och vad forskningen säger om "utanförskap" så visar tex forskning från Tyskland en tydlig koppling mellan Arbetslöshet-utanförskap och Radikalisering.
Tex så visar boken: "Från Gatan In i Parlamenten - Om extremhögerns väg mot politisk makt".

Författaren visar att många av deras sympatisörer och makthavare är välutbildade personer som hamnat vid sidan av arbetsmarknaden mot sin vilja och som då hamnat i fel sällskap, och ingen har noterat problemet.

Samma resonemang hittar vi i den nya boken: Understanding Violent Radicalisation - Terrorist and Jihadist Movements in Europe. Editor är Professor Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.

Dvs, det finns en tydlig koppling mellan Arbetslöshet bland unga och många gånger välutbildade personer tex från universitet/college som därför har hamnat i utanförskap och att de många gånger känner sig missförstådda och många känner sig inte accepterader eller behövda och detta blir då många gånger en inkörsport till Radikalisering och extremism.

Därför måste vi i Sverige bli bättre på att följa upp de som
inte får jobb efter examen och
finnas där som stöd och kunna
hjälpa till på olika sätt tex
genom att erbjuda omställning från utbildning till arbete någon annanstans där det finns avsättning för deras kunskaper och kompetens. Tex i samarbete med aktörer i Nordamerika och Australien som anställer i första hand unga akademiker. Man kan också samarbeta med aktörer därborta som erbjuder JobTraining.

Allt måste göras för att människor inte skall känna hopplöshet, utanförskap och därmed lätt hamna i fel sällskap. Allt med goda idéer och förslag måste hjälpas åt.