måndag 23 augusti 2010

Batljan ljuger om Vårdval Stockholm

På dagens Brännpunkt i SvD påstår Ilja Batljan (S):
"Data från Karolinska Institutets folkhälsoakademi (Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm, 2010:12) visar att det är medelklassen som är den riktigt stora förloraren på Moderaternas utformning av Vårdval Stockholm."

Är detta verkligen utredningens slutsatser? Så här skrivs i själva rapportens sammanfattning:
"De huvudsakliga resultaten från rapporten är följande:

  • Kostnadsökningarna inom Vårdval Stockholm har varit under kontroll. Det framgår även vid en jämförelse med andra landsting. Tillgänglighet och vårdutnyttjande av främst läkarbesök har ökat samtidigt med en produktivitetsökning på drygt 10 procent första året med reformen och knappt 3 procent året därpå. Med hänsyn till befolkningsökningen har kostnaden per invånare räknat i fasta priser minskat något.

  • Ökningen av prestationer har tillfallit alla åldersgrupper och har inte varit till nackdel för t.ex. de äldre. Fördelningen av de ökade prestationerna mellan kön visar inte några större skillnader. Samtidigt noteras ett positivt samband mellan produktivitet och patienternas bedömning av kvalitet. Den högre produktiviteten har således inte uppnåtts genom försämringar enligt patienternas bedömningar.

  • Den privata andelen husläkare fortsätter att öka. Nyetableringarna har ägt rum såväl i innerstaden som i förorter och inledningsvis har ingen koncentration av ägandet ägt rum. Det föreligger inga större skillnader i produktivitet mellan privata och offentliga enheter, däremot uppvisar icke-auktoriserade vårdgivare en lägre produktivitet. Dessa vårdgivare har äldre avtal, vilket visar på betydelsen av ändamålsenliga ersättningar och incitament.

  • De vårdtunga patientgrupperna uppvisar en större ökning av vårdutnyttjandet än genomsnittsbefolkningen, vilket tyder på att dessa inte diskriminerats. Patienter i områden med lägre inkomster har haft den största ökningen av läkarbesök, medan resursökningen till vårdgivare varit större i områden med hög inkomst. Områden med lägre inkomst erhåller dock även fortsättningsvis en större andel av resurserna.

  • Beträffande effekterna på andra vårdformer och medicinsk service har det inte noterats några större s.k. ”övervältringseffekter”. Tvärtom har primärvården ökat sin andel av öppenvården och utnyttjandet av medicinsk service minskat något. Beträffande läkemedel är det svårt att se om vårdvalet haft några effekter på förskrivningen.

Resultaten från de första åren visar att målsättningarna om tillgänglighet och ökad valfrihet kombinerat med en större mångfald har uppnåtts. Beträffande fördelningen har vårdtunga grupper och patienter i socioekonomiskt utsatta områden erhållit en ökad andel av vårdtjänsterna.Det finns dock behov av att se över ersättningssystemet med fokus på stora vårdbehov samt för koordinering med andra vårdformer. Resultaten i rapporten utgör grund för en långsiktig utvärdering av Vårdval Stockholm."

Denna gång lär väl inte Ilja Batljan få krypa till korset. Nu faller han ju in i Socialdemokraternas valstrategi: om sanningen inte passar politiken, strunta i sanningen.

Det är ganska uppenbart att Socialdemokratin och Ilja Batljan sitter fast i områdestänkande och att patienterna utgör en viss vårdcentrals egendom. Det innebär att de representanter för medelklassen som valt att gå till en primärvårdsinrättning som till exempel ligger nära arbetet på t ex Östermalm i Stockholm är missgynnade!

Alla Sveriges invånare förtjänar ett bättre öde än att styras av en Socialdemokrati som tappat fotfästet helt!

---

Stefan J Eriksson


---

Inga kommentarer: