torsdag 30 september 2010

Välkommen till den politiska bloggosfären!

Michael Anderberg har dragit igång sin personliga blogg - varmt välkommen. Michael har förutom en entusiastisk insats i valrörelsen även snabbt blivit en intresserad och aktiv moderat-ersättare i Utbildningsnämnden.

Det är kul att vi är flera på ön som kommenterar och tycker till om politiken på ön och i landet och världen i övrigt!

---

Tack för förtroendet till Kommunfullmäktige

Inte helt oväntat med placering 10 på valsedeln har jag nu officiellt blivit invald till Lidingö Kommunfullmäktige. Jag tackar för det förtroendet och noterar att även om person-kryssen inte ledde till formellt "personval" (Grattis Paul - det var välförtjänta kryss som gjorde dig personvald) kan jag inte låta bli att speciellt tacka för den uppmuntran varje personkryss innebär!

I förra valet fick jag totalt 44 kryss och i detta val totalt 67 - en positiv uppmuntran, oavsett om det berott på att jag stod längre upp på listan, att jag varit synlig under mandatperioden som vice ordförande i utbildningsnämnden, eller för att jag varit aktivare i valkampanjen eller för att jag börjat blogga och delade ut en broschyr för att presentera mig närmare...

Det har ju varit en hel del fram och tillbaka med mandaten i fullmäktige. Det officiella protokollet säger nu att vi fick 19 mandat och att en koalition M+FP+KD därmed förfogar över 27 av fullmäktiges mandat känns ju lite tryggare...

Med anledning av vänsterpartiets uttåg ur fullmäktige vill jag passa på att uttrycka stor respekt för mandatperiodens innehavare av V-mandatet, Birgitta Ehlin. Förvisso står vi ideologiskt inte så nära varandra, men jag har upplevt Birgitta som en oerhört rak och ärlig politiker som inte fallit för frestelsen att vara opportunist utan stå för sin åsikt även när det inneburit att stödja majoritetens förslag! När andra i oppositionen övergått till personangrepp, har Birgitta hållit sig till sakfrågorna. Det förtjänar respekt!!

---

torsdag 23 september 2010

Tack till alla supportrar i Riksdagsvalet

Nu är Riksdagsvalet officiellt klart och personvalsrösterna är räknade. Den största besvikelsen är givetvis att Alliansen inte nådde egen majoritet. Min egen kandidatur ingav ju inga realistiska förhoppningar om inval i detta val. För mig personligen har det varit en intressant och lärorik resa. Det har varit många möte med positiva och intressanta medmänniskor. Det ger ork och råg i ryggen att fortsätta arbeta politiskt för ett bättre Sverige för alla.

Ett speciellt tack vill jag rikta till alla 41 moderat-väljare som med ett kryss givit mig personligt stöd i Riksdagsvalet! Även om min plattform de kommande fyra åren inte blir Riksdagen är jag mycket glad för det stöd jag fått!

---

tisdag 21 september 2010

En insändare som inte fick komma med före valet...

KUNSKAPSLINJEN – moderat skolpolitik
Nya moderaterna står för en kraftfull återuppbyggnad av skolan i Sverige. För ett demokratiskt samhälle där invånarna ges möjlighet att utveckla var och sin egen potential är det nödvändigt att förskolan och skolan fokuserar på kunskap, frihet och trygghet.

Kunskapsnivån hos Lidingös barn och skolelever är bland de högsta i Sverige. Delvis beror det givetvis på att föräldrarna har hög utbildning och goda kunskaper. Men även lärarnas och skolledarnas höga ambitioner, goda kunskaper och höga pedagogiska nivå spelar roll. Med skolpengsmodell som Lidingö har så ges professionen – skolledarna och lärarna – stor frihet och stort ansvar. Pengsystemet ger också en frihet för familjerna att – givetvis i mån av utrymme – välja förskola, grundskola och gymnasium.

Förskolan ska ta tillvara barnens nyfikenhet och vilja att lära. Särskilt ansvar ska ges till utbildade förskollärare att följa varje barns utveckling. Vi reformerar lärarutbildningen och inför en ny läroplan för förskolan, så att förskolan blir ännu mer lärorik. Omdömen och betyg är nödvändiga instrument i skolan. De behövs för att elever, föräldrar och pedagoger ska kunna följa barnets utveckling och sätta mål och bedöma vilket stöd som individen behöver. Vi satsar på Lärarlyftet, en miljardsatsning på fortbildning av lärarna, och vill införa en lärarlegitimation nästa mandatperiod. 

Kvaliteten i förskolan skolan är viktigare än driftsformen för oss moderater. Skolor som inte håller måttet ska kunna stängas, oavsett om de är kommunala eller fristående. Precis som dåliga bilar kan få körförbud måste dåliga skolor kunna få det. Vi vill ta fram fler kvalitetsmått som mäter den verkliga effekten – dvs ungdomarnas faktiska kunskapsutveckling. Sådana mått underlättar också för föräldrarna när man ska välja skola. 

Användningen av IT i skolan är inte en onödig lyx utan en nödvändighet för att ge våra ungdomar en flygande start in i dagens och morgondagens samhälle. Lidingö har två av Sveriges främsta gymnasier och det är med stor förväntan vi noterar att Hersby Gymnasium har utvecklat ett IT-baserat curriculum och att alla höstens nybörjare kommer att disponera en egen bärbar dator. Detta är bara ett exempel på hur systemet med skolpeng ger frihet och ansvar för professionen att förverkliga visioner och utveckla verksamheten på ett sätt som en politiskt detaljstyrd verksamhet aldrig kan. Politikens uppgift är att ange en allmän inriktning, anslå medel och att följa upp att satsade skattemedel haft avsedd effekt.

En aspekt som ibland kommer i skymundan för kunskapsmålet, är behovet av trygghet. Ett barn som är otryggt lär sig inte. Ett barn som saknar självkänsla lär sig inte heller. Därför är trygghetsprogram – arbete mot mobbning – självklara i den moderata skolan. Den betygslösa skolan svek många barn med t ex läs- och skrivsvårigheter. Betyg och omdömen ska vara en hjälp att ge varje individ rätt stöd och utmaningar. Betyg och omdömen ska motverka utslagning i skolan och att unga vuxna har ofullständig utbildning – ett tillstånd som kraftigt ökar risken för utanförskap, arbetslöshet, missbruk och kriminalitet.

Vi skapar en modern skola i världsklass. Moderat skolpolitik behövs för alla Sveriges förskolebarn och elever – för att vi ska gå framåt tillsammans.

Mats Gerdau (M), Riksdagsledamot (Nacka)
Lars Björndahl (M), Kommunfullmäktigeledamot (Lidingö), vice ordf Utbildningsnämnden

---

måndag 20 september 2010

Resultat av skolvalet i Hersby!

Resultat av Skolvalet 2010, Hersby Gymnasium, Lidingö

Vid skolvalet på Hersby blev valdeltagandet 72 %. 
Moderata Samlingspartiet 42,6 %
Folkpartiet Liberalerna 21,5 %.
Miljöpartiet 8,7%
Centern 8,7%
Kristdemokraterna 4,0 %
Sverigedemokraterna 3,6 %
Vänsterpartiet 2,0 %
Socialdemokraterna 1,3 %

Källa Hersby Gymnasiums hemsida
---

söndag 19 september 2010

Än är valrörelsen inte över

Efter ytterligare ett pass à två timmar i Lidingö Centrum är det skönt att konstatera hur Lidingöbor frågar om sådant som de undrar över även om det samtidigt är bedrövligt att somliga lokala partier kan sprida falska rykten och att lokalpressen okritiskt sväljer allt från "oppositionen".

Ett exempel är den fortsatta utredningen av en vägtunnel för att leda tung genomfartstrafik förbi en slingrande villagata och bort från barnens väg till och från skola och förskola. I decennier har bristande politisk kraft och handlingsvilja fördröjt en väg som planerats utan att realiseras. Våldsamma överdrifter av kostnaderna och total tystnad om att oppositionens eget förslag inte löser grundproblemet men kostar minst hälften av vad tunnelalternativet beräknats kosta - det är den "ärliga" oppositionens förslag. Men mest förslagna är den lokala Lidingöcentern (som är så långt ifrån Maud Olofssons riks-center man kan komma) som under 10 års tid varit helt inriktade på en bergtunnel och som såväl i lokalpressen som i kommunstyrelsen givit det aktuella förslaget sitt fulla stöd, för att två veckor efter kommunstyrelsesammanträdet göra helt om i kommunfullmäktige. Och dessutom blåneka till att man tidigare uttryckt glädje över och stött det aktuella förslaget... Taktiken är oärlig och gynnar inte Lidingöborna - den fråga alla andra partier i kommunfullmäktige måste ställa sig är: när ko-vänder Lidingöcentern nästa gång för att göra kortsiktiga taktiska vinster.

En annan fråga är den om Lidingö Hospice. Man har påstått att vi moderater vill lägga ner verksamheten. Den utredning som gjorts att en fristående expert blundar man helt för. Även om omvårdnaden varit omvittnat god, så har problemen gällt vad en kommun kan göra inom ramen för äldreomsorg och vad landstinget ska sköta vad avser avancerad sjukvård. Till detta kommer uppenbarligen landstingsanställda som inte heller vet vad som gäller. Vid debatten i Ansgarskyrkan i början av september argumenterade vissa oppositionspartier för att "kommunen inte kan ifrågasätta vad en läkare skriver i en remiss". Det var så fel att till och med S-representanten från landstinget måste rätta till: det är kommunens biståndsbedömare som måste göra bedömningarna. Till detta kan man lägga att om biståndsbedömarna finner att vissa former av avancerad sjukvård inte kan erbjudas, då är det fel att anvisa en plats! Dessutom är det formellt så att en läkare inte med en enkel "remiss" kan skicka över en patient från sjukvården till den kommunala omsorgen - det måste finnas ett samarbetsavtal där formerna för den basala omsorgen (sjuksköterskeledd kommunal uppgift) och eventuellt behov av avancerad, läkarledd sjukvård (landstingets uppgift) regleras. Därför att det mycket positivt att det nu finns en plan hur detta ska gå till, där sjuksköterskorna kan vända sig till Legevakten för sådana medicinska frågor som kan uppkomma var som helst inom den kommunala omsorgen, medan landstingets ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) specifikt tar hand om de patienter och problem som går utanför kommunens normala omsorg, t.ex. avancerad smärtlindring för hospicepatienter.

----

lördag 18 september 2010

Val imorgon söndag!

Hemkommen efter ett pass vid Ropsten - fullt av entusiasm och framåtanda!

Om någon inte tänkt på det är det väl dags att påpeka att det är val i morgon, söndag!


torsdag 16 september 2010

Sverigedemokraternas lögnaktiga propaganda

I sina försök att bli valda till Sveriges Riksdag sprider Sverigedemokraterna lögner och halvsanningar. I ett flygblad som nådde mig idag skriver man bland annat:
Men som vanligt när det gäller SD kan man inte lita på att det som skrivs är sant. Det stämmer varken med nu gällande lagstiftning eller den lagstiftning som gäller från 1 januari 2011.

Äldreförsörjningsstödet gäller alla som bor i landet, inte alls bara "invandrare" som texten får det att verka

Det innebär att en pensionär kan få äldreförsörjningsstöd på ca 4790 kr per månad och hjälp till boendekostnaden upp till 6200 kr per månad. Finns andra betydande inkomster och förmögenhet minskas beloppen.


Sverigedemokraterna vill göra gällande att invandrade pensionärer får särskilda förmåner, som andra pensionärer inte får. Det är helt igenom fel. Men Sverigedemokraterna lever på sådana lögner. 

Hela flygbladet ställer Sveriges pensionärer mot invandrare. Ett parti som med sitt namn påstår sig värna om om Sverige och vår demokrati borde inte göra så. Men det säger allt om partiets inställning till Sverige och demokrati.Den som vill Sverige väl röstar på Alliansregeringen för allas bästa i hela Sverige!


---

Lidingös skolor

Skolinspektionen har idag lämnat en rapport till Regeringen som visar att problem som påvisats i den svenska skolan för 10 år sedan fortfarande består. Det har påpekats att mycket av den olämpliga besluts som togs av S-regeringar från Skolminister Persson och framåt ännu inte rättats till, men att de reformer som Alliansregeringen genomfört pekar åt rätt håll.

Det är även oerhört intressant att notera att Skolinspektionen lyfter fram vikten av skolledares pedagogiska ledningförmåga och lärarnas kunskaper och pedagogiska förmåga som nyckelfunktioner tillsammans med huvudmännens övergripande styrning (dvs kommunernas resp friskolornas styrning). Tidigare har Skolverket envetet hävdat att dåliga skolresultat beror på negativa socioekonomiska faktorer, fastän internationell forskning visat att just skolledningens och lärarnas kompetens och förmåga kan ta bort sådan negativ koppling!

Hur ligger då Lidingö till? I Skolverkets/Skolinspektionens rapport från 2008-09-25 sägs:
"Utbildningsinspektionen i Lidingö kommun visar att kommunen når goda resultat när det gäller skolans kunskapsuppdrag. De betygsresultat som uppnås ligger väsentligt över genomsnittet för riket, såväl för grundskolan som för gymnasieskolan. Drygt 87 procent av eleverna i Lidingö lämnar grundskolan med fullständigt slutbetyg, jämfört med 76 procent för riket i övrigt."
Det fanns skillnader mellan de olika högstadieskolorna i det senare avseendet och insatser har gjorts för att förbättra läget i detta avseende. Året efter hade andelen med fullständiga slutbetyg ökat till 93 procent. Arbetet går vidare med att minska andelen elever som går ut 9:an med ofullständiga betyg. I det långsiktiga arbetet ingår inte minst att rektorerna för årskurs 1-3 har fått ett särskilt ansvar för att följa upp att samtliga elever lär sig läsa och skriva - och om så inte är fallet tidigt sätta in extra stöd för att förhindra senare frustration, minskat självförtroende och utanförskap!

Moderat utbildningspolitik handlar även om att Utbildningsnämndens verksamhetsredogörelse inte bara handlar om ekonomiskt resultat utan i minst lika hög grad om utvecklingen av kvaliteten. Får våra barn och elever den kvalitet som det är tänkt? Vi ser positivt på den nya enhet på Utbildningsförvaltningen som ska utveckla kvalitetsuppföljning och på så sätt stärka utvecklingen av Lidingös skolor till Sveriges bästa skolor!

Moderat utbildningspolitik leder till att Lidingös skolor kan vara Sveriges bästa skolor! '


----

tisdag 14 september 2010

Intryck från samtal i Lidingö Centrum

Den senaste veckan har jag varit aktiv i Lidingömoderaternas kampanj, inte minst med samtal med väljare i Lidingö Centrum. Helt dominerande har de positiva, vänliga kommentarerna varit - "jag har redan röstat på er", är den vanligaste kommentaren!

Några har varit bekymrade över "den dyra vägtunneln", men när vi tillsammans gått igenom de verkliga kostnaderna och sett dem i relation till boendemiljö, trafikmiljö för bland annat barnen och framkomligheten på den smala villagatan så har oron överlag försvunnit och förståelsen för att problemen med Södra Huvudleden måste lösas har framkommit - och att kostnaderna inte alls är så extrema som Lidingöcentern försöker skrämma väljarna med.

Några enstaka har inte ens velat lyssna på skälen till att Lidingömoderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna beslutat att gå vidare med att undersöka hur (och om) vägtunneln kan genomföras. En och annan av dessa har också förnekat att det finns ett problem, eller tyckt att det är en acceptabel lösning att flytta vägen ännu närmare de bostäder som redan ligger nära trafiken. Och inte ville man överväga det faktum att en sådan "lösning" kostar hälften så mycket som vägtunneln.

Att satsa 18 miljoner kronor per år för att lösa problemet med en slingrande villagata som används som genomfartsled i väntan på politiska beslut, istället för att satsa 9 miljoner kronor och ha genomfartstrafiken kvar, det är politisk klokskap. Att slänga bort 9 miljoner kronor per år som Lidingöcentern vill, det är att slösa med skattebetalarnas pengar.

STOPPA SLÖSERIET: RÖSTA BORT LIDINGÖCENTERN!

---

Därför behövs vägtunneln

Lidingös skolor bäst i Sverige

Lidingös skolor är alla bland de allra bästa i Sverige. Lidingömoderaternas målsättning är därför ganska modest: Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Hur vill vi då åstadkomma det? Genom att skolorna får en ersättning per barn (förskolor) respektive elev (grundskolor och gymnasier) ges professionen (skolledare och lärare) stort ansvar och stor frihet att utveckla och driva skolorna. Politikernas uppgift är inte att detaljstyra med kantiga ramar om gruppstorlekar utan att ge riktlinjer, barn- respektive elevpeng samt att följa upp.

Uppföljningen - att det blev som det var tänkt - är den del som just nu måste utvecklas mest. Skolorna - ledare, lärare och barn, elever och deras föräldrar - får inte dränkas i kvalitetsutvärderingsenkäter; olika metoder för att mäta kvalitet måste kunna prövas och resultaten av varje utvärdering måste följas upp. De mål som Kommunfullmäktige sätter upp måste kunna följas ner till verksamheterna. Verksamhetsberättelserna ska inte bara handla om hur den ekonomiska delen av verksamheterna utfallit, utan även om hur kvaliteten utvecklas. Och kvalitet är så mycket mer än vänsteroppositionens idé om att kvalitet bara mäts i antal anställda.

Vänsteroppositionen talar också gärna om att skolor i "socioekonomiskt eftersatta områden" behöver extra resurser. Vi moderater för resonemanget djupare: om en elev har extra behov av stöd, till exempel i form av att snabbt lära sig svenska för att kunna "gå in i" en vanlig klass på Lidingö, då ska den extra resursen följa eleven, inte stanna på den skola som politikerna pekat ut. Låtar man inte stödet följa eleven låser man fast eleven vid en viss skola!

Forskning kring vad det är som gör att en skola lyckas bra har visat att det inte finns ett automatiskt samband mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och hur väl skolan fungerar för dem. Det finns åtskilliga exempel - internationellt och även i Sverige - där skolor borde vara "dåliga" men inte är det. Vad beror det på? Beror det på vilka ekonomiska resurser skolan har? Nej, det beror på kompetens och ledarskap hos skolledningen och på lärarnas kompetens och förmåga att entusiasmera sina elever!

Lidingö ger redan extra stöd till elever med behov av extra stöd - och målet är att alla ska klara grundskola respektive gymnasium med fullständig studiegång och betyg i alla ämnen. Det innebär att gruppen som hamnar i utanförskap redan i skolan ska få stöd i tid, innan "det är för sent". Men det innebär inte att övriga elever ska försummas. Under sommaren har det blivit klart att det ska vara möjligt att även ge elever som har lätt för sig i skolan utmaningar och stöd som passar dem. Lite föraktfullt har det kallats elitklasser, men i grunden handlar det om att ge duktiga elever det skollagen utlovar! Lidingö har bra skolor, bra lärare och många duktiga elever, så det vore bra om våra skolor kunde få vara med redan från början i utvecklingen av anpassat stöd till försigkomna elever!

Folkpartiet har föreslagit att skolan åter ska förstatligas. Vi moderater har haft mycket synpunkter på kommunaliseringen för ett 20-tal år sedan, men tror inte att ett förstatligande skulle lösa problem: att flytta ansvar och beslut från kommunen till ett anonymt statligt verk skulle knappast gynna föräldrars och elevers inflytande, och inte heller de olika skolornas ledning och personal skulle kunna räkna med den frihet och det ansvar de har nu. Lokalt på Lidingö kan vi ju dessutom konstatera de resurser som satsas på skolan ligger högt både i jämförelse med hela landet och i jämförelse med länet. Med ett statligt system är det inte troligt att resurserna skulle öka - mest troligt är att Lidingös skolor skulle få kraftigt minskade resurser!

En röst på Moderaterna i kommunalval och riksdagsval är den säkraste garanten för fortsatt positiv utveckling av skolorna på Lidingö!

---

Tidigare bloggar:
Vänsterns skola - bara för de starkaste
Kvalitet är mycket mer än bara barn-vuxen-kvot
Jan Björklund har missat poängen med elevutvärderingar

---

Paul Lindquvist:
Sveriges (näst) bästa skolor
Låga kostnader på Lidingö

---

måndag 13 september 2010

Lidingöcentern, Lidingövallen och trovärdigheten

Lidingöcentern har tydligt visat bristande saklighet och trovärdighet i frågan om en lösning av Södra Huvudledens sträckning genom Skärsätras villaområde. I kampanjen i Lidingö Centrum påstår man att detta är den enda stora valfrågan...

Hur är det med andra "löften" från Lidingöcentern? För det första är ju denna lokalavdelning trygg i att de verklighetsfrämmande förslagen inte kommer att genomföras - eftersom den ansvarskännande majoriteten inte låter sig lockas på samma sätt som Lidingöcentern hoppas att Lidingöborna ska låta sig luras.

Lidingövallen har redan rustats upp. Att bygga stora tunga anläggningar på den aktuella marken är inte möjligt. Utredningar visar på att denna gamla sjöbotten måste förstärkas betydligt om man ska motverka den successiva nedsjunkning som pågår hela tiden och som påverkar inte minst löparbanor och belysningsstolpar.

Inte nog med att Lidingöcentern utlovar upprustning av oklart slag, man har dessutom föreslagit att ett nytt badhus skulle anläggas vid Lidingövallen? Vilken mark tänker man på då? Hur skulle man få plats med det, för man avser väl inte de reningsdammar som av miljöskäl måste anläggas? Eller vill man ta bort Tennisklubbens banor? Eller är det fotbollsplanen, hockeyrinken eller ett kallbadhus i Kyrkvikens inre man tänker sig?

Lidingömoderaterna har diskuterat kostnader och möjligheter för ett nytt badhus. Erfarenheter från andra "äventyrsbad" visar att "äventyren" måste förnyas inom några få år, annars mister anläggningen helt sin attraktionskraft. Även utan denna faktor skulle ett nytt bad vara dyrt - både att bygga och att driva. I prioriteringen mellan förskola, skola och omsorg är det inte rimligt. Det är inte heller rimligt i förhållande till boendemiljö och trafikmiljö vid Södra Huvudledens sträckning genom Skärsätra villaområde.

Lidingömoderaterna värnar om Lidingöbornas välfärd hellre än att försöka fiska röster med opportunistiska och populistiska förslag.

STOPPA SLÖSERIET: RÖSTA BORT LIDINGÖCENTERN!

---

Paul Lindquis: Fakta om vägtunneln, Lidingöcentern och trovärdigheten
Lidingösidan: Folkpartimöte om möjliga vägar

---

söndag 12 september 2010

Om sanningen ska fram (2)....


Aftonbladet, Aftonbladet

Om sanningen ska fram...

Aftonbladet

Skolmaten på Lidingö 2011-13

Ett viktigt fokus för Lidingömoderaternas arbete för en bättre skola är skolmaten. I den upphandling som pågår, konkurrerar intressenterna om kvaliteten på maten, inte lägsta pris - och priset är satt något högre än tidigare. Vidare finns en rad "skall" krav och en rad "bör" krav. Allt i enlighet med de regler som finns när en kommun upphandlar tjänster. Det är också möjligt att lägga anbud på t ex bara ett skolområde (eller rektorsområde, där tillagningskök finns) - tidigare var minsta område i princip halva Lidingö).

En intressant poäng är att Sodexo i ett märkligt brev till Lidingö Stad förklarat att man inte vill tävla om högsta kvalitet och därför inte lägger något anbud. Jag tror det säger mer om Sodexos ambitioner och inriktning än om något annat.

Nu är det meningen att mindre pre-fabricerad mat ska ingå, att tillsatser ska minimeras och att ekologiska råvaror användas i högre utsträckning. Lidingö Stad kommer också följa upp och kontrollera att utlovad kvalitet verkligen levereras som överenskommet.

Avtalsperioden är nu bara 2½ år, dvs från 1 januari 2011 till och med juni 2013. Vi tror att det är lämpligt med en kortare period (för att undvika en "svacka" mellan start och ny upphandling, när resultaten brukar vara bättre) och att byte nästa gång blir under sommarlovet, vilket skulle underlätta för leverantörerna. Tjänstemännen som ansvarar för utvärderingen av anbuden beräknar att vara klara att presentera resultatet för Utbildningsnämnden vid sammanträdet i slutet av september.

I en moderat skolkommun som Lidingö är skolmaten viktig!

---

Tidigare bloggar:
Mål för skolmatsupphandlingen
9/12 möter politiker föräldrar om skolmaten
Lika villkor för privata och kommunala skolor


---

Bra Skolmat

----

lördag 11 september 2010

Mer osanning från Ylva Johansson

I en desperat Brännpunktsartikel i dagens SvD påstår Ylva Johansson att det är Alliansregeringens satsning på arbetslinjen som ligger bakom att den S-ledda kommunen Piteå inte sköter sin demensvård på ett anständigt sätt.

Detta följer den klassiska historien om politikerns notering i talmanuskriptet: "svaga argument, höj rösten". Om arbetslinjen påverkat Piteås situation så är det att skatteintäkterna ökat när färre är bidragsberoende!

Men sådana petitesser som ärlighet och rättframhet behöver väl inte besvära i så viktiga frågor som en anständig behandling av de som verkligen behöver hjälp.

Om S hade varit vid makten så hade skattebetalarna fått betala och driva både Volvo och SAAB.

---

Vart är Lidingöcentern på väg?

Medan Centern i landet är en viktig kugge i Alliansens bygge för framtiden så framstår den lokala avdelningen på Lidingö som en allt märkligare gruppering.

Efter att i flera år stått bakom förslaget att bygga en vägtunnel för att lösa problemet med trafiken på en slingrande villagata, efter att ha yrkat bifall till förslaget i Kommunstyrelsen, så helvänder man i Kommunfullmäktige och anser inte längre att vägtunneln ska byggas. Nu är det inte längre ett problem med tung genomfartstrafik genom ett villaområde.

I sin kampanj i Lidingö Centrum baserar man ut att det bara finns en valfråga på Lidingö - nämligen den där man själva gjort helt om under försommaren. Skola och äldreomsorg är uppenbarligen inte intressant för Lidingöcentern längre, kanske därför att man inte räknar med att kamma hem opportunistiska och populistiska röster i Hospice-frågan där det nu finns en inriktning och lösning på tidigare problem som alla partier i Äldre- och Handikappnämnden står bakom - en lösning som inte bryter om Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag...

Det "faktaunderlag" som Lidingöcentern bygger sitt ställningstagande är inte sanningsenligt. Följden skulle kunna bli att frågan inte får en lösning efter decennier av långdragning och brist på beslutskraft.

För mig är boendemiljön och skolbarns- och förskolebarns säkerhet mycket väsentliga för att stödja inriktningsbeslutet (som innebär att detaljerade planer och kostnadsberäkningar ska göras innan slutgiltigt beslut fattas).

Lidingöcentern går på val på att satsa 200 miljoner kronor på vägbyggen som inte löser grundproblemet: villagatan som aldrig varit avsedd för den trafik som är nu. Det är slöseri. STOPPA SLÖSERIET - RÖSTA BORT LIDINGÖCENTERN!!!

Det finns så många andra viktiga valfrågor: fortsatt utveckling av kvaliteten i Lidingös förskolor och skolor, utbyggnad av skolorna för att kunna ta emot växande kullar, bättre skolmat, utveckling av Lidingöbanan, utveckling av cykelstråk osv, osv. Lidingömoderaterna tar ansvar för hela ön! Vägtunnelns beräknade årskostnad av 18 miljoner kronor hotar varken skolans dryga miljard per år eller äldre- och handikappnämndens ca 800 miljoner kronor per år!

---

Paul Lindquist: Frågor och svar om vägtunneln , Lidingömoderaterna: Därför behövs vägtunneln, Kommunalpolitiskt program
Lidingösidan

---

Tidigare bloggar:
Vägtunneln är samhällsekonomiskt lönsam
Vad har oppositionen för uppgift på Lidingö?

---

torsdag 9 september 2010

Skolor, politik och demokrati

Åter blir ungdomförbundens medverkan i skolornas verksamheter inför valet försvårat av skolledningar som vill "skydda" sina elever genom att stänga ute vissa partier. Eftersom det inte är lagligt, vill man inte släppa in några partier alls.

Det blir ju att isolera skolan från omvärlden, något som inte ska få ske! Därför är det i allra högsta grad viktigt att ungdomsförbunden får verka och visa upp sig. Det är också väsentligt att kunna argumentera mot de förenklade och vinklade argument som somliga populistiska partier använder sig av för att locka till sig troskyldiga och tillitsfulla människor som inte i första taget vill misstro den som presenterar enkla lösningar - på svåra problem eller lösningar på något som inte är ett problem.

För en demokrati är det nödvändigt att ta debatten.

Var ska annars gränsen sättas för vilka partier som ska få vara med? Under många år tilläts ett kommunistiskt parti med långt ifrån demokratiska målsättningar vara med - var ska gränsen gå?

Utbildningsnämnden i Lidingö stad gjorde därför ett principuttalande vid sammanträdet 31 augusti till stöd för en öppen attityd:
"”Utbildningsnämnden ser positivt på att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att medverka i skolornas verksamhet inför valet 2010.”"

---

DN, SvD, Aftonbladet, DN

---

onsdag 8 september 2010

Skjut inte pianisten!

"Tomma tunnor skramla mest" lyder ett gammalt talesätt. Det är med förvåning man som moderat fritidspolitiker noterar hur S möter fortsatt sjunkande opinionssiffror - nu senaste ett flertal attacker med udden riktad mot KD, sannolikt eftersom man tror att man på det sättet kan skjuta alliansens majoritet i sank:
 • Claes Borgström (S) försöker "bevisa" att vårdnadsbidraget motverkar jämställdhet - men ett försök till analys vad som skrivs tyder på att man tvingats rota fram undergrupper för att påvisa sina teser. Å andra sidan är inte vårdnadsbidraget ett jämställdhetsprojekt à la vänsteroppositionen, utan syftar till att ge barnfamiljer något ökad utrymme att själva bestämma!  SvD, SvD
 • Ylva Johansson (S) ångar på i samma grumliga fiskevatten och förordar att staten ska ha kontrollen över föräldrarna. Den skattefinansierade föräldraförsäkringen är enligt S uppenbarligen det enda sättet för en arbetande förälder att ha och utveckla sin kontakt med sitt barn! SvD, SvD
 • Till detta kommer ett "partipolitiskt obundet" nätverk (piff) som "vill att Sverige skall ha en föräldraförsäkring som avspeglar synsättet att varje förälder oavsett kön har ett individuellt ansvar för sitt/sina barn. Föräldrapenningsdagarma skall vara knutna till individen som blir förälder, och inte gå att föra över till någon annan." För att bevisa sin tes jämför David Norlin från Piff uppdelning av föräldraförsäkringsdagar med att semestrar inte går att överföra mellan olika personer. Men semester och föräldraledighet är helt olika företeelser och syften, även om många "föräldraledighetsskolkande" pappor utnyttjar just semesterdagar för att knyta an till sina barn, men det är ju otillåtet enligt kontrollerande vänsterdebattörer. Gruppen Piff riktar sin udd mot KD, men  resonemanget håller inte - om föräldrar delar på ledigheten på ett sätt som debattörer inte gillar, så fungerar det inte bättre med att skapa tvång! SvD
Rubriken på denna betraktelse är "skjut inte på pianisten". Mona Sahlin verkar ensam få axla skulden för att S går kräftgång i opinionsundersökningarna och förefaller närma sig ett historiskt katastrofval. Men S-ledaren kan inte vara ensamt skyldig till att det saknas andra visioner än att "återställa och gnälla". Förre S-ledaren Göran Persson kommer med förnumstiga råd om att jobba hårdare, men om syftet med slitet är så oklart och tvivlet på att riktningen är rätt (eftersom den inte alls är klar, förutom att nå makten) - vad tjänar det då till att arbeta mer? Inte mindre märkligt blir det när ett helt gäng med gamla S-toppar känner sig tvingade att gå ut i DN-debatt och förklara att man har förtroende för sin partiordförande... Men man upprepar de klyschor som uppenbarligen inte förmått ge S luft under vingarna hittills.

  ---

  SvD, SvD, SvD

  tisdag 7 september 2010

  Skolpolitisk debatt i SvT igår

  Expressen:
  ""Partiledarna möttes i första duellen efter sommaren i en skoldebatt i SVT på måndagskvällen. Då skötte sig statsminister Fredrik Reinfeldt (M) retoriskt bäst, enligt experten Barbro Fällman.
  Mona Sahlin önskade en blocköverskridande överenskommelse som princip, medan Fredrik Reinfeldt påpekade att inriktningen på skolpolitiken är avgörande.

  Mats Gerdau gör en exemplarisk sammanfattning av debatten på sin skolblogg:

  • Skolan var inte särskilt likvärdig, men däremot väldigt likadan överallt. Nu åtgärdar vi det.
  • Lars Ohly påstår att vi tagit bort elevinflytandet i skolan.... Elevdemokratin finns verkligen kvar, den är självklar och viktig.
  • Mona Sahlin mumlade lite tyst att Maria Wetterstrand får bestämma om det ska finnas kvarsittning och det vill hon inte ha. Fast det tyckte S när vi röstade om skollagen i juni. Det blev en eftergift för Mp...
  • Wetterstrand sa att "om" man ska ha graderade betyg... Ska man det, då? Hur ska deras betygssystem se ut?
  • Segregation är ett allvarligt problem, men man bryter den inte genom att ta bort valfriheten, sa Reinfeldt. Här syns en stor skillnad mellan Alliansen och de rödgröna. Ohly tycker att "valfrihetens pris är för högt". Slutsatsen måste ju vara att han vill ha en starkt centralistisk och planekonomisk modell utan valfrihet även om han inte erkände att det är konsekvensen.
  • Wetterstrand var talande tyst under valfrihetsdiskussionen. Hon protesterade inte alls mot Ohlys linje. Slutsatsen är att Mp vunnit dragkampen om att ta bort ordningsregler i skolan och förlorat om friskolor. Där har V vunnit i stället.

  ---

  Expressen, SvD, SvD, DN

  Kent Persson

  ---

  måndag 6 september 2010

  Klara besked från V

  Vänsterpartiets ledare Lars Ohly intervjuades i TV i går. Sammantaget blev det flera klara besked, om än inte alla direkt ur Ohlys mun utan av det som inte uttalades...

  • Sänkt skatt för vanliga löntagare gillar inte V
  • Problemet med läkarflykten till lägre skatter och högre löner i Norge vill Ohly lösa genom höjda löner för sjuksköterskor och vårdbiträden.
  • Amning utöver tillåten vistelse med barnet löser Ohly med bröstpump.
  • Villor ska ha både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.
  • Kortare straff för grova våldtäkter - hur går det ihop med feminism?
  • Nej till RUT - för att åter göra en kvinnodominerad arbetsmarknad svart och försämra många kvinnors situation på arbetsmarknaden.

  Det är tydligt att V inte längre har samma hängivenhet att se till den ena halva av mänskligheten dvs feminism. Man har inte heller dragit slutsatsen att värna om människor oavsett kön, dvs humanism. Rötterna i kommunismen har man uppenbarligen inte dragit upp.

  ----

  SvD, SvD, SvD

  ---

  söndag 5 september 2010

  En gång kommunist, alltid kommunist?

  På DNs ledarsida analyserar Peter Wolodarski på ett förtjänstfullt sätt Vänsterpartiets partiprogram från 2008, speciellt den utrikespolitiska delen. Med den bakgrunden är det helt tydligt att vänsteroppositionens ensidiga ställningstagande mot amerikanska baser utanför USA kommer från att V dikterar vänsteroppositionens utrikespolitik.

  Om Lars Ohly i dagens utfrågning är trogen partiprogrammet lär Socialdemokraterna och Mona Sahlin få ännu mer bekymmer. I SvD resonerar man om hur båda sidor i valkampanjen med likartad taktik försöker störa motpartens utspel. Med Lars Ohly i utfrågning och V's tankegods, kan nog Alliansens taktiker få en dag ledigt - ett av de främsta argumenten mot Vänsteroppositionen får ju chansen att presentera sig själv!

  ---

  lördag 4 september 2010

  Skrämsel, avundsjuka och bluff

  Socialdemokratins åtgärder blir alltmer desperata. Det är tydligt att det inte fungerat med skrämsel. Avundsjuka har inte heller fungerat speciellt bra. I fredags testade man att bluffa om sjukförsäkringen. Vore det inte bättre att använda all kreativitet till att söka lösningar på de problem som finns, istället för att taktisera för att vinna makten. För vad tänker man använda makten till om man mot förmodan skulle vinna? Återgång till politik som får fler i utanförskap? Göra det dyrare att anställa och lönsammare att få bidrag?

  Det viktigaste skälet att det går bakåt för socialdemokraterna är inte att deras ledare är en kvinna vid namn Mona Sahlin. Att hon får så låga förtroendesiffror beror inte primärt på hennes leende eller val av handväska vid fototillfällen. Om det fanns substans - svar på Sveriges verkliga problem - i den politik hon förordar då skulle hon knappast ha det svaga läge hon har. Mona Sahlin signalerade tidigt att socialdemokratin skulle utvecklas och moderniseras - så har knappast skett och det kan knappast lastas en enskild person. Men det är nog lättare att få en rörelse med sig om det finns en klar vision om vad politiken ska gå ut på. Det är vad Fredrik Reinfeldt och hans medarbetare lyckats med: en hållbar vision som en stor del av väljarkåren upplever både som rättvis och rätt för landet och dess invånare.

  För mig är det den andra valkampanjen där jag kandiderar och där jag deltar fullt ut. Stödet är massivt vid de många kampanjer vi gör för att få kontakt med väljarna. Förvisso finns det en och annan som är tvärtemot, men det är tydligt att väldigt många, inte minst pensionärer, har förstått sambandet mellan hög sysselsättning och resurser till välfärden!

  ---

  SvD, DN, Expressen, SvD, SvD

  Mina Moderata Karameller, Paul Lindquist

  ---

  torsdag 2 september 2010

  Sänkta skatter och välfärd eller höjda skatter och ofärd

  Vänteroppositionens valkampanj och dess valplattform ger dubbla budskap: det ena är de fagra löftena om bidrag och gåvor som andra ska betala, det andra är effekten som den föreslagna politiken kommer att få på välfärden.

  I dagens SvD redovisas Finansdepartementets analys av de rödgrönrödas valmanifest och de utställda löftena i valrörelsen.
  • i valet mellan Alliansens och De rödgrönas föreslagna politik får, enligt Finansdepartementets beräkningar, 4,4 miljoner – eller nästan alla – löntagare högre skatt med De rödgröna än med Alliansen.
  • De hittills genomförda jobbskatteavdragen har ökat sysselsättningsnivån på sikt med ungefär 70000 jobb. Med det femte jobbskatteavdrag som Alliansen föreslagit kan siffran bli ännu högre.
  • höjda inkomstskatter, avskaffat rut-avdrag, ökade kostnader för att anställa unga, mer ”generösa” regler i både a-kassa och sjukförsäkring lär få stora negativa effekter på sysselsättningen.
  • hälften av De rödgrönas reformer går åt till höjda bidrag och det som tidigare kallades ams-åtgärder. Bara en fjärdedel går till välfärdens kärna som skola, vård och omsorg.

  ---

  Läs även debattartikel i DN av Johnny Munkhammar och Magnus Nilsson om "Miljöpartiet - tvärbroms för tillväxten"


  ---

  onsdag 1 september 2010

  I S-ledda kommuner sjunker i skolkvaliteten!

  Mats Gerdau redovisar på sin skolblogg en genomgång av hur det står till i skolorna i Stockholms län. Kortfattat försämras resultaten i S-ledda kommuner och lärartätheten sjunker - i kommuner där M är med i ledningen blir resultaten bättre och lärartätheten har inte försämrats om i S-kommuner. I sammandrag:

  • I 19 av 20 M-kommuner når fler målen i alla ämnen, men bara i 2 av 6 S-ledda kommuner
  • I genomsnitt når 81% av eleverna målen i alla ämnen i de moderatledda kommunerna, men bara 69% i de socialdemokratiskt styrda.
  • Genomsnittsbetyget i M-kommunerna har ökat från 213 till 221. S-kommunerna har rört sig från 201 till 202.
  • Tar man hänsyn till social bakgrund så vinner M-kommunerna också, de sk Salsavärdena är betydligt högre
  • den lägsta lärartätheten finns i S-kommunerna.
  • M-kommunerna satsar 1 400 kr mer på undervisningen för varje elev
  direkt citat:
  "Eleverna är värda moderat skolpolitik. De rödgröna har försökt, men misslyckats. Nu är det dags att släppa fram andra krafter som kan förbättra skolan. Eleverna i Södertälje och Nynäshamn måste få samma chans att lyckas som eleverna i Nacka och Solna. Det handlar om fler lektioner, bonus till bra skolor i utanförskapsområden, modernisera skolan och kompetensutveckla lärarna."

  Det kan inte bli tydligare: välfärd och sänkt skatt med Nya Moderaterna och Alliansen mot höjd skatt och ofärd med vänsteroppositionen...

  ---

  Kan vänstern vända?

  Opinionsundersökningar är ju bara opinionsundersökningar, men de har onekligen varit extremt samstämmiga sedan försommaren. Och trenden att vänsterblocket sjunker har också varit stadig.

  Även om jag som övertygad moderat ser fördelarna med Alliansens arbetslinje som en stabil bas för ett välfärdssverige, så finns det fortfarande invånare som tror att Alliansen höjt skatten för pensionärer och att ändringarna i sjukskrivningsreglerna (som S i allt väsentligt accepterade i Riksdagen) går ut på att svårt sjuka människor ska tvingas arbeta. Men de är få, mycket få. Under de senaste veckornas valkampanj har det varit slående hur t ex Lidingös pensionärer förstått sambandet mellan arbetslinjen och deras pensioner. Jag har träffat "utförsäkrade" som fått en ny start i livet och förklarat att "det var det bästa för mig". Slutsatsen är att vänsteroppositionens skrämsel- och avundsjukepropaganda slagit fel.

  Enligt Ann-Charlotte Marteus i Expressen är det griniga gamla gubbar i S egna led som är stygga mot Mona Sahlin. Men i förra valrörelsen sänkte ju t ex Aftonbladet Göran Persson. Om man ska söka svikare inom de socialdemokratiska leden så får man väl fråga sig vilka som inte hörs, vilka som hukar och inte ställer sig bakom årets verklighetsfrämmande valkampanj som väljarna uppenbarligen inte tror på? Vilka är det som bidar sin tid för att likt Tony Blair kunna poppa upp efter en valförlust och förklara att de aldrig trott på Mona Sahlin och kretsen kring henne. Glöm inte att Mona Sahlin inte är ensam i hjärntrusten kring årets valrörelse...

  Idag kan man börja rösta - den 19:e är sista chansen i år. Ta den och rösta för välfärd och sänkta skatter - inte för höjda skatter och ofärd!

  ---

  SvD, DN, Aftonbladet, Expressen

  ---

  Paul Lindquist, Thomas Böhlmark, Edvin Alam, Anna König Jerlmyr, Torbjörn Rosdahl, Kent Persson, Mats Gerdau

  ---