tisdag 14 september 2010

Lidingös skolor bäst i Sverige

Lidingös skolor är alla bland de allra bästa i Sverige. Lidingömoderaternas målsättning är därför ganska modest: Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Hur vill vi då åstadkomma det? Genom att skolorna får en ersättning per barn (förskolor) respektive elev (grundskolor och gymnasier) ges professionen (skolledare och lärare) stort ansvar och stor frihet att utveckla och driva skolorna. Politikernas uppgift är inte att detaljstyra med kantiga ramar om gruppstorlekar utan att ge riktlinjer, barn- respektive elevpeng samt att följa upp.

Uppföljningen - att det blev som det var tänkt - är den del som just nu måste utvecklas mest. Skolorna - ledare, lärare och barn, elever och deras föräldrar - får inte dränkas i kvalitetsutvärderingsenkäter; olika metoder för att mäta kvalitet måste kunna prövas och resultaten av varje utvärdering måste följas upp. De mål som Kommunfullmäktige sätter upp måste kunna följas ner till verksamheterna. Verksamhetsberättelserna ska inte bara handla om hur den ekonomiska delen av verksamheterna utfallit, utan även om hur kvaliteten utvecklas. Och kvalitet är så mycket mer än vänsteroppositionens idé om att kvalitet bara mäts i antal anställda.

Vänsteroppositionen talar också gärna om att skolor i "socioekonomiskt eftersatta områden" behöver extra resurser. Vi moderater för resonemanget djupare: om en elev har extra behov av stöd, till exempel i form av att snabbt lära sig svenska för att kunna "gå in i" en vanlig klass på Lidingö, då ska den extra resursen följa eleven, inte stanna på den skola som politikerna pekat ut. Låtar man inte stödet följa eleven låser man fast eleven vid en viss skola!

Forskning kring vad det är som gör att en skola lyckas bra har visat att det inte finns ett automatiskt samband mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och hur väl skolan fungerar för dem. Det finns åtskilliga exempel - internationellt och även i Sverige - där skolor borde vara "dåliga" men inte är det. Vad beror det på? Beror det på vilka ekonomiska resurser skolan har? Nej, det beror på kompetens och ledarskap hos skolledningen och på lärarnas kompetens och förmåga att entusiasmera sina elever!

Lidingö ger redan extra stöd till elever med behov av extra stöd - och målet är att alla ska klara grundskola respektive gymnasium med fullständig studiegång och betyg i alla ämnen. Det innebär att gruppen som hamnar i utanförskap redan i skolan ska få stöd i tid, innan "det är för sent". Men det innebär inte att övriga elever ska försummas. Under sommaren har det blivit klart att det ska vara möjligt att även ge elever som har lätt för sig i skolan utmaningar och stöd som passar dem. Lite föraktfullt har det kallats elitklasser, men i grunden handlar det om att ge duktiga elever det skollagen utlovar! Lidingö har bra skolor, bra lärare och många duktiga elever, så det vore bra om våra skolor kunde få vara med redan från början i utvecklingen av anpassat stöd till försigkomna elever!

Folkpartiet har föreslagit att skolan åter ska förstatligas. Vi moderater har haft mycket synpunkter på kommunaliseringen för ett 20-tal år sedan, men tror inte att ett förstatligande skulle lösa problem: att flytta ansvar och beslut från kommunen till ett anonymt statligt verk skulle knappast gynna föräldrars och elevers inflytande, och inte heller de olika skolornas ledning och personal skulle kunna räkna med den frihet och det ansvar de har nu. Lokalt på Lidingö kan vi ju dessutom konstatera de resurser som satsas på skolan ligger högt både i jämförelse med hela landet och i jämförelse med länet. Med ett statligt system är det inte troligt att resurserna skulle öka - mest troligt är att Lidingös skolor skulle få kraftigt minskade resurser!

En röst på Moderaterna i kommunalval och riksdagsval är den säkraste garanten för fortsatt positiv utveckling av skolorna på Lidingö!

---

Tidigare bloggar:
Vänsterns skola - bara för de starkaste
Kvalitet är mycket mer än bara barn-vuxen-kvot
Jan Björklund har missat poängen med elevutvärderingar

---

Paul Lindquvist:
Sveriges (näst) bästa skolor
Låga kostnader på Lidingö

---

Inga kommentarer: