torsdag 16 september 2010

Lidingös skolor

Skolinspektionen har idag lämnat en rapport till Regeringen som visar att problem som påvisats i den svenska skolan för 10 år sedan fortfarande består. Det har påpekats att mycket av den olämpliga besluts som togs av S-regeringar från Skolminister Persson och framåt ännu inte rättats till, men att de reformer som Alliansregeringen genomfört pekar åt rätt håll.

Det är även oerhört intressant att notera att Skolinspektionen lyfter fram vikten av skolledares pedagogiska ledningförmåga och lärarnas kunskaper och pedagogiska förmåga som nyckelfunktioner tillsammans med huvudmännens övergripande styrning (dvs kommunernas resp friskolornas styrning). Tidigare har Skolverket envetet hävdat att dåliga skolresultat beror på negativa socioekonomiska faktorer, fastän internationell forskning visat att just skolledningens och lärarnas kompetens och förmåga kan ta bort sådan negativ koppling!

Hur ligger då Lidingö till? I Skolverkets/Skolinspektionens rapport från 2008-09-25 sägs:
"Utbildningsinspektionen i Lidingö kommun visar att kommunen når goda resultat när det gäller skolans kunskapsuppdrag. De betygsresultat som uppnås ligger väsentligt över genomsnittet för riket, såväl för grundskolan som för gymnasieskolan. Drygt 87 procent av eleverna i Lidingö lämnar grundskolan med fullständigt slutbetyg, jämfört med 76 procent för riket i övrigt."
Det fanns skillnader mellan de olika högstadieskolorna i det senare avseendet och insatser har gjorts för att förbättra läget i detta avseende. Året efter hade andelen med fullständiga slutbetyg ökat till 93 procent. Arbetet går vidare med att minska andelen elever som går ut 9:an med ofullständiga betyg. I det långsiktiga arbetet ingår inte minst att rektorerna för årskurs 1-3 har fått ett särskilt ansvar för att följa upp att samtliga elever lär sig läsa och skriva - och om så inte är fallet tidigt sätta in extra stöd för att förhindra senare frustration, minskat självförtroende och utanförskap!

Moderat utbildningspolitik handlar även om att Utbildningsnämndens verksamhetsredogörelse inte bara handlar om ekonomiskt resultat utan i minst lika hög grad om utvecklingen av kvaliteten. Får våra barn och elever den kvalitet som det är tänkt? Vi ser positivt på den nya enhet på Utbildningsförvaltningen som ska utveckla kvalitetsuppföljning och på så sätt stärka utvecklingen av Lidingös skolor till Sveriges bästa skolor!

Moderat utbildningspolitik leder till att Lidingös skolor kan vara Sveriges bästa skolor! '


----

Inga kommentarer: