torsdag 28 oktober 2010

Intressanta framtidsplaner för Gångsätra gymnasium

Vid det senaste sammanträdet för Utbildningsnämnden i Lidingö hade vi flera intressanta framtidsbeslut. Det första gällde deltagandet i samarbetet kring gemensamma gymnasieavgifter som ska minska byråkrati och administration - för att kunna minska kringkostnader som uppstår när elever väljer att gå i ett annat gymnasium än den egna kommunens. I snitt går kring 60% av länets ungdomar i gymnasiet i en annan kommun eller i ett fristående gymnasium. För Lidingös del gäller det att kring 25-30% går i annat gymnasium.

Men den lokalt mest intressanta nyheten var gymnasiernas förslag till program när det nya gymnasiet startar nästa höst. Generellt innebär det att en vildvuxen flora av lokala program försvinner till förmån för ett överblickbart antal definierade program - det gör att jämförelser i utbildning förbättras avsevärt, vilket är en väsentlig del av alliansregeringens arbete för att främja kunskap!

För Hersby gymnasiums del är förändringarna inte så stora. I Gångsätra finns spännande idéer om ett tekniskt program med inriktning mot design. Möjligheter till samarbete med den nyetablerade "Carl Malmstensskolan" (Linköpings Universitet) tvärs över vägen bådar gott för framtiden!

---

måndag 25 oktober 2010

Ännu friare gymnasieval

Idag offentliggjorde Stockholms Stad att man nu är beredda att låta Stockholms ungdomar konkurrera på lika villkor om platserna i Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med de ungdomar i kringliggande kommuner som vill gå i Stockholms gymnasier. Hittills har alla gymnasieprogram utom NV och SP varit öppna i hela regionen. Stockholms Stad har haft en oro att de "egna" ungdomarna skulle kunna konkurreras ut av kranskommunernas ungdomar till de "attraktiva" innerstadsgymnasierna.

Att ändringen kommer nu är inte direkt förvånande. De närmaste åren kommer antalet gymnasieelever att sjunka - det är helt enkelt mindre kullar. Det torde alltså vara en beräkning att Stockholms Stad inte kommer att behöva göra neddragningar i sina gymnasier utan att det istället kommer att ske i andra kommuner.

Med tanke på att Lidingös kommunala gymnasier tillhör de bästa i landet så behöver en högre konkurrens för Stockholms innerstadsgymnasier inte innebära ett problem. Även om något fler Lidingöungdomar kan tänkas komma in på program i Stockholm så är inte orimligt att "utkonkurrerade" ungdomar från Gärdet och Östermalm kan söka sig till Lidingös gymnasier...

Det är bra att valfriheten fortsätter öka. Ett arbete med att underlätta administrationen av ersättningen mellan länets kommuner och mellan kommuner och de fristående gymnasierna år i slutfasen. Intressant i utredningsmaterialet är att notera att Lidingö ligger i särklass högst i peng för alla program som erbjuds.

...

SvD

Edvin Alam, Ida Drougge

...

söndag 3 oktober 2010

Om skolmaten på Lidingö

Just återkommen från en vetenskaplig konferens i Aten läser jag på Lidingö Tidnings löp och framsida att föräldraupproret leder till bättre skolmat. Det är givetvis mycket bra att föräldrar är engagerade och aktiverar sig i olika frågor. Och vi fritidspolitiker i Utbildningsnämndens M och FP-grupp har lyssnat och haft dialog.

Men utan att förhäva oss kan jag berätta att vi politiker - som ju är vanliga lidingöbor med vanligt arbete och ofta barn i förskola och skola - redan hade börjat det arbete som ledde fram till den nya upphandlingen. Den första upphandlingen skedde för fyra år sedan och efter den inledande perioden, som upplevdes mycket positivt, så kom det mer och mer negativa synpunkter. Från moderat synpunkt var det inte oviktigt att upphandlingen skett centralt, med mycket lite inflytande från verksamheterna. En utgångspunkt var därför att ge möjlighet till större inflytande för de enskilda skolorna och skolområdena. En annan utgångspunkt var behovet av att kunna följa upp att den överenskomna kvaliteten överensstämmer med det som levereras. Ytterligare en väsentlig utgångspunkt har givetvis varit föräldrarnas och barnens synpunkter - och skolpersonalens!

Jag vågar därför påstå att just därför att vi från politiskt håll redan dragit igång arbetet med att genom en ändrad upphandling öka skolmatens kvalitet så gick samarbetet med de aktiva föräldrarna mycket bra - och något egentligt "lobby-arbete" krävdes inte från deras sida eftersom vi redan var på väg åt det håll som de flesta önskade!

Därmed ska upphandlingsavdelnings insats, med Sinikka Suutari och Gunnar Jansson i spetsen, inte på något sätt förringas. Tillsammans med stadens kostexpert Anna Fritjofson har de gjort ett gediget arbete med utformning av hela upphandlingen samt utvärdering av de anbud som kommit in. Stort tack för ert arbete!

---

fredag 1 oktober 2010

348 personröster i Landstingsvalet

Stort tack till alla väljare i Valkrets Ost i Landstingsvalet som stött mig -med kryss!
Inte mindre än 348 supportrar - jag tackar för förtroendet och ska efter bästa förmåga förvalta det på min plats som förste reserv i moderatgrupp Ost!

Att det skulle krävas ytterligare ca 1450 röster för att bli personvald spelar mindre roll - det var bara fem moderater med fler personröster i den valkretsen, och den ende lidingöbon bland dessa fem var vårt kommunalråd Paul Lindquist.

---

S kan inte vänta, men varför ska eleverna vänta?

I årets val var S huvudbudskap "Vi kan inte vänta". Men vid tisdagens sammanträde yrkade S ledamot Charlotta Huldt-Ramberg på återremiss av hela skolmatsupphandlingen. Av hennes inlägg i diskussionen föreföll det som att hon framför allt var missnöjd med att Sodexo inte lagt något bud, vilket Sodexo förklarat i ett brev till Lidingö Stad.

Sodexo vänder sig mot att Lidingö Stad ställer krav på kvaliteten:

- En högre andel ekologiska inköp.
- Att utesluta jästextrakt som finns i de flesta buljonger, kryddblandningar och i en stor del av det
sortiment som finns för storhushåll påverkar råvarukostnaden med ca 5%. Det är en signifkant
merkostnad för Lidingö stad avseende den upphandlade tjänsten för en tillsats som i vissa forum är
ifrågasatt, dock inte hos Livsmedelsverket.
- Att laga mat från grunden när det inte finns utrustning i alla kök idag. Att investera i ett stekbord
innebär i sig ingen relativt hög kostnad. Däremot finns det ingen plats att ställa stekbordet i de flesta
köken. Där det finns plats kan ombyggnad av ventilationen vara nödvändig för att man ska få
använda stekbordet. Ombyggnad av ventilation är betydligt dyrare.
- Alla förskolebarn ska ha en frukt efter lunchen varje dag.
- Färskt bröd bör serveras till maten varje dag på skolorna.

Dessutom vänder man sig emot att avvikelser från de uppställda kvalitetskraven och de kvalitetsutfästelser entreprenören vunnit entreprenaden med kan innebära skadeståndsanspråk - dvs att avtalsbrott ska kosta.

S ville skjuta upp skolmatsavtalet - och om möjligt förlänga nuvarande avtal som många barn, elever, föräldrar och lärare och annan skolpersonal uttryckt starkt missnöje med.
Vi kan inte vänta. Från årsskiftet ska det vara högre kvalitet i Lidingös skolmat!!

---