tisdag 30 november 2010

Kommunfullmäktige - andra dagen

Så var det dags för budgetfullmäktiges andra dag. Kvällen domineras i sin inledning av olika detaljplaner. En representant för Lidingöpartiet ifrågasatte (som vanligt) aspekter som redan genomgåtts i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Och beträffande planen med anknytning till Kyrkviken blev diskussionerna livliga - egentligen inte om planen i sig, eftersom majoriteten yrkade på återremiss för kompletteringar. I stället blev strandskyddet ytterligare en fråga och viss förvirring uppstod när det framkom önskemål om att lägga till ny yrkanden efter att diskussionen avslutats. Däremot gick planen för ridhuset igenom utan utdragna diskussioner.

---

Landstingsfullmäktige - inkallad att tjänstgöra

Idag hade jag blivit inkallad - för att tjänstgöra i Landstingsfullmäktige. Det är förste ersättarens intressanta lott att stå redo i kulissen för att fylla en plats så att ingen vakans uppstår. Ja, jag hade en vecka på mig för att förbereda mig, så det handlar inte om att ha ständig jour och beredskap.

Vad avhandlades då? Ska man döma av den tid som ägnades åt respektive ärende så var det den politiska organisationen respektive den finanspolitiska policyn.

Oppositionen var uppjagad över att organet för regionplanering avsågs bli förändrat. Att det nuvarande organet samlade långt ifrån alla kommuner i regionen sågs uppenbarligen inte som ett problem. Ilja Batljan (S) ville ha en ansökan till Regeringen om att göra om landstinget till en region. Men till sist beslöts den föreslagna organisationen.

Den andra stora frågan kom att gälla landstingets finanspolicy. Detta handlade om en uppdatering, främst vad gäller banker och placeringar. Men nu hakade vissa upp sig på en formulering om att man inte skulle placera i företag som har sin huvudsakliga verksamhet relaterat till främst krigsmaterial, alkohol, tobak eller sexindustri.
Dessutom blev det diskussioner om vilka internationella konventioner som skulle listas som godkända, trots att policyn klart säger att placering endast ska göras i företag som följer kraven i de internationella konventionser som Sverige har undertecknat. Det mest pikanta i denna historia är att dessa delar inte ändrats i den aktuella omarbetningen och oppositionen hade inget svar på varför man i så fall inte tidigare reagerat. Till yttermera visso innebär ju texten att listan med namngivna konventioner bara är exempel. Tala om storm i ett vattenglas!

Andra ärenden, som till exempel månadsbokslut för september 2010 lades till handlingarna helt utan diskussion...

---

måndag 29 november 2010

Budgetfullmäktige i Lidingö Stad

Idag, måndagen 29 november, startade vi redan vid 15.00 med budgetkommunfullmäktige. De som varit med länge säger att det är ovanligt många nya ledamöter i detta nyvalda fullmäktige - därom vet jag själv inte så mycket eftersom jag själv var ny den föregående mandatperioden.

Det har varit ett massivt informationsflöde. Majoriteten utgörs av en ny konstellation: M+FP+KD. C gick i valet ut i skarp konfrontation och enligt vårt förmenande långt ifrån sanningsenligt. Sedan har man förväntat sig att få ingå i majoriteten... Det är tråkigt när en eller annan företrädare för detta i övriga delar av landet mycket borgerliga parti ägnar så mycket av sin debatt-tid att komma med osakliga påståenden och misstänkliggöranden. Idag gällde det framför allt frågan om bussdepå i Stockby. Kommunalrådets genomgång av sakläget viftades bort som ovidkommande. Lite pikant var väl att det även sades att vi skulle ändrat åsikt i Hospice-frågan för att jaga röster i valet. Detta sagt av representanter för ett parti som efter 10 års strävan efter en vägtunnel för Södra Huvudleden under våren ändrade uppfattning från behandlingen i Kommunstyrelsen till beslut i Kommunfullmäktige. Jaga röster?

Kvällens huvudfråga för mig var dock Utbildningsnämndens budget. Avgående ordföranden, Gunnel Eklöf, FP, gick igenom de ekonomiska förutsättningarna och jag hade förmånen att få tala om kvalitet:

Lidingö har som en vision att ha Sveriges bästa skolor. För att nå dit krävs att skolan har kunskap i fokus likaväl som trygghet och valfrihet. Vi har redan kommit långt, men budgeten syftar till en fortsatt positiv budget. Politikens uppgift är att ange övergripande mål, avsätta medel och att mäta att målen nås.

Valfrihet innebär att val av skola ska kunna göras så långt det är praktiskt möjligt. En gemensam gymnasieregion där våra ungdomar konkurrerar på lika villkor ökar utbudet av utbildningar. En gemensam komvux-region innebär också ett ökat utbud. En annan väsentlig aspekt är att både kommunala och fristående verksamheter ska finnas - det stimulerar alla enheter till positiv utveckling. För barn i förskoleåldern är det viktigt att det finns vårdnadsbidrag, familjedaghem, pedagogisk omsorg och "klassisk" förskola.

Kvalitet innebär även växtkraft. Detta kräver stor frihet för professionen att välja väg att nå de uppsatta målen. Stimulans och utmaningar för alla elever, även de som har lätt för sig. Rätt stöd i rätt tid för dem so behöver extra stöd. Fler ska klara skolan!

För att lära sig är det viktigt att man är trygg. Aktiva program mot mobbning ska vara evidensbaserade och deras effekt ska följas upp i de olika uppföljningsmetoder som tillämpas. Andra aspekter är fortsatt små förskolegrupper och skolklasser. Den nya skolmatsupphandlingen syftar till att höja kvaliteten och öka de olika skolområdenas inflytande; uppföljning att kvalitetskraven uppfylls ska bli skarpare! För trygga skolor krävs även bra skollokaler, vilket måste få kosta. Ett fastighetsutskott under kommunstyrelsen ska underlätta samarbetet mellan stadens olika förvaltningar och fastighetskontoret.

Det sista, men inte mindre viktiga, inslaget är uppföljningen - mätning av måluppfyllelsen. Där spelar Skolinspektionen en roll, samarbetet mellan LJUS-projektets kommuner en annan och stadens egna kvalitetsmätningar ytterligare en roll. Staden håller på att gå över till ett nytt enkätinstrument. Vårens enkät innebar att barn i årskurs 3 fick svara på en enkät för första gången (tidigare var det föräldrar till barn i lågstadiet). Till detta kom en del tekniska inkörningsproblem som ledde till låg svarsfrekvens på sina håll. Som påpekades från MP finns en del illavarslande resultat i den nya enkäten som det är viktigt att följa upp i samband med nästa enkätomgång. En annan aspekt på resultatuppföljning är att fortsätta den utveckling av elevutvärdering av lärarnas insatser som redan är på gång bland annat i gymnasierna.


Utbildningsnämndens budget är framåtriktad och en viktig grund för en positiv utveckling av Lidingös skolor!


----

onsdag 17 november 2010

Fortsatt samordning för regionens gymnasieutbildningar

I dag var jag på seminarium anordnat av Kommunförbundet Stockholms Län. Genom KSLs utbildningsberedning har nu gemensam antagning införts. Dels fick vi information om vilka kommuner som hittills antagit den gemensamma prislistan för regionen, dels diskuterades hur samarbetet ska fortsättas och utökas.

Eftersom det redan finns en viss överkapacitet av "platser" och befolkningsprognoserna visar på minskande gymnasiekullar de kommande åren är en helt överskuggande fråga hur gymnasierna ska anpassa sig till färre elever. Vad sker om ett fristående gymnasium måste stänga? Hur kan de kommunala organisationerna samarbeta för att undvika att nödvändiga strukturförändringar ger så få negativa effekter som möjligt: hur påverkas grannkommuner? kan man undvika helt orimliga resvägar för gymnasister som inte längre kan erbjudas en viss utbildning på ett ställe?

Svar fanns inte på alla frågor, men bara det att KSL ordnar dessa seminarier där vi har möjlighet att ventilera problem och lösningar är en god bit på väg mot lösningar. Vi enades om att respektive kommun ska återföra korrigerade statistiska uppgifter till KSL om det finns uppenbara fel och att de kommuner som har gemensamma "gränsytor" ska fortsätta ha täta kontakter för all följa utvecklingen och söka lösningar som är positiva för regionen eller regiondelen som helhet.

För Lidingös del kan vi konstatera att andelen Lidingöelever som går i gymnasium på Lidingö är långt över medel för regionen: kring 70% jämfört med under 50% för hela regionen. Förutom att Hersby Gymnasium och Gångsätra Gymnasium båda lyckas mycket bra, så finns det skäl att anta att geografin spelar roll: bara en rejäl kontakt med omvärlden via en väg - Lidingöbron. Kan Nacka börja locka gymnasister med en fungerande båttrafik?

---

tisdag 9 november 2010

Lovande start för gårdsbutiken på Elfviks Gård

Det lovar gott att gårdsbutiken redan kommit igång. Vi har redan gjort slut på den ädla ädelosten och de lokala småkakorna (som var rejält stora!) vi handlade. Hoppas bara att tillräckligt många tar sig tid att besöka denna pärla på Lidingö!