onsdag 17 november 2010

Fortsatt samordning för regionens gymnasieutbildningar

I dag var jag på seminarium anordnat av Kommunförbundet Stockholms Län. Genom KSLs utbildningsberedning har nu gemensam antagning införts. Dels fick vi information om vilka kommuner som hittills antagit den gemensamma prislistan för regionen, dels diskuterades hur samarbetet ska fortsättas och utökas.

Eftersom det redan finns en viss överkapacitet av "platser" och befolkningsprognoserna visar på minskande gymnasiekullar de kommande åren är en helt överskuggande fråga hur gymnasierna ska anpassa sig till färre elever. Vad sker om ett fristående gymnasium måste stänga? Hur kan de kommunala organisationerna samarbeta för att undvika att nödvändiga strukturförändringar ger så få negativa effekter som möjligt: hur påverkas grannkommuner? kan man undvika helt orimliga resvägar för gymnasister som inte längre kan erbjudas en viss utbildning på ett ställe?

Svar fanns inte på alla frågor, men bara det att KSL ordnar dessa seminarier där vi har möjlighet att ventilera problem och lösningar är en god bit på väg mot lösningar. Vi enades om att respektive kommun ska återföra korrigerade statistiska uppgifter till KSL om det finns uppenbara fel och att de kommuner som har gemensamma "gränsytor" ska fortsätta ha täta kontakter för all följa utvecklingen och söka lösningar som är positiva för regionen eller regiondelen som helhet.

För Lidingös del kan vi konstatera att andelen Lidingöelever som går i gymnasium på Lidingö är långt över medel för regionen: kring 70% jämfört med under 50% för hela regionen. Förutom att Hersby Gymnasium och Gångsätra Gymnasium båda lyckas mycket bra, så finns det skäl att anta att geografin spelar roll: bara en rejäl kontakt med omvärlden via en väg - Lidingöbron. Kan Nacka börja locka gymnasister med en fungerande båttrafik?

---

Inga kommentarer: