måndag 20 december 2010

Värmande förtroende i den kalla vintern

I torsdags missade jag ett möte med fullmäktigegruppen på Lidingö - men orsaken var snöovädret som först höll mig kvar två timmar i Århus och sedan ytterligare 1½ timme i Köpenhamn.

Jag är mycket glad över att ha blivit nominerad till vice ordförande i Utbildningsnämnden. Under den gångna mandatperioden har Alliansregeringen lagt en god grund för en kunskapsinriktad skola där barn och elever (förskola respektive skola) kan känna trygghet och där det finns valfrihet.

Vi har höga ambitioner på Lidingö - Sveriges bästa skolor. Bland Lidingömoderaterna talar vi gärna om att Lidingös skolor ska hålla högsta internationella klass - något som är i högsta grad aktuellt mot bakgrund av att Sverige som helhet halkar efter i internationella jämförelser. Då räcker det inte att ha som ambition att vara bäst i ett sjunkande lag!

Seriös pedagogisk forskning visar att verkliga framgångsfaktorer för skolor är skolledningens drivkraft (förmåga att sätta mål och driva utvecklingen) och lärarnas kompetens (dvs både ämneskunskaper och pedagogisk förmåga). Svenska jämförelser visar att framgångsrika kommuner kännetecknas av stor frihet för professionen och att politiken i hög grad är inriktad på långsiktig målsättning, medelstilldelning som gynnar målen samt uppföljning av målen. Vi måste alltså fortsätta på den inslagna vägen där främst måluppföljningen är under stark framväxt.

Generellt är resultaten bra för Lidingös elever. Alla skolor ligger långt över rikets medelvärden och även i länet ligger resultaten mycket bra till för alla skolor. Vad vi framför allt måste fokusera på, är de elever som riskerar att inte få fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg. Förvisso ligger Lidingö bra till även i detta avseende, men så länge det finns elever som inte har fullständiga betyg så måste vi söka vägar att förebygga och finna nya lösningar. Utanförskap måste motverkas.

Lidingö visar även upp små skillnader i slutbetygen i årskurs nio för flickor och pojkar. På så sätt var Lidingös pojkar i årskurs nio bäst i landet!

Även tryggheten är central. Otrygga barn lär sig inte. Vi har satt igång antimobbningsarbete, men så länge ett enda barn känner sig otryggt måste vi fortsätta söka lösningar som fungerar bättre! Tidigare var Lidingös skolor bra på att sätta in åtgärder; nya program som prövas har som syfte att förebygga. Vi måste nu utvärdera om den effekten verkligen uppnåtts.

---

Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: