torsdag 27 januari 2011

Noterat vid senaste Utbildningsnämnden

Det blev en viss diskussion om hur många personer som skulle utgöra nämndens beredning. Ordföranden föreslog att den hittills gällande ordningen att ordförande, vice ordförande och en representant för oppositionen utgör beredningen. Miljöpartiet yrkade på att en fjärde person skulle ingå med motivationen att det nu finns två oppositioner. Riktigt bärande är inte argumentet eftersom såväl centerpartiet som lidingöpartiet tidigare accepterat att S som största oppositionsparti besatte oppositionsposterna. Och i nuvarande fullmäktige är ju både centerpartiet och lidingöpartiet större än S så det är svårt att se logiken. Man ska också tänka på att beredningen inte fattar beslut utan förbereder sammanträdena för att göra dessa så funktionella som möjligt. Och den regerande koalitionen består av tre partier men bara två kan vara representerade i varje beredning och inte beredningen ska få samma sammansättning som själva nämnden!

En fråga av helt annan karaktär var den om nanmnbyte på två förskolor. Under läsåret har den förskola som tidigare låg vid Larsbergs torg flyttat in i en fristående byggnad i Bodals skola (för övrigt samma byggnad som jag gick i mina första år i skolan...). Därför byter Larsbergs förskola namn till Bodals förskola.

Vid Larsbergs skola ligger en förskola som brukat heta Fyrtornets förskola. I konsekvensens namn får den nu heta Larsbergs Förskola. Kanske inte Utbildningsnämndens tyngsta beslut, men det vittnar ändå om ärenden som kommer upp på vårt bord.

Mer politiskt viktigt var då beslutet om att rekommendera Kommunstyrelsen att anta den gemensamma gymnasieregionens gemensamma prislistor för betalningar mellan kommuner och till fristående gymnasier. Det finns redan en sådan, och den underlättar enormt, eftersom alla skolor vet vad man får för ersättning och att ersättningen inte varierar mellan olika elever på grundval av var de är folkbokförda!

Nämnden konstaterade även att upphandlingen av skolmat avbrutits. På grund av överklaganden befanns att konkurrensen uteblivit och att vissa områden inte fått några anbud. Stadens upphandlingsavdelning arbetar på en förnyad upphandling. Det viktigaste med denna är att kvalitetskraven inte ska sänkas jämfört med tidigare.
Frågan kommer till Utbildningsnämnden för beslut under våren.

En muntlig redogörelse gavs för verksamhetens ekonomi under 2010. Ett mindre underskott förväntas i storleksordningen 8 miljoner kr (av en budget kring 1 miljard, dvs mindre än 1%) vilket är betydligt mindre än de resultatutjämningsfonder som finns sedan tidigare (drygt 40 miljoner kr).

---

Inga kommentarer: