tisdag 18 januari 2011

Rapport från Landstingsfullmäktige - del 1

Idag sammanträder Landstingsfullmäktige. Två "stora" ärenden står på agendan och en rad mindre.

Det första stora ärendet var budgeten för revisorerna. Till skillnad från alla andra verksamheter i landstinget har revisionsverksamheten inte ålagts - eller ålagt sig själv - sparsamhet och effektivisering. Frågan man ställer sig är vem som reviderar revisorerna!

Debatten i landstingsfullmäktige hade dock en helt annan inriktning. Oppositionen inriktade sig på KD:s Stig Nyman. Eftersom han sitter med i den beredning som föreslår budget för revisionen anser oppositionen att han är skyldig att stå bakom beredningens beslut, även om han inte deltagit i det protokollförda möte där beredningen tog beslut! Representanter från oppositionen vek inte en millimeter från uppfattningen att även den som inte deltar i ett sammanträde där beslut fattas, är både moraliskt och juridiskt ansvarig för beslutet. En som speciellt utmärkte sig för högljudd retorik utan solid faktagrund var socialdemokraternas oppositionsråd Ilija Batljan. Ju mer man hör av honom i Landstingsfullmäktige, desto mer kommer man att tänka på talesättet att "tomma tunnor skramla mest". Den offentliga debattens högtravande ord om nytänkande lyser helt med sin frånvaro. Det är naiva försök att plocka poäng på formalia, men inte ens detta lyckas eftersom Batljan och hans kollegor på vänsterkanten tycks anse att om man saknar substans och kvalitet i sina argument, så kan man ersätta det med kvantitet. Men ju mer samma argument upprepas, desto ihåligare blir resonemangen.

En annan aspekt var att oppositionen försäkrade att demokratin höll på att raseras, att revision inte kan göras med lägre kostnadsramar osv. Dessutom förvirrades debatten av osakliga påståenden om för vem revisionen gjordes - är rapporten till landstingsfullmäktige eller till medborgarna? vad är det som undersöks: landstingsfullmäktiges majoritet eller om nämnder och förvaltningar de facto agerar i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Till detta kom Batljans yrkande på återremiss. På vilken grund kan man verkligen fråga sig. Alliansen har debatten igenom varit tydlig, så hur skulle en sådan återremiss kunna få majoritet. Dessutom verkade det en lång stund som om Batljan mfl syftade på en minoritetsåterremiss - vilket inte kan vara aktuellt eftersom frågan redan återremitterats.

Hur blev beslutet? Det modifierade förslaget från beredningen (efter återremittering och förtydligande från majoriteten) antogs efter votering (82 för, 61 emot och 6 frånvarande). Hur lång tid tog det? Sammanträdet började 09.30 med utdelning av landstingets bemötandepris mm. Vid 9.50 började debatten och voteringen var slut vid 13.00. Tre timmar och 10 minuter utan politiska visioner, med tokigheter och falska tillvitelser. Min egen slutsats är att detta är ett större hot mot demokratin än att även revisionen avkrävs effektiviseringar och sparsamhet med skattebetalarnas medel.

---

Inga kommentarer: