lördag 26 mars 2011

"Lidingö har Earth Hour varje dag"

På dagens Brännpunkt i SvD skriver Magnus Frantzell, vd för Belysningsbranschen kritiskt om tomma symbolhandlingar och frågar:

"När får vi se svenska politiker som använder Earth Hour-dagen för att berätta att de faktiskt investerat i modern belysning som minskar energiförbrukningen hela året?"

Svaret finns redan! Jenny Nilsson, ordf (M) i Tekniska nämnden i Lidingö har meddelat följande i ett pressmeddelande:

"- Klimatfrågan är global, men det är på det lokala planet som många av besluten tas för att reducera vår klimat- och miljöpåverkan. I Lidingö stad jobbar vi långsiktigt med energiproblematiken och tar den på största allvar. Varje dag gör vi insatser och fattar politiska beslut för att minska miljöbelastningen, framhäver Jenny Nilsson, ordförande i tekniska nämnden i Lidingö stad.

- Lidingö stad har valt att inte ansluta sig till detta evenemang. Men vi tror på idén att minska vår miljöbelastning och energiförbrukning. Som ordförande i tekniska nämnden i Lidingö stad ansvarar jag för den offentliga belysningen på ön. Runt om på våra vägar, torg och cykelbanor finns cirka 10500 ljuspunkter. Under 2010 satsade vi 6 miljoner kronor på att byta ut gamla lampor till nya och energieffektiva samtidigt som vi bytt ut gammal armatur. I år fortsätter vi detta miljöarbete och satsar 8 miljoner, preciserar Nilsson.

- Att byta ut gammal belysning är en miljösmart åtgärd. De nya lamporna och armaturen förbrukar enbart hälften så mycket energi som de gamla. Genom detta minskar vi vår miljöbelastning och vi sparar skattepengar. På så sätt innebär denna och flera andra miljöbesparande åtgärder att vi har Earth Hour varje dag på Lidingö, menar Nilsson."

---

Lidingömoderaterna, SvD, SvD, SvD, DN, DN

---

torsdag 3 mars 2011

Om rätten att överklaga placering i förskoleklass

I nyhetsmedia berättas att Lidingö förlorat ett mål i Högsta Förvaltningsdomstolen. Frågan gällde om föräldrar har rätt överklaga ett beslut om placering.

Bakgrunden är att en del av Lidingös skolor är så populära att fler söker sig till dit än det finns platser. De populäraste skolorna gör allt för att kunna emot alla som vill gå där, men det finns en gräns - det finns inte minst fysiska gränser för hur många elever som får plats inom skolans väggar!

Utbildningsnämnden har - på förslag från förvaltningen - fastställt en policy som bygger på Skollagens krav. Syftet är givetvis att reglerna ska vara så enkla och klara som möjligt (ur policy från hösten 2008):

"Eleven har enligt skollagen rätt till plats i en skola i närområdet. Eleven kan ha flera skolor i sitt närområde där placering kan ske. Hänsyn ska tas till var samtliga barn bor i förhållande till den sökta skolan.
Hänsyn tas också till befintlig organisation. Varje skolområde har en organisation som omfattar förskoleklass till och med skolår 9 och bereder på så sätt plats för eleven under dessa skolår.
Vid inflyttning till Lidingö eller skolbyte från annan skola i enskild eller kommunal regi erbjuds placering på sökt skola i mån av plats.
Ytterligare kriterier är syskonförtur och särskilda skäl.
Stadens mål är att ge vårdnadshavares val av skola hög prioritet."


Generellt är avstånden inom Lidingö korta och alla skolor har mycket hög kvalitet - och ser man till de resultaten ligger "den minst framgångsrika" långt över medel i riket. Kvalitetsmässigt är det alltså inte så väldigt stor skillnad mellan de olika skolorna (men ambitionen är att ständigt utveckla kvaliteten i alla skolor!). Det är alltså inte så att barnets hela framtid hänger på vilken skola på Lidingö barnet går i, men...

Lidingö Stad finns till för invånarna - inte tvärtom. Den policy Utbildningsnämnden antog hade som syfte att skapa ett tydligt och begripligt regelverk för att motverka godtycke och missnöje. Den fråga vi måste ställa oss i Utbildningsnämnden är: hur kan vi ändra hanteringen av placeringar i skola (förskola, förskoleklass, skola osv) så att föräldrarna inte får det felaktiga intrycket att det pågår mygel (som det har antytts i intervjuer) eller att det skulle finnas ett stort mått av godtycke? Det kan vara så att policyn måste ändras och bli tydligare, det kan vara så att informationen till föräldrarna måste ändras och bli bättre.

---

DN, Dagens Juridik, SvD

---

Policy för skolplacering (2008)

---