torsdag 3 mars 2011

Om rätten att överklaga placering i förskoleklass

I nyhetsmedia berättas att Lidingö förlorat ett mål i Högsta Förvaltningsdomstolen. Frågan gällde om föräldrar har rätt överklaga ett beslut om placering.

Bakgrunden är att en del av Lidingös skolor är så populära att fler söker sig till dit än det finns platser. De populäraste skolorna gör allt för att kunna emot alla som vill gå där, men det finns en gräns - det finns inte minst fysiska gränser för hur många elever som får plats inom skolans väggar!

Utbildningsnämnden har - på förslag från förvaltningen - fastställt en policy som bygger på Skollagens krav. Syftet är givetvis att reglerna ska vara så enkla och klara som möjligt (ur policy från hösten 2008):

"Eleven har enligt skollagen rätt till plats i en skola i närområdet. Eleven kan ha flera skolor i sitt närområde där placering kan ske. Hänsyn ska tas till var samtliga barn bor i förhållande till den sökta skolan.
Hänsyn tas också till befintlig organisation. Varje skolområde har en organisation som omfattar förskoleklass till och med skolår 9 och bereder på så sätt plats för eleven under dessa skolår.
Vid inflyttning till Lidingö eller skolbyte från annan skola i enskild eller kommunal regi erbjuds placering på sökt skola i mån av plats.
Ytterligare kriterier är syskonförtur och särskilda skäl.
Stadens mål är att ge vårdnadshavares val av skola hög prioritet."


Generellt är avstånden inom Lidingö korta och alla skolor har mycket hög kvalitet - och ser man till de resultaten ligger "den minst framgångsrika" långt över medel i riket. Kvalitetsmässigt är det alltså inte så väldigt stor skillnad mellan de olika skolorna (men ambitionen är att ständigt utveckla kvaliteten i alla skolor!). Det är alltså inte så att barnets hela framtid hänger på vilken skola på Lidingö barnet går i, men...

Lidingö Stad finns till för invånarna - inte tvärtom. Den policy Utbildningsnämnden antog hade som syfte att skapa ett tydligt och begripligt regelverk för att motverka godtycke och missnöje. Den fråga vi måste ställa oss i Utbildningsnämnden är: hur kan vi ändra hanteringen av placeringar i skola (förskola, förskoleklass, skola osv) så att föräldrarna inte får det felaktiga intrycket att det pågår mygel (som det har antytts i intervjuer) eller att det skulle finnas ett stort mått av godtycke? Det kan vara så att policyn måste ändras och bli tydligare, det kan vara så att informationen till föräldrarna måste ändras och bli bättre.

---

DN, Dagens Juridik, SvD

---

Policy för skolplacering (2008)

---

Inga kommentarer: