söndag 5 juni 2011

Lika villkor - klarar Skolinspektionen det?

Brännpunkt i dagens SvD skriver Gunvor Engström, ordförande i Friskolornas riksförbund, om hur olika villkoren är för elever och deras föräldrar att välja skola i Sverige idag.

Det är inte acceptabelt att
"I drygt en tredjedel av Sveriges kommuner saknas det helt fristående alternativ inom grundskolan. "

Vidare skriver Engström:
"Hindret är inte plånbok, utan politik. De senaste uppgifterna från Skolinspektionen säger att hela 70 procent av nyansökningarna om att starta en friskola inte ledde till tillstånd. I många fall gör förstås myndigheten en helt korrekt bedömning i sina avslag, men den vanligaste orsaken till avslag är ”otillfredsställande elevprognoser” – en orsak som saknar bedömningskriterier. I stället gör man en ”helhetsbedömning från fall till fall”. En sådan otydlighet skapar ett rättsosäkert läge och ett slags moment 22 för en seriös, fristående huvudman som vill starta en skola. "

Frågan är dock vilken kompetens Skolinspektionen har för att göra sådana företagsekonomiska bedömningar. All företagsamhet innehåller alltid ett visst mått av "vågspel" och inte minst bland friskolorna handlar det om att bedriva verksamheten på ett annat sätt en den traditionella, budgetfinansierade kommunala skolan. Jag har själv sett utredningar från skolmyndigheten där man ställer sig frågande till vilken underbyggnad som finns för myndighetspersonernas tvärsäkra uttalanden om företagsekonomi. I en sådan bedömning måste även finnas till exempel den kommunala skolans kvalitet, den faktiska kompetensen hos den kommunala skolans ledning och lärarkår!

Engström påpekar förtjänstfullt behovet av opartiska kvalitetskriterier. Det är fortfarande under uppbyggnad.

"Alla måste således ges möjlighet att göra ett skolval med utgångspunkt ifrån kvalitet, inriktning, pedagogik och ledarskap. Jag är övertygad om att det enkla faktum att det finns flera och konkurrerande huvudmän är en förutsättning för att valmöjligheten uppfattas som verklig. Vi bör inte slå oss till ro förrän valet av skola för barnen görs aktivt – alltså efter ett noggrant övervägande av alternativen med utgångspunkt från relevant information från alla former av skolor.

För att komma dit behövs åtgärder inom flera områden:

• Kvalitet i utbildning behöver definieras och göras lika för alla skolor oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola. Kvaliteten bör handla om vilka resultat eleverna når.

• En nationell statistik över alla skolors förmåga att uppnå kvalitetskriterierna behöver samlas in och göras tillgänglig för alla elever och föräldrar. Utan tillgång till relevant information riskerar valfriheten att tappa sin allra viktigaste funktion, nämligen kvalitetsförbättring.

• Tillståndsprocessen för fristående skolor behöver moderniseras. Huvudmannens lämplighet att driva skola bör prövas utifrån tydliga kriterier och starten av en skola ske efter diskussioner mellan skolstartare och berörd kommun."

På Lidingö arbetar skolor och utbildningsförvaltning med kvalitetsutveckling. Förvaltningen bygger upp en avdelning för kvalitet, forskning och utveckling. Samarbetet med en rad andra förortskommuner kring en kollegial kvalitetsutvärdering (LJUS på Kvalitet - Lidingö, Järfälla, Upplands Bro, Sigtuna, Solna, Sundbyberg) är av stor betydelse. Till skillnad från myndighetsgranskningen - som framför allt handlar om att kontrollera att respektive skola uppfyller lagens bokstav - lyfter LJUS på Kvalitet fram styrkor och områden för utveckling. Dessutom blir LJUS på Kvalitet ett forum för spridning av bra lösningar på gemensamma problem.

Till detta kommer även kvalitetsenkäter till föräldrar och elever. Förhoppningsvis kommer även elevers upprepade omdömen om lärarna att spridas som ett av flera mått på skolans kvalitet - nu tillämpas det mest systematiskt på gymnasienivå.

Men Gunvor Engström har helt rätt i att för att lika villkor ska gälla i hela landet måste processen för att få en fristående skola (och varför inte även en kommunal skola?) godkänd standardiseras och vila på opartiska och rättvisa grunder!

---

Inga kommentarer: