torsdag 21 juli 2011

Tydligare om Drottningholm, Världsarv och Förbifart Stockholm

Jag bloggade tidigare om vad jag uppfattade som otydligheter var frågan om Ekerövägen i relation till världsarvet Drottningholm står nu. Med benäget bistånd från författaren av den aktuella artikeln i SvD, Adam Svanell, upplever jag att ytterligare klarhet har kunnat nås. För Adams kommentarer, se kommentarer till min tidigare blogg.

I mitten av maj publicerade Trafikverket en Miljökonsekvensbeskrivning. I denna finns på flera ställen beskrivet problematiken och hur man avser att lösa problemen, inte minst i den del som beskriver samråd med olika berörda intressenter. I vilken mån dessa ställningstaganden har ingått i internationella Icomos brev till Regeringen har inte funnits möjlighet att granska i dagsläget. Däremot har Trafikverket i ett pressmeddelande den 30 juni kungjort bland annat följande:
"På uppdrag av Riksantikvarieämbetet gör Trafikverket också en kulturarvskonsekvensbedömning enligt Icomos riktlinjer, en så kallad Heritage Impact Assessment, HIA (Icomos, International Council on Monuments and Sites, är Unescos expertgrupp på världsarv). Syftet är att göra tydligt trafikprojektens inverkan på världsarvets värde och vad det är som krävs för att inte hota detta. Rapporten ska lämnas till Riksantikvarieämbetet, som i sin tur rapporterar arbetet Unesco. Rapporten kommer därefter att granskas av Icomos.

Kulturarvskonsekvensbedömningen, HIA, innebär att föreslagna åtgärder och förändringar bedöms mot kvaliteter som ligger till grund för Drottningholms världsarvsstatus. Påverkan på världsarvets värde av föreslagna förändringar beskrivs och åtgärder som kan bli aktuella tas fram.

I planeringen av utbyggnaden tas också hänsyn till Ekerös trafikproblem, en växande befolkning i regionen och säkerheten på vägarna i planeringen av Förbifart Stockholm och utbyggnaden av Ekerövägen. Alla aspekter vägs noga för att skapa en lösning som gynnar alla parter i ett långsiktigt perspektiv."

---

SvD

---

Inga kommentarer: