fredag 19 augusti 2011

Viktigt om mobbning och dess orsaker!

Jag har tidigare bloggat om mobbning och hur viktigt det är att ha en förståelse för de grundläggande orsakerna.

I dagens SvD skriver skriver Bris generalsekreterare Göran Harnesk på Brännpunkt om misslyckade ingripanden in skolor, där man tror sig finna förklaringen till mobbningen i att den mobbade själv utlöser mobbningen. Där har Göran Harnesk helt rätt: många skolor saknar de rätta redskapen för att motverka mobbning. Däremot delar jag inte åsikten att Skolverket skulle gjort en bra genomgång av antimobbningsprogrammen: kritiken handlade egentligen om programmen redovisade en teori eller ej. Det är en himmelsvid skillnad mot den genomgång Brottsförebyggande rådet gjort: har programmen effekt?

Trots en alldeles vansinnig rubriksätten ("Lärarna gör mobbningen värre")publicerade barnläkaren och förre skolläkaren Roland Sennerstam en mycket läsvärd artikel på Brännpunkt i gårdagens SvD - och det intressanta handlar inte om att skuldbelägga en hel yrkeskår!

"Mobbningen grundar sig i barnens sociala utveckling, då de går från att leka parallellt till att fungera interaktivt och skapa grupperingar. Från slutet av lågstadiet lägger eleven alltmer kraft på att arbeta sig in i de gäng bland kamrater som har hög status i klassen. Denna process är rotad i en evolutionär kraft och syftar till att ge eleven en god överlevnad under skoltiden.

De som förlorar är de i något avseende från början avvikande. Det kan handla om kläder, utseende, klumpig motorik, fetma, svårigheter att uttrycka sig, tystlåtenhet och blygsel eller låg social status. Det kan till och med räcka med att vara ny i klassen och rödhårig.

När en elev försöker klättra på den sociala stegen i skolan och nå de häftiga gängen, så trampar de på de avvikande. De känner på sig att de själva skulle kunna uttrycka något av de negativa beteendena. För att pressa undan dessa tendenser hos sig själva använder de mobbningen som en metod att lyfta sig ett trappsteg uppåt på den sociala skalan. I denna process kommer sedan fler att dras in i ett flockbeteende. Syftet är alltid att stärka sig själv och övervinna sin egen svaghet.
När de vuxna i skolan tar detta till intäkt för att de mobbade är en del av problemet, har man inte förstått hur mobbningen uppstår. Man ser inte hela problemkomplexet. Eleverna sätter en norm för vad som är inne och häftigt och av det följer ett exkluderande av andra elever. Rektorer, specialpedagoger och elevvårdsteam ska inte ta detta som intäkt för att den mobbande ska skuldbeläggas."

Att konstatera att detta beteende finns hos oss alla som en grundläggande, omedveten drift är inte det samma som att säga att "så ska det vara". Fostran - detta gammaldags och missaktade ord - borde innebära att man lär sig att bemästra de instinkter som leder fel.

"I stället är skolans uppgift att betona alla elevers lika värde och att de inte ska vara varandras trappstegar i den sociala karriären. Eleverna är medvetna om detta grymma spel och det går att föra öppna samtal om dessa sociala mekanismer med dem redan från årskurs 4 och återkommande under hela skoltiden. Det vore ett sätt att vaccinera dem mot den värsta mobbningen. I dessa diskussioner ska inte elevernas lärare eller skolledning vara med. De är som vi sett inblandade. "

Jag hävdar med bestämdhet att denna instinkt att definiera en grupp som "hemma och trygg" - och att individer som inte tillhör denna grupp då med automatik uppfattas som fientliga och därmed ett hot - det är grunden för den xenofobi (främlingsrädsla) som kan ta sig så extrema uttryck som tragedierna i Norge i juli i år.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna (SD) på ett oansvarigt sätt underblåser xenofoba beteenden som kan leda till tragedier som de i Norge.

---

Lärarnas Riksförbund i SvD 20/8
Lärarförbundet i SvD 20/8

---

Hönan eller ägget - vad leder till extremism?
Snävt perspektiv på rasism hjälper inte
Föräldrars rätt och ansvar

Prioritera antimobbningsarbete eller dokumentutveckling?

---

Inga kommentarer: