onsdag 26 oktober 2011

Stark satsning på förskola och skolor i majoritetens budget

Så har den styrande majoriteten presenterat sitt budgetförslag för 2012

Ett litet utdrag - gällande Utbildningsnämnden:

 • Ny betygsskala i grundskolan och gymnasieskolan.
 • Införande av säker inloggning (e-legitimation) till stadens skoladministrativa system. Lidingö är första kommun i landet med att införa detta.
 • Lärare och skolledare kommer att genomgå Skolverkets IT-utbildning PIM(Praktisk IT och Mediekompetens) och kommer att examineras och däreftercertifieras. Det finns tre nivåer som kan uppnås.
 • Jubileumsåret 2012. Raoul Wallenbergs 100 års födelsedag samt 100 årsdagensedan Gustaf Dalén fick Nobelpriset ska uppmärksammas i alla verksamheter.
 • Införande av en svenska som andraspråkpeng (SVA-peng) utöver den normala grundskolepengen införs för alla berättigade elever och skolor från januari 2012.
 • Kvalitetsförbättringsområden som gäller flera skolformer:
  • - Systematiskt kvalitetsarbete. Implementering av BRUK, ett kvalitetsverktyg.
   - Diskriminering och kränkande behandling. För att åtgärda brister på området genomförs ett forskningsprojekt.
   - Ledarutveckling för förskolechefer och rektorer. För att utveckla ledarrollen utifrån det som framkommit i kvalitetsuppföljningen.
 • Starkt fokus på lokalförsörjningsplanering då antalet elever i F-9 beräknas ökamed drygt 900 elever från 2010 till 2020.
 • Fukt och mögelinventering av alla kommunala skolor görs av fastighetskontoret.
 • Regeringen föreslår i september 2011 en stor flerårig satsning på lärare i förskola, grundskola och gymnasium för kommande år med bl.a. lärarlyft II för lärare med lärarlegitimation men som saknar behörighet för något ämne de redanunder visar i, nya karriärvägar med statlig subvention av lönelyft för duktigalärare (lektorer, adjunkt), utbildning av förskollärare i att upptäcka och hjälpabarn i behov av särskilt stöd mm. Satsningen beräknas kosta ca 3,8 miljarder.

---

Läs även mer i Lidingö Vind

---

Inga kommentarer: