måndag 28 november 2011

Paviljonger under Rudboda skolas ombyggnad

Vid Utbildningsnämndens i Lidingö sammanträde 6 december lägger den styrande M-FP-KD-majoriteten fram förslaget att alla skolans elever ska vara i paviljonger under byggtiden. Alternativet hade varit att utnyttja lokaler som står tomma i Bodals skola, men nackdelarna med detta bedömer vi inte uppväger den relativt ringa ekonomiska besparing som buss-alternativet innebär. Med hänsyn till hushållning med skattebetalarnas pengar och god hushållning med lokaler och ekonomi var det dock angeläget att utvärdera buss-alternativet.

Det är med glädje vi instämmer med föräldrar och personal vid Rudboda skola: den bästa lösningen är paviljonger på gärdet på andra sidan fotbollsplanen.

Ett problem i sammanhanget är då grannarnas överklagande av det tillfälliga bygglovet för paviljongerna: oro lär finnas för att paviljongerna permanentas. Av formella skäl lär sådant bygglov beviljas på en viss tid - ofta 5 år. Men det är helt klart att Utbildningsnämnden och hyresvärden inte har något som helst intresse att ha kvar paviljongerna längre än tills skolan är färdig för inflyttning. Särskilda avlämningsplatser ska också ordnas så att de boende på Yxvägen och Yxstigen inte drabbas.
Det har ryktats om oro för fastigheternas framtida värde med anledning av paviljongerna. Men det finns starka skäl att tro att existensen av ny och modern skola höjer attraktionskraften i just dessa fastigheter för barnfamiljer!

---

Lidingösidan, Lidingösidan

---

Inga kommentarer: