måndag 23 januari 2012

Kommunfullmäktige ikväll

Ikväll har vi samlats till kommunfullmäktigesammanträde i Lidingö. Vi har två motioner att ta ställning till.
Dels en motion från (S):
Motion angående politikerutbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Dels en motion från (L):
Motion angående införande av skärpta regler för hur kommunfullmäktigesammanträden får ställas in

Givetvis är kunskap om behov och rättigheter för personer med funktionsnedsättning viktigt - inte minst för ledamöter i Äldre- och Handikappnämnden. Men att därifrån gå fram med en central utbildning just i detta område för alla ifrågasätts av kommunstyrelsen. Till saken hör att de olika fack-nämnderna erbjuds utbildning i de områden som respektive nämnd ansvarar för.

Kommunalrådet Jessica Nyberg (KD) påpekade att frågan om utbildning till ÄHNs ledamöter varit uppe på denna nämnds sammanträde och att den aktuella frågan då inte ventilerats. Miljöpartiet föreslog att utbildning i området ska "erbjudas alla politiker och tjänstemän". Motionen avslogs.

Den andra motionen begär Inger Damberg ska bordläggas i väntan på att motionären kommer att vara närvarande. Kommunfullmäktiges ordförande Björn Samuelson (M) redogjorde för vilka regler som gäller för att ställa in kommunfullmäktige. Inger Damberg insisterar om bordläggning. Motionären hade inte anmält till presidiet att han inte skulle närvara vid sammanträdet. Där ser man hur viktigt detta kommunfullmäktigesammanträde var i motionärens ögon. Votering begärdes. M+F+KD röstade för avgörande ikväll, L+C+MP röstade för att plocka bort ärendet och S avstod. Alltså vidtog diskussion om motionen. Paul Lindquist diskuterar den haltande logiken i motionärens agerande. Det kan inte vara ett självändamål att ha många sammanträden. FP yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. C stöder motionen; Anders Öhrström diskuterar varför det inte är så många ärenden som kommer upp till kommunfullmäktige - vill ha mer frågestunder och informationspunkter, specialrapporter av revisorerna. Anders Ö vill ha samråd med gruppledarna om sammanträden ska ställas in. Yrkar dessutom på att författare till rapport från SKL om Så kan man utveckla fullmäktige ska bjudas in till fullmäktige. Fredrik Kronberg belyste hur de enskilda invånarnas valfrihet har ökat och därmed minskat behovet av fullmäktigebeslut. Anders Lönnberg (S) gillar motionens syfte men finner den väl kategorisk; kan inte stödja den i nuvarande form. Rune Nordström (FP) anser att motionen handlar om olika saker - inbjuder till informella diskussioner om arbetsformer osv. Inställda sammanträden är inte ett hot mot demokratin. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Damberg (L) yrkar bifall till motionen och misstolkar Rune Nordströms anförande. Vidare försöker hon skyla över motionärens nonchalans gentemot fullmäktige. Dessutom läxar hon upp fullmäktiges ordförande om att det kommunkansliet som bestämmer när och vilka ärenden som kommer upp. Rune Nordström påpekar att motionen som behandlas tydligt är en partimotion. Inger Damberg hävdar att det inte är en gruppmotion (trots ordalydelsen). Däremot ställer man sig bakom motionen, men ändå är den inte en partimotion... Paul Lindquist påpekade att ärenden som är färdigbehandlade i kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige. Anders Lönnberg yrkar ingenting men önskar att Lidingöpartiet skulle formulera om sig angående att-satserna för att eventuellt stödja detta. Inger Damberg tackar för vänliga ord men anser sig inte kunna yrka på ändringar i motionärens formuleringar. Jan Fjällander (MP) anser att som motionen är formulerad så måste MP yrka bifall till kommunstyrelsens förslag men öppnar för att utveckla andra arbetsformer i fullmäktige...

Votering i bordläggningsfrågan! C+L+S+MP röstade för bordläggning; övriga emot (M+FP+KD). Minoritetsbordläggning 23-27. En viktig demokratisk fråga...

Sedan anmälan av protokoll, två interpellationer och en motion.


---

lördag 21 januari 2012

Dementimaskinen (S) har sparkat igång igen!

Så har Håkan Juholt fallit för trycket. Hans fel är att han inte blev den frälsare det sjunkande skeppet (S) hade inbillat sig.

Enstaka individer ombord på det sjunkande skeppet har visat kurage att göra en analys som inte innebär att problemet ligger någon annanstans in just i själva partiet.

Den i radion samlade "eliten" Göran Greider, Marita Ulvskog och Ilmar Repalu visste däremot var problemet var. Förutom det att lovorden över Håkan Juholts fantastiska egenskaper som ledare för såväl parti som rike (varför hördes inte det förrän nu?) så slog man fast att det var absolut inte partiets fel. Det finns inte alls några fraktioner eller schismer, politiken är utmärkt och Håkan Juholt har varit perfekt i att framföra en perfekt politik. Nej, felet ligger hos Alliansen och Näringslivet som beordrat fram ett mediedrev där man - enligt Greider - lyfter fram oviktiga små felsägningar för att krossa Juholt och Socialdemokratin.

Den stora förändringen i medias relation till (S) tycker jag verkar vara att journalister i radion inte längre accepterar vad som helst från socialdemokrater - de vågar ställa den där följdfrågan som klär av nonsens och allmänt munväder. Det är inte ett mediedrev utan likt barnet i HC Andersens saga våga säga "men han har ju inga kläder på sig". I synnerhet Göran Greider tillhör dock den generation som vant sig vid att socialdemokratin inte får ifrågasättas...

----

Dementimaskinen S är i full gång
Jämtin inte överkörd?

----
SvD, DN, SR

----

Är verkligen Juholt orsaken till problemen i S?

Nu på lördagsmorgonen spekuleras det om att Håkan Juholt i eftermiddag kommer att meddela sin avgång som partiledare. Såväl socialdemokratiska media som andra har drivit på att Juholt måste avgå och på de flesta håll framskymtar tolkningen att de hoppande grodor som han onekligen bjudit på är socialdemokratins problem.

Jag envisas med att inta samma ståndpunkt som när drevet gick mot Mona Sahlin. Funnes det en realistisk och genomtänkt politik bakom så skulle ledargestaltens eventuella misstag inte betyda så mycket. Under valrörelsen gjordes utspel på olika nivåer, som snabbt kom att dementeras från "högre nivå". Det visade en bild av ett parti som inte hade en klar målsättning men där reformister stoppas - ett parti som inte klarar av att förändras och som inte kan hantera behovet av förändring.

För Håkan Juholt har det blivit etter värre. Visst har han en förkärlek för tillspetsade formuleringar - i många fall skulle uttalanden kunna fungera som reklamslogan men inte som politiska budskap. I politiken räcker det inte med att säga något slagfärdigt om motståndarna, man måste också ha ett eget konkret förslag om vad man vill göra i stället. Hur ofta har inte Juholt bara haft svaret på journalisternas frågor: "det vet vi inte ännu"?

Om inte Socialdemokraterna vill förändra sin politik måste man anlita marknadsförare som är beredda att marknadsföra - luft! Med detta tillspetsade påstående vill jag påstå att uppdraget att leda SAP utan en genomtänkt politik är en omöjlighet, även för professionella PR-firmor. I varje fall så länge Alliansen har konkreta planer för förbättring av välfärden!

---

Thomas Böhlmark, Kent Persson

---

TIDIGARE BLOGG:
Juholt är inte ensam om att sakna politik
Skrämsel, avundsjuka och bluff

---

SvD, SvD, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet

---

onsdag 18 januari 2012

Imponerande Torsviks Nya Förskola

Ikväll hade Utbildningsnämnden i Lidingö sammanträde i Nya Torsviks Förskola. Den gamla fick rivas på grund av svåra fukt- och mögelproblem. Den nya byggnaden som blev klar två veckor före utsatt tid och höll budgeten uppfyller kraven för miljöklass Brons. Fräscha, genomtänkta lokaler som nu förhoppningsvis ska hålla bättre än den tidigare byggnaden. Projektering och genomförande har gjorts genom att intensivt samarbete mellan Fastighetskontoret, Utbildningsförvaltningen och byggaren (jag tror det var Skanska) men inte minst genom interaktion med förskolans personal, föräldrar och grannar.

Men det som imponerade än mer var hur förskolans ledning och personal utvecklat sin organisation med barnens behov och bästa i centrum. Det kan då låta lite förvånande att man har gått från 7 avdelningar till 3, men med lika många barn. Men lösningen ligger i att de tre avdelningarna har mycket flexiblare gruppindelningar - och eftersom det är fler pedagoger inom dessa större avdelningar är det mycket lättare att ändra gruppsammansättningar efter just barnens behov, möjligheter och bästa. Förskolans pedagoger upplever också att man har lättare att uppfylla skollagens mål för den pedagogiska verksamheten i förskola.

---

tisdag 17 januari 2012

Grattis Lilla Högsätra till ett välförtjänt pris

Lilla Högsätra skola har tilldelats Raoul Wallenberg-priset på Lidingö, för ett långsiktigt arbete med demokratins värdegrund. Eleverna har ökat sin kunskap om kulturell mångfald, människors olika förutsättningar i olika delar av världen och internationell förståelse.

Syftet med priset är motverka och förebygga alla former av kränkande behandling. Det instiftades 2002 och riktar sig till elever i Lidingö i grundskolans år 4-9 samt i gymnasiet.

"Juryn vill särskilt framhålla det långsiktiga och kontinuerliga arbetet på skolan som lett till att ett respektfullt klimat och en god anda skapats - en förebild för andra elever och skolor."

---

Lidingö Stad
SvT

---

Både Förbifart Stockholm och Österleden behövs!

Nu när bygget av Norra Länken till Ropsten och Frihamnen är på gång och Förbifart Stockholm är beslutat, då är det dags att sätta ner foten angående Österleden, dvs förbindelsen mellan Norra Djurgårdsstaden och Nacka och Värmdölandet. Förverkligande av en sådan led skulle även innebär stora möjligheter för snabbare kollektivtrafikförbindelser mellan Nordöstra och Sydöstra Storstockholm. Nu måste all trafik gå igenom Stockholm eller köra väster om Stockholm. Det går att räkna på minskad belastning på miljön till följd av en sådan trafikled!

Miljöpartiet och andra bakåtsträvande organisationer vill gärna framställa moderat trafikpolitik som enbart inriktat på vägar - kanske därför att man själva ser så enögt på problemen. Men moderat trafikpolitik i länet handlar just om att se behov och möjligheter för såväl bil- som kollektivtrafik. Den borgerliga alliansen i landstinget satsar mer på kollektivtrafiken än oppositionen. Dessutom inser alliansen att kollektivtrafiken inte löser allt; man löser inte ökande transportbehov i en växande region genom att göra en fortfarande föråldrad kollektivtransportstruktur till den enda! Traditionellt har förbindelserna varit radiella - nu behövs allvarlig utbyggnad av tvärförbindelser som även kan bli cirkulära. Och då inte bara västerut, utan även österut!

En satsning även på Österleden skulle inte bara närma de östra delarna av Storstockholm till varandra, de skulle dessutom minska trafiktrycket på getingmidjan: Slussen-Gamla Stan!

---

SvD, SvD

---

Christer G Wennerholm, Paul Lindquist

---

måndag 16 januari 2012

"Sanningsvittnet" Håkan Juholt!

Härom dagen vittnade Håkan Juholt om att han blivit en bättre människa efter en resa till Mexico. Idag kunde han avslöja att Alliansregeringen gjort upp om försvarets personalförsörjning med SD innan SD ens kommit in i Riksdagen.

Men ärligt talat så är Juholt konsekvent - men inte ett spår trovärdig. Frågan är vad han egentligen har utvecklat under sin semester!---

SvD, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, DN

---

Paul Lindquist, Mina Moderata Karameller,

torsdag 5 januari 2012

Lugnande besked från V?

Det har inte gått spårlöst förbi att Vänsterpartiet har kongress nu. Valet av ny ordförande sker inte förrän i morgon redan under dagen har det kommit en hel del besked. I en brännpunktsartikel i SvD skriver Aron Etzler, kandidat till posten som partisekreterare i V att "vänstern måste tala så folk begriper". Det skribenten föreslår är inte en förändring av politiken utan att den ska marknadsföras "så att folk förstår den". Det verkar mest som den klassiska "det är inget fel på vårt budskap, bara hur vi förut den till väljarna". En alternativ tolkning kan ju faktiskt vara att mer än 90% av väljarna faktiskt har förstått vilken politik V står för...

Ett annat besked är att man kommer att kräva regeringsposter efter nästa val. Det heter ju att tron kan försätta berg - och det är långt till nästa val. Men den bild man får idag är ju dels att V ska fortsätta med samma politik men mer attraktivt förpackad, dels att syftet är att fånga upp missnöjda socialdemokratiska väljare. Det senare är ju inte någon bristvara. Men förskjutningar inom det röda blocket är ju inte någon vinnarmodell. Snarast något som stärker oddsen för fortsatt förtroende för Alliansregeringen!

---

SvD, SvD, SvD, DN, Expressen

---

tisdag 3 januari 2012

Vad är kärnan i en religion?

I gårdagens SvD skriver Susanne Wigorts Yngvesson om att ifrågasättande av omskärelse av tämligen nyfödda pojkar kan likställas med att ifrågasätta både judendom och islam. Jag tycker att det är att i grunden ringakta dessa religioner att anföra omskärelsen som religionens kärna! Argumentationen, att det kristna dopet är att likställa med ett i bästa fall kirurgiskt ingrepp utan medicinsk motivation, är ytterst svag. Vidare raljerar skribenten:
"De punktmarkerar ju exempelvis inte föräldrar som låter sina barn bära smycken genom ett hål i örsnibben. Eller föräldrar som låter sina barn äta dålig mat som riskerar att ge dem men för livet i form av diabetes eller fetma. Nej, det är en skinnbit på bebisars penis som de fokuserar på."

Men i rimlighetens namn: att låta barn bära smycken i ytteröron eller andra kroppsdelar eller att försöka styra matens kvalitet, kvantitet och innehåll är inte samma sak som att utföra medicinskt omotiverade kirurgi på ett barn som inte har har en chans att uttrycka en vilja i detta läge. Wigorts Yngvessons resonemang handlar ju om föräldrar som i hennes beskrivning inte motsätter sig barnets egen vilja, medan invändningen mot omskärelse handlar om föräldrar som av tradition låter utföra ingrepp på ett barn.

Jag vidhåller att detta kan inte vara essensen i dessa religioner. Det måste finnas djupare värden än förhudens vara eller icke vara!

---

Etiskt grundat ifrågasättande
Humanistbloggen

---