måndag 23 januari 2012

Kommunfullmäktige ikväll

Ikväll har vi samlats till kommunfullmäktigesammanträde i Lidingö. Vi har två motioner att ta ställning till.
Dels en motion från (S):
Motion angående politikerutbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Dels en motion från (L):
Motion angående införande av skärpta regler för hur kommunfullmäktigesammanträden får ställas in

Givetvis är kunskap om behov och rättigheter för personer med funktionsnedsättning viktigt - inte minst för ledamöter i Äldre- och Handikappnämnden. Men att därifrån gå fram med en central utbildning just i detta område för alla ifrågasätts av kommunstyrelsen. Till saken hör att de olika fack-nämnderna erbjuds utbildning i de områden som respektive nämnd ansvarar för.

Kommunalrådet Jessica Nyberg (KD) påpekade att frågan om utbildning till ÄHNs ledamöter varit uppe på denna nämnds sammanträde och att den aktuella frågan då inte ventilerats. Miljöpartiet föreslog att utbildning i området ska "erbjudas alla politiker och tjänstemän". Motionen avslogs.

Den andra motionen begär Inger Damberg ska bordläggas i väntan på att motionären kommer att vara närvarande. Kommunfullmäktiges ordförande Björn Samuelson (M) redogjorde för vilka regler som gäller för att ställa in kommunfullmäktige. Inger Damberg insisterar om bordläggning. Motionären hade inte anmält till presidiet att han inte skulle närvara vid sammanträdet. Där ser man hur viktigt detta kommunfullmäktigesammanträde var i motionärens ögon. Votering begärdes. M+F+KD röstade för avgörande ikväll, L+C+MP röstade för att plocka bort ärendet och S avstod. Alltså vidtog diskussion om motionen. Paul Lindquist diskuterar den haltande logiken i motionärens agerande. Det kan inte vara ett självändamål att ha många sammanträden. FP yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. C stöder motionen; Anders Öhrström diskuterar varför det inte är så många ärenden som kommer upp till kommunfullmäktige - vill ha mer frågestunder och informationspunkter, specialrapporter av revisorerna. Anders Ö vill ha samråd med gruppledarna om sammanträden ska ställas in. Yrkar dessutom på att författare till rapport från SKL om Så kan man utveckla fullmäktige ska bjudas in till fullmäktige. Fredrik Kronberg belyste hur de enskilda invånarnas valfrihet har ökat och därmed minskat behovet av fullmäktigebeslut. Anders Lönnberg (S) gillar motionens syfte men finner den väl kategorisk; kan inte stödja den i nuvarande form. Rune Nordström (FP) anser att motionen handlar om olika saker - inbjuder till informella diskussioner om arbetsformer osv. Inställda sammanträden är inte ett hot mot demokratin. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Damberg (L) yrkar bifall till motionen och misstolkar Rune Nordströms anförande. Vidare försöker hon skyla över motionärens nonchalans gentemot fullmäktige. Dessutom läxar hon upp fullmäktiges ordförande om att det kommunkansliet som bestämmer när och vilka ärenden som kommer upp. Rune Nordström påpekar att motionen som behandlas tydligt är en partimotion. Inger Damberg hävdar att det inte är en gruppmotion (trots ordalydelsen). Däremot ställer man sig bakom motionen, men ändå är den inte en partimotion... Paul Lindquist påpekade att ärenden som är färdigbehandlade i kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige. Anders Lönnberg yrkar ingenting men önskar att Lidingöpartiet skulle formulera om sig angående att-satserna för att eventuellt stödja detta. Inger Damberg tackar för vänliga ord men anser sig inte kunna yrka på ändringar i motionärens formuleringar. Jan Fjällander (MP) anser att som motionen är formulerad så måste MP yrka bifall till kommunstyrelsens förslag men öppnar för att utveckla andra arbetsformer i fullmäktige...

Votering i bordläggningsfrågan! C+L+S+MP röstade för bordläggning; övriga emot (M+FP+KD). Minoritetsbordläggning 23-27. En viktig demokratisk fråga...

Sedan anmälan av protokoll, två interpellationer och en motion.


---

Inga kommentarer: