onsdag 1 februari 2012

Viktigt symposium om klinisk forskning i Stockholm

Igår var jag inbjuden till Karolinska Institutets symposium om klinisk forskning.

Det är ett oerhört viktigt ämne. I takt med att landstingets centraliserade för patienternas bästa ändrar struktur och organisation är det viktigt att den kliniska specialistkompetensen vidmakthålls och tillåts utvecklas. En viktig del av detta är den kliniska, patientnära forskningen där samarbete med läkemedelsindustrins läkemedelsprövningar är en viktig del.

Inledningstalare var utbildningsminister Jan Björklund. Det han annonserade om den kommande forskningspropositionen lät bra - men det är viktigt att det inte blir en tulipanaros. Bland flera andra bra talare vill jag speciellt lyfta fram Catharina Andersson Forsman, direktör för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Där redovisades hur landstinget redan nu i sina avtal inom ramen för Vårdval stipulerar både forskningsanknytning och deltagande i utbildning (främst avseende praktikplatser).

Vid gruppdiskussioner framkom ett tydligt behov av ett kontinuerligt nära samarbete mellan landsting och universitet. Bland svåra frågor att lösa framkom behovet av att skapa fortsatt gynnsamma intellektuella miljöer för kunskapsuppbyggnad och kunskapsutveckling i den kliniska miljön. Även om det kan verka positivt att specialister sprids ut över länet, så kommer det i det långa loppet att försvåra individernas möjligheter att interagera i det dagliga arbetet med andra specialister i samma område. De informella diskussionerna i korridorer, vid kaffepauser och luncher kan inte äga rum om kunskapscentra bryts sönder i små enheter med mycket mer begränsad kontakt mellan individerna. Ur det perspektivet är de små, utspridda specialistenheterna ett svårt problem. Lösningen kanske ligger i att kunskapsintensiva specialistcentra ska etableras utanför akutsjukhusen om den akuta vården inte längre är en kärna, men bibehålla den "kritiska massan" och därmed grunden för fortsatt kunskapsuppbyggnad, utbildning och forskning.

Vi som deltog i symposiet uttryckte en stark önskan att fortsätta med åtminstone årliga sammankomster av detta slag för att följa utveckling inom detta viktiga område.

---

Inga kommentarer: