tisdag 31 juli 2012

Lidingöpartiet och Lidingöcentern är ansvarslösa i gymnasiefrågan

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 20 juni fattade nämnden beslut om att sammanföra Hersby och Gångsätra gymnasier i ett gemensamt gymnasium. För detta krävs viss modifiering av lokalerna i Hersby samt överflyttning av KomVux-verksamheten till Gångsätra.

Bakgrunden är att lokalerna i Gångsätra är alldeles för stora i förhållande till elevantalet. Däremot finns det inte någon anledning att kritisera kvaliteten i Gångsätras gymnasium. Förvaltningen har redan prövat att sammanföra ekonomi och administration, men för att garantera fortsatt hög kvalitet i den gymnasieutbildning Gångsätra erbjuder måste det göras förändringar - och det snabbt. Tidigare har försök gjorts att samverka med designutbildningen tvärs över Södra Kungsvägen, men alldeles för få elever sökte den inriktningen. En samlokalisation i Hersbys lokaler erbjuder mervärden - då kan det gemensamma elevunderlaget ge tillräckligt underlag för t ex språkval som idag inte kan erbjudas i de två separata gymnasierna.

För snart 20 år sedan hölls en lokal opinionsundersökning (ofta kallad folkomröstning) om Lidingö skulle ha ett gemensamt gymnasium eller fortsätta med två separata gymnasier. Den senare linjen vann flest anhängare, men man måste då ta med i analysen att situationen var helt annorlunda. Antalet gymnasieelever var då mycket större. Den då föreslagna tillbyggnaden av Hersbys lokaler skulle innebära att en stor ny skolbyggnad måste uppföras och ta större delen av fotbollsplanen i anspråk. Anledningen var att så gott som alla Lidingöungdomar då gick i Lidingös egna gymnasier. Sedan dessa har valfriheten ökat och hela Storstockholms utbud av både teoretiska och praktiska gymnasielinjer står till Lidingöungdomarnas förfogande. Antalet elever i Lidingös egna gymnasier har minskat, vilket märkts mest i Gångsätra. Till detta kommer planer i Stockholm att utöka antalet platser i centrala Stockholm, dvs de som är mest attraktiva för Lidingöungdomar, på upp emot 1000 nya gymnasieplatser.

Lidingös ungdomar har varit relativt sena med att söka gymnasieutbildning utanför ön. Men på bara några år har andelen i Lidingös egna gymnasier minskat från omkring 70% till dryga 50%. Eftersom ungdomar i sena tonåren befinner sig i en utvecklingsfas när man ofta vill pröva nytt, söka erfarenheter utanför den närmaste omgivningen, "klippa navelsträngen", så är det inte troligt att bilden skulle förändras, trots att Hersby och Gångsätra tillhör regionens bästa gymnasier!

Vad vill då Lidingös lokalpatriotiska opposition i frågan? Vid sammanträdet gavs inget svar. Jan Fjellander (MP) ska ha en eloge både för att han insåg allvaret i frågan och stödde förslaget om ett gemensamt gymnasium, men också för att som fristående från majoriteten avkräva Lidingöpartiet och Lidingöcentern svar på hur de anser att deras förslag skulle lösa problemen med Gångsätras ekonomi. Det var ärligt och bra för demokratin. Att inte Lidingöpartiet och Lidingöcentern vare sig under sammanträdet eller i reservationer kunde ge svar på den centrala frågan är ett mått på underskottet i dessa lokalpartiers politik. Å andra sidan är det notabelt att Miljöpartiet uppenbarligen inte har en klar linje i frågan, eftersom MPs ersättare i ett ersättaryttrande (trots att personen formellt tjänstgjorde vid detta sammanträde eftersom Socialdemokraterna inte hade ledamot eller ersättare närvarande) yttrar sig mot förslaget och bland annat föreslår kostnadsökningar av gigantiska mått. Jan Fjellander (MP) ställde inte samma krav, men tog i sitt yttrande upp frågan om ökande lokalkostnaders fördelning, trots att problemet för Gångsätra inte ligger i exakt hur lokalkostnaderna debiteras verksamheten, utan i att lokalerna är alldeles för stora för det antal elever som söker sig till Gångsätra.

Det är enkelt för oppositionspartier som vill försöka ta billiga (och kortsiktiga) poäng i opinionen att kräva mer information innan svåra beslut fattas. Men vi vet inte hur snabbt Lidingöungdomarna kommer att i ökande grad söka sig till gymnasieutbildning utanför ön - vi kan bara göra bedömningar utifrån hur det har skett hittills, på Lidingö och i andra förortskommuner. Vad vi däremot vet, är att Gångsätras lokaler är för stora för det antal elever som söker sig dit. Vi vet också att Lidingö hittills haft regionens högsta gymnasiepeng och att inte ens detta är tillräckligt för att klara Gångsätras ekonomi. Att inte fatta beslut och därigenom låta Gångsätra blöda mer, det är verkligen att acceptera att kvaliteten ska sänkas. Majoriteten (M+FP+KD) och Jan Fjellander (MP) visar mod att värna om hela Lidingös gymnasieutbildning - oppositionen hade inga egna alternativ mer än att utreda mer och låta tiden gå medan verksamheten tar mer och mer skada. Det är inte bästa sätt att bedriva kommunal gymnasieverksamhet!

Lidingöpartiet och Lidingöcentern är ansvarslösa i gymnasiefrågan - både i förhållande till aktuella och kommande gymnasieelever och i förhållande till skattebetalarna!

---

Inga kommentarer: