fredag 17 augusti 2012

Om spermier - inte politik

Så har två vetenskapliga publikationer om spermier nått offentligheten. Det handlar visserligen inte om politik, men kanske om hälsa i framtiden, så jag tar mig friheten att recensera...

I en artikel i tidskriften Biology of Reproduction beskrivs hur valnötter i kosten skulle förbättra spermiers överlevnad, rörlighet och morfologi. Hur sant är då detta? I många avseenden är studien ovanligt bra - omfattar 107 män som slumpmässigt fördelats till kontroll- eller valnötsgrupp. Metodologiskt finns det invändningar. Man har använt datoriserade mätmetoder där det finns anledning att misstänka att variationen kan bli stor. När man jämfört kontroller och valnötsgrupp så måste man använda en typ av statistisk metod som kräver rätt stora skillnader för att "ge utslag" medan vid jämförelser "före/efter" använder en annan metod som kan påvisa mycket mindre förändringar.
Den stora svagheten är att man utgått från ett spermaprov före och ett efter dietbehandlingen. Eftersom det normalt är rätt stora skillnader mellan två spermaprover från en och samma man, måste man sätta alla skillnader i förhållande till sådana "normala" skillnader.

Hur stor förändring såg man då?
- spermiekoncentration: INGEN
- andel levande spermier: ökning 0,5% i kontroller (från 78,0%), ökning 5,5% (från 76,4%) hos valnötsgruppen
- andel med viss rörlighet (deras definitioner är inte standardiserade...): kontroller ökade 0,5% (från 53,5%) och valnötsgruppen ökade 5,7% (från 51,8%).
- andel med "normalt" utseende: kontroller ökade 0,1% (från 7,1%) och valnötsgrupp 1,1% (från 7,4%)
Statistiskt ökade valnötsgruppen mer än kontrollgruppen, men med hänsyn till den naturliga variationens storlek så är förändringarna marginella. Någon koppling till fertiliteten är inte att förvänta sig med så små förändringar, och alla försökspersoner rekryterades genom affischering på ett universitetsområde. Mitt omdöme är att titeln "Walnuts Improve Semen Quality in Men Consuming a Western-style Diet..." är överdriven. Vetenskapligt kan man ifrågasätta om dessa förändringar, om än statistiskt mätbara, verkligen utgör biologisk eller fysiologisk förbättring av kvaliteten. Notera även att det finns ett tillkännagivande:
"This study was funded through a grant from the California Walnut Commission and the UCLA Fielding School of Public Health, Center for Occupational and Environmental Health."
Någon som kommer ihåg vilken organisation som sponsrade reklamkampanjen om "Socialstyrelsens rekommendation" om 6-8 skivor bröd per dag för några decennier sedan?

----
SvD
-----

Den andra artikeln publicerades i den likaså ansedda tidskriften Cell, som främst sysslar med grundläggande cellfunktioner - normalt och vid till exempel cancer.

Denna studie handlar om att några möss fått injektioner med ett ämne som förefaller kunna binda till ett protein som samverkar med DNA och de proteiner som hjälper till att ge DNA stabil struktur (histoner). Studien visade att injektioner under några månader gav en övergående påverkan på testiklarna med minskat antal spermier och försämrad rörlighet hos spermierna. Även fertiliteten påverkades, men det var delvis beroende på hur stor dos som gavs.

Det som återstår att undersöka är - i korthet - om ämnet har samma effekt hos människa. Och vilka doser som då krävs för att vara säkert. Och om det finns risker hos människa - inte minst under långtidsbehandling. Allt detta är knepigt att göra - betydligt svårare än det kan verka. Inte minst behövs studier i flera andra djurslag - mössens fortplantningsstrategi bygger mycket på tävling mellan spermierna, medan människan förefaller ha anpassat sig till att det kan krävas väldigt få spermier för att det ska bli befruktning. Bara ur det perspektivet kan framgångar med mus-preventivmedel vara av begränsat värde för mannens kontroll över fortplantningen.

---
SVT
---

Inga kommentarer: