fredag 7 september 2012

Karolinska Sjukhuset nedgraderar vården av män

I dagens Expressen finns en debattartikel signerad av två av landets ledande androloger - mansläkare - som visar på en drastisk kvalitetssänkning när det gäller utredning av män i barnlösa par. Utvecklingen styrs nu av gynekologer och går emot utvecklingen i övriga västvärlden. Karolinska Sjukhusets tidigare ledande roll inom andrologisk laboratorieverksamhet läggs i graven.
"Vi vet i dag att män med nedsatt fertilitet har kortare livslängd och högre sjukdomsrisk. Det är viktigt att fånga upp män i åldrarna 25- 40 år med nedsatt spermiekvalitet för att hitta de bakomliggande faktorerna till varför de har svårt att få barn.

Finns någon bakomliggande sjukdom som kan åtgärdas?
Finns det indikationer på diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller benskörhet?

Tillgången till seriös spermiediagnostik rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO. Den spermiediagnostik som under flera decennier byggts upp i anknytning till den andrologiska verksamheten vid Karolinska sjukhuset är en förutsättning för att upprätthålla en europeisk ackreditering som andrologicentrum och utveckla den svenska andrologin."

---


FAKTA – skillnader i omfattning och kvalitet mellan internationell standard och lokala metoder vid Kvinnokliniken, Karolinska Sjukhuset
Enligt sjukhusledningens utredning 2010-02-11: ”Andrologilab utför analyserna enligt gällande vårdprogram (WHO och ESHRE), Swedac och följer det avtal som tecknats med SLL.”… ”Analyserna på Fertilitetsenheten utförs enligt annan praxis, där flera av de komponenter som definierats i det Regionala vårdprogrammet och Swedacs ackreditering saknas.” … ”Vår utredning visar att Andrologilab följer gällande Regionalt Vårdprogram och landstingsavtal varför en samordning av analysverksamheten till Andrologilab rekommenderas.” - men ändå lägger kvinnokliniken ner dessa analyser...

WHO
”IVF”
Anmärkning
Antal/konc m fl
hög medicinsk tillförlitlighet
lägre medicinsk tillförlitlighet
IVF-metod inte nog bra för jämförelse av olika ejakulat
Rörlighet
snabba
mäts ej
Utan snabba är ICSI bäst
ej framåtrörliga
mäts ej
IVF saknar mått på sant orörliga
Levande spermier
standardmetod
mäts ej
IVF kan ej skilja på döda och orörliga levande
Spermiers utseende
standardmetod
mäts ej
Testikel och bitestikelfunktion
Inflammation
vita blodkroppar
mäts ej
För att finna aktiv infektion
Biokemi
Zink
mäts ej
Prostatafunktion
Fruktos
mäts ej
Sädesblåsefunktion
α-Glukosidas
mäts ej
Bitestikelfunktion
Om man vill veta hur många spermier man verkligen har – då är det viktigt att veta hur många spermier man räknar för att få säkra resultat
I enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet ska slumpens inverkan vara mindre än 5% i ett mätresultat som ska användas för att fatta beslut rörande behandling av människa.
Det förekommer vid vissa kliniker att man fattar beslut om man ska göra vanlig provrörsbefruktning (IVF) eller om man ska spruta in en enstaka spermie i ett ägg (ICSI) på grundval av den spermiekoncentration man beräknat efter preparation och räkning av spermier i en så kallad Makler-kammare. Osäkerheten i beräkningen av spermiekoncentrationen är i hög grad beroende på hur många spermier som observerats (räknats). En förekommande gränsdragning är att ICSI-behandling ges om man efter preparation tror sig ha mindre än 0,8 miljoner, IVF-behandling ges vid över 1 miljon och mellan 0,8 och 1 miljon behandlas hälften av äggen med ICSI och hälften med IVF. Om man från 1 ml preparerade spermier tar av och räknar i en Maklerkammare och finner 9 spermier ger beräkningen svaret 0,9 miljoner spermier/ml och man tror sig ha beslutsunderlag för att behandla hälften av äggen med ICSI och hälften med IVF (dvs mellan 0,8 och 1,0 miljoner). Hur tillförlitligt är då beslutsunderlaget? Med hänsyn tagen till slumpens stora inverkan när så få spermier observerats så får bara 1 av 4 patientpar den behandling som man tror är korrekt med utgångspunkt från analysen och de uppsatta gränserna. I drygt 40% av paren är det sanna värdet över 1 miljon spermier och dessa par borde enbart ha fått IVF-behandling. I drygt 30% av paren (sant antal spermier under 0,8) skulle den avsedda behandlingen varit ICSI-behandling av alla ägg. På IVF-klinik som beslutat att räkna minst 100 spermier kommer 3 av 4 par att få avsedd behandling medan en fjärdedel av paren inte får avsedd behandling. På klinik som följer internationell standard (enligt WHO och ESHRE) får 97% av alla patienter avsedd behandling och slumpens inverkan hålls under 5%. Denna matematik är inte alltid uppenbar för specialister som saknar kunskap i kvantitativ laboratorievetenskap. Här finns ett viktigt förbättringsområde avseende patientsäkerhet och effektivitet i behandling av barnlöshet. Utbildning av laborativ andrologi är därför en väsentlig del i utvecklingen inom reproduktionsmedicin. Centrum för Andrologi och Sexualmedicin ger internationella kurser som omfattar detta.
http://graphpad.com/quickcalcs/probability1.cfm

Inga kommentarer: