onsdag 5 september 2012

Lidingöpartiet lever i det förgångna

I ett pressmeddelande från Lidingöpartiet, som går att läsa på Lidingösidan, visar lokalpartiet tydligt upp hur man lever i det förgångna och hellre låter en skola förblöda ekonomiskt än tar ansvar för att bibehålla och stärka kvaliteten.

1. Man hänvisar till en "folkomröstning" (som egentligen hade status av opinionsundersökning) för ett tjugotal år sedan. Men situationen var mycket annorlunda då - mycket högre elevantal, ingen gemensam gymnasieregion. För att få det att gå ihop ingick en stor tillbyggnad på Hersbys fotbollsplan.

2. Lidingöpartiet försöker misstänkliggöra kvaliteten i Lidingös skolor:
"Majoriteten har gått ut med det stolta beskedet att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. Hur kommer det sig då, att många ungdomar väljer att gå i friskolor eller gymnasieskolor i Stockholm? Detta har bl.a. angivits som orsak till det minskade elevantalet i Gångsätra."

Det finns inga anmärkningar mot kvaliteten i stadens gymnasieskolor. Däremot finns det andra kvaliteter som tonåringar söker, där utbildningskvalitet lokalt inte kan tävla. Det verkar som om man inte kan förstå hur ungdomar tänker och prioriterar.

3. I sitt ställningstagande i Utbildningsnämnden framförde Lidingöpartiet att faktaunderlaget var otillräckligt. Så kan man alltid resonera och motsätta sig alla förändringar - för vi vet inte allt om framtiden, förrän den är passerad!

4. Sprider halvsanningar och felaktigheter:

"
Vi anser dessutom det vara djupt orättvist, att lokalhyrans storlek och antalet elever ger skolungdomar olika förutsättningar i olika kommunala skolor på Lidingö."
Men HUR vill man förändra detta? Lokalhyran fördelas solidariskt på alla enheter så att det är samma hyra per kvadratmeter. Då återstår - om man skulle följa tanken i Lidingöpartiets pressmeddelande - att även eleverna ska fördelas solidariskt. Hur ska man kunna ge största möjliga valfrihet, om man inte kan tillåta elevernas/föräldrarnas val att ha några effekter?? 

"
Lidingöpartiet är av den meningen att hela denna viktiga fråga har hanterats på ett nonchalant och oacceptabelt sätt med ett mycket olyckligt resultat som följd."
... och i inledningen:
"
Beslutet togs bakom lyckta dörrar i utbildningsnämnden. Detta anser Lidingöpartiet vara skandalöst!"   

En vanlig Lidingöparti-taktik: anklagelser om smussel och ränkspel. Men hur var det? Jo, en ENIG Utbildningsnämnd beslutade 2011-12-06 om att UTREDA frågan om sammanläggning av gymnasierna.
"Att utbildningsförvaltningen upphandlar en arkitektledd förstudie/utredning som skall ge svar på följande frågeställningar:

1.      Vilka om- och tillbyggnader av lokaler krävs för att 1 000 elever - hela den kommunala gymnasieskolan med programmen NA, SA, EK från läsåret 2013/14 ska få plats på Hersby gymnasiums skoltomt?
2.      Hur många gymnasieelever får plats i Hersby gymnasiums lokaler förutsatt samma utgångspunkt när det gäller programutbud men med endast en inre ombyggnad av befintliga lokaler? 
3.      En kostnadskalkyl för både alternativ ett och två."
Om detta beslut har man kunnat läsa i lokalpressen.

Den 20 juni 2012 var ärendet i Utbildningsnämnden för beslut:
"Ärendet

Antalet elever i gymnasieskolan på Lidingö minskar. På ett år har antalet elever minskat med drygt 110 elever från 1 190 till 1 076, vilket innebär en intäktssänkning för den kommunala gymnasieskolan med ca åtta miljoner kronor. I Gångsätra gymnasium är minskningen relativt sett störst. Gångsätra har idag, och kommer även fortsättningsvis ha ekonomiska problem på grund av höga lokalkostnader per elev. Skolan gick enligt bokslutet för 2011 med 3,8 Mkr i underskott. Det ackumulerade underskottet blev 3,2 Mkr eftersom skolan tidigare hade en positiv resultatutjämningsfond s.k. RUF på nära 0,6 Mkr. Nu i juni 2012 prognostiseras det ackumulerade underskottet efter verksamhetsåret 2012 till 7,7 Mkr.


Fördelarna med att ha gymnasieundervisningen på en plats när den totala volymen elever inte är större än idag och även framledes är uppenbara. Det skulle medföra bättre resursutnyttjande och ökad kostnadseffektivitet. Ett gymnasium skulle också kunna ge ett större kursutbud som i sin tur ger eleverna ökad valfrihet.

Av dessa skäl fick utbildningsförvaltningen den 6 december 2011 i uppdrag av utbildningsnämnden att göra en lokalutredning för att ta reda på om den kommunala gymnasieskolan i Lidingö skulle kunna få plats i Hersby gymnasiums lokaler och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas i de lokalerna.

Det föreligger nu ett förslag där endast befintliga lokaler byggs om. Förslaget rymmer 10 paralleller EK -, SA- och NA-program samt 30 elever som går på IM-programmen. Totalt 930 elever. Kostnaden för genomförande av förslaget beräknas till 6,8 Mkr. Ökad internhyra p.g.a. ökade kapitalkostnader beräknas till 0,5 Mkr.

Dessutom behöver Hersbys matsal byggas till för att få tillräcklig kapacitet. Kostnad beräknas till 10,3 Mkr. Ökad internhyra p.g.a. ökade kapitalkostnader beräknas till 0,8 Mkr.

Vuxenutbildningen flyttar från Hersby gymnasium till Gångsätra gymnasiums E-hus. Lokalerna i huset på plan ett och två anpassas till verksamheten till en beräknad kostnad av 3,2 Mkr."
Mot detta reserverade sig Lidingöpartiet men utan att ange HUR Gångsätras problem med för få elever i förhållande till lokalerna skulle kunna lösas. Man vill bara avslå förslaget, utan något annat förslag än en samordning som redan existerar mellan Hersby och Gångsätra. Man vill alltså att underskotten ska drabba alla gymnasieelever som går i Lidingös gymnasier. Det är skillnaden mellan den styrande majoriteten som vill säkra kvaliteten för alla gymnasieungdomar på Lidingö medan Lidingöpartiet vill underminera den för alla gymnasieelever i Lidingös gymnasier, eftersom det skulle bli effekten om Utbildningsnämnden antagit Lidingöpartiets förslag. Man hänvisar till att ombyggnadskostnaderna skulle bli för höga trots att förvaltningen visat att det totalt blir kraftigt sänkta lokalkostnader för ett gemensamt gymnasium OCH likaså sänkta lokalkostnader för KomVux i ombyggda lokaler i Gångsätra.  Däremot säger man inget om den STÖRSTA orsaken till minskat antal elever, nämligen valfriheten för ungdomarna. Innebär inte dessa ställningstaganden egentligen att Lidingöpartiet vill att Lidingös ungdomar ska hindras åka över bron till andra gymnasier?

Hur långt är Lidingöpartiet berett att gå för att sänka kvaliteten på stadens gymnasieskolor?

Att se till värden i det som är invant och väl fungerande är i och för sig positivt - det gör vi Lidingömoderater. Men man måste vara beredd att agera innan det blir en katastrof. Lidingöpartiet vågar oftast bara stå upp och försvara det bestående men orkar, vill eller kan inte ta ansvar för framtiden.

---

Paul Lindquist

---


Inga kommentarer: