söndag 2 september 2012

Lidingöpartiets och Lidingöcenterns inställning i gymnasiefrågan skulle drabba eleverna

I senaste numret av Lidingö Tidning finns en insändare som i samma anda som Vänsterpartiet, Lidingöpartiet och Lidingöcentern går till storms mot beslutet att sammanföra Lidingös två gymnasieskolor till en enhet. Bakgrunden är att antalet elever som vill gå i Lidingös två kvalitetsmässigt utmärkta gymnasier sjunkit kraftigt - och det har inte alls bara att göra med att antalet ungdomar i gymnasieålder är på väg ner. Att vanliga medborgare inte är så väl insatta i alla delar av bakgrunden är inte så förvånande, men att aktiva kommunalpolitiker väljer att blunda för fakta man inte tycker om är allvarligt. Tyvärr är den så kallade borgerliga oppositionen snarast att uppfatta som den opportunistiska oppositionen: närhelst det finns något som man hoppas kunna dra igång en lokal opinion emot så ryggar man inte för att bortse från fakta.

I den aktuella insändaren görs jämförelser med situationen för ett 20-tal år sedan. Men situationen är nu helt annorlunda än då. Då fanns behovet att bygga en stor ny byggnad på fotbollsplanen - därför att elevantalet var mycket högre. Då fanns ingen gemensam gymnasieregion i Stockholms Län - det var få gymnasieelever som kunde välja något annat än Lidingös kommunala gymnasier.

Insändaren talar om att det estetiska programmet borde vara kvalitativt lockande. Men det verkar som om insändaren inte är medveten om att problemet under många år varit att nästan inga elever valt det estetiska programmet och att det har inneburit att programmet blivit orimligt dyrt och därför inte kan erbjudas längre? Visst finns det många framstående kulturpersonligheter boende på Lidingö - men nästan inga ungdomar har varit intresserade av den utbildning som erbjudits. Gångsätra erbjöd i samarbete med "designhögskolan" (Carl Malmsten Furniture Studies) på andra sidan Södra Kungsvägen en teknisk utbildning med designinriktning. Tyvärr kunde den inte förverkligas på grund av för få sökande.

Det är beklagligt att inte alla förstår vitsen med valfrihet. Insändaren kallar det fantasilöst att säga att ungdomarna vill in till Stockholm för att "klippa navelsträngen" med Lidingö. Må vara att uttrycket är lite tillspetsat, men frågan är varför somliga vill ifrågasätta ungdomars vilja att uppleva något annat, möta nya miljöer, lära känna människor från andra delar av världen? Jag har förvånats över hur många äldre (dvs individer som har skolan mer än 10-15 år bakom sig) ser det som ett problem att ungdomar vill vidga sina vyer.

För den som satt sig in i de förändringar som skett i utbud (gemensam gymnasieregion i Stockholms Län) och årskullarnas storlek, vet att årskullarnas storlek är en mindre del och ungdomars valfrihet en större del i de förändringar som skett de senaste åren.

Den opportunistiska oppositionen försöker piska upp en stämning för att vinna politisk sympati. Men vilka politiska lösningar förespråkar man?

Lidingöpartiet (citat ur reservation vid Utbildningsnämndens sammanträde 2012-06-20):
"Lidingöpartiet föreslår därför att vi behåller Gångsätra som en levande skola. Vi vill göra en gemensam enhet av Hersby och Gångsätra, med en gemensam lokalkostnad och styrning."
Men hur det ska gå till och varifrån de extra miljonerna ska komma varje år, det kan man inte tala om. Att inte göra något när verksamheten blöder varje dag som går, det är ansvarslöst. Och båda gymnasierna har redan ingått i en gemensam organisation, men några möjligheter att göra besparingar utan negativa effekter på kvaliteten har inte bedömts möjliga utan att göra en gemensam organisation i Hersbys lokaler, vilket också har redovisats för Utbildningsnämnden. Det innebär att Lidingöpartiets ställningstagande bygger på falska premisser som man själv satt upp mot bättre vetande. Slutligen har man även - som så ofta från detta lokalpartis sida - anfört att det finns för lite fakta för att fatta beslut. Det är som bekant svårt att sia, i synnerhet om framtiden. Allt för ofta vill den opportunistiska oppositionen slippa ta beslut genom att hänvisa till att det inte finns tillräckligt med fakta. Men sådan är vår tillvaro som politiker - vi måste våga ta beslut även om vi inte vet exakt hur framtiden blir. Vi måste våga fatta beslut på grundval av den information som finns tillgänglig -  inte vänta på att framtiden inträffar så att vi vet hur det blev. Vi måste våga göra något NU, så att Gångsätras underskott inte fortsätter växa dag för dag. Vi måste våga ta ställning så att Lidingös mycket framstående gymnasieutbildningar fortsätter att vara bland de allra bästa i Sverige. Att inte våga ta ställning är att svika Lidingös ungdomar och skattebetalare på en och samma gång.

Vad vill då Lidingöcentern? (citat ur partiets reservation vid Utbildningsnämnden sammanträde 2012-06-20):

"Istället för att lägga ner Gångsätra och fysiskt flytta all verksamhet till Hersby, innebärande omedelbara investeringar på minst 17 mkr, föreslår Centerpartiet att man konsoliderar bägge gymnasieskolorna till en administrativ enhet och låter denna enhet hyra nödvändiga lokaler vid Gångsätra och Hersby.


Alla Lidingös gymnasieelever kommer enligt förslaget att skrivas in vid Hersby. Det blir sedan upp till skolans ledning att organisera sig så att verksamhet och lokaler fungerar ihop optimalt, trots att man befinner sig på två fysiska platser."
Utredningen om gymnasieverksamhet på Lidingö handlade just om att det enda riktigt effektiva sättet att åstadkomma högre effektivitet och underlag för utveckling av kvaliteten var just att samlokalisera. Man har redan gemensam ledning inom ramen för "skolområde gymnasier" under skolområdeschefen Tommy Sandebring. Nyckeln till effektivisering är just samlokalisation i Hersby skolas lokaler. Förutom de möjligheter till bibehållen undervisningskvalitet för "Gångsätra-elever" så innebär det även ökade möjligheter till t.ex. fler språkval än vad som varit möjligt med två separata enheter. Dessutom innebär en samlokalisation att lokalerna i Gångsätra blir mer tillgängliga för andra verksamheter, inte minst behovet av grundskoleplatser - ett behov som redan är på gång att komma upp.

Sammanfattningsvis har stadens förvaltning redan prövat det som Lidingöcentern framför som en lösning, men ingenstans i Lidingöcentern finns en verklig förklaring till hur man tänker sig att Gångsätras brist på elever ska kompenseras. Men hänvisar till önskemål om en lokalkostnadsutredning, men det arbetet är på gång. Problemet är att resultatet av en sådan utredning inte kommer att kunna plocka bort lokalkostnaderna. Skolorna betalar en "hyra" som bygger på lokalernas "självkostnader". Lokalerna ägs och sköts av Lidingö Stad - det finns ingen privat ägare som driver lokalerna med vinstintresse. Utbildningsförvaltningen har redan ett utjämningssystem så att alla kommunala verksamheter betalar samma hyra per kvadratmeter. Problemet uppkommer då verksamheter har väldigt få elever per kvadratmeter. Det är detta som är huvudproblemet för Gångsätra - inte kvaliteten på undervisningen, utan förhållandet mellan antal elever och antal kvadratmeter. Majoriteten (M+FP+KD) tillsammans med Jan Fjellander* (MP) inser detta och har fattat beslut om en ansvarsfull lösning för att försäkra kommande generationer gymnasieungdomar hög kvalitet på utbildningen. 


Lidingömoderaterna värdesätter att bibehålla och utveckla kvalitet samtidigt som ungdomar ges valfrihet - därför att vi vill dem väl utan att agera förmyndare som till varje pris måste övertala eller tvinga dem att bli kvar på Lidingö under gymnasieåren. Den gamla tidens syn på ungdomar och valfrihet borde vara förbi.


---

Lidingöcentern ansluter sig till Vänsterpartiet om Gångsätra gymnasium
Lidingö Vind

*(citat ur Jan Fjellanders särskilda yttrande där han bl a efterlyser ytterligare analyser:
"Det vore oansvarigt att låta 10-tals miljoner kr av skolpengen bara försvinna från undervisningen till lokalhyror på grund av beslutsvånda inför frågans komplexitet.
Det förvånar mig att C och LP som föreslagit återremiss respektive avslag på förslaget inte har något konstruktivt förslag för att förhindra förslösningen av skattemedel.")
Paul Lindquist

Morgonekot 3/9

---

Inga kommentarer: