måndag 3 september 2012

Vinstförbud eller kvalitet - vilken väg väljer (S)?

En alltför aktuell fråga för Sverige är vilken väg socialdemokratin ska välja avseende skattefinansierade verksamheter: vinstförbud eller kvalitet?

Partiet har inte lämnat tydliga besked, men LO skickar signaler om att det är den socialistiska vägen som är den enda rätta - och då av allt att döma priset för det stöd LO  ger till (S) inför kommande val.

Det är beklagligt för Sverige och dess invånare att debatten inte handlar om bästa sätt att mäta och belöna kvalitet, utan handlar om mångfald eller enfald i skattefinansierad verksamhet. Vård, omsorg, skola - det viktiga måste vara att verksamheten levererar kvalitet och inte slarvar bort skattebetalarnas pengar och levererat skräp. Från vänsterkanten lyfter man gärna upp exempel på avarter inom privat driven verksamhet, men t ex Socialstyrelsen har ju konstaterat att avsevärda problem finns även inom offentligt drivet omsorg och vård. Det talas ofta nu om att 75% av läkare mycket väl kan tänka sig att arbeta för en privat arbetsgivare. En anledning är säkert att mycket av primärvården idag drivs i privat regi och att det överlag fungerar bra. En annan orsak är i många fall den hierarkiska, icke kvalitetsinriktade befälsordningen inom offentligt drivna sjukvården. Jag har personligen haft kontakt med åtskilliga läkarkollegor som är frustrerade över den offentliga vårdapparatens mycket utbredda oförmåga att ta tillvara medarbetarnas vilja att utveckla kvalitet och effektivitet i sjukvården. Oftast är det mellanchefers oinskränkta makt kombinerad med karriärlystnad och den offentliga verksamhetens gammaldags militära organisation som leder till frustration.

Vad den skattefinansierade sektorn behöver är mer av frihet och mer av mätbara, relevanta kvaliteter, mindre av föråldrade hierarkier och mer av kvalitetsstyrda resultatkrav. All utveckling åt detta håll motverkas av en stagnerad socialdemokrati och arbetarrörelse som slåss inbördes om vinst eller inte vinst.

---

Folkbladet, SvD, Dagens Samhälle

---

Inga kommentarer: