onsdag 10 oktober 2012

Lidingöcenterns förslag skulle sänka även Hersby

Den populistiska Lidingöcentern väjer inte för några fulknep. Man påstår att beslutet i Utbildningsnämnden byggde på ofullständigt underlag och försöker ge sken av att det finns en underbar lösning som majoriteten och Miljöpartiet undanhåller Lidingöborna av ren elakhet eller som skulle komma fram om man fortsatte att utreda och utreda.

Sanningen är en annan.

Förvaltningen har tydligt meddelat de stora problemen Gångsätra har som följd av vikande elevunderlag. Skolledningen har arbetat hårt under flera år för att motverka negativa effekter av den minskande basen, men under förra läsåret stod det klart att detta inte längre räcker till. Förvaltningen bad Utbildningsnämnden om att få utreda om det var möjligt att göra en sammanslagning i Hersbys lokaler. En ENIG Utbildningsnämnd fattade beslut om denna utredning i slutet av 2011. Utredningen blev klar så att beslut kunde fattas i juni-nämnden. Det var ett ordinarie sammanträde - datum bestämdes i planen för år 2012 (beslut hösten 2011). Att både ordinarie och ersättare för (S) var frånvarande gör inte på något sätt att beslutet var mindre demokratiskt eller lagligt.

Ett mycket stort problem med Centerns enkla "lösningar" är att det inte är lösningar. Skulle det vara så enkelt att klara elevbristen i Gångsätra gymnasium så hade vi aldrig valt en lösning med sammanslagning av gymnasierna.

Konsekvensen av att "slå samman administration och ekonomi" för de båda gymnasierna är följande:
  • möjligen kan några få administrativa/ledningstjänster sparas in, men städning, vaktmästeri mm måste bli kvar i aktuell omfattning - och lokalerna, den största posten, blir kvar;
  • Eftersom Gångsätras lokalkostnader skulle slås ut på båda skolorna så skulle de bekostas även av Hersbys elever, så skulle det drabba undervisningen vid Hersby, t.ex. en-dator-per-elev, de populära och pedagogiskt värdefulla skolresorna och det skulle få bli färre lärare. Majoritetens förslag innebär att Gångsätras elever får samma förutsättningar som dagens Hersby-elever. Centern vill ge alla elever sämre förutsättningar.
Centerns "förslag" skulle inte kunna trolla bort lokalkostnader, inte heller locka fler Lidingöungdomar att plugga på Lidingö. Snarast skulle effekten bli den motsatta. Lidingöcenterns förslag skulle leda till sotdöden för Lidingös gymnasier.

Centern använder svåra frågor för att försöka vinna framgångar i opinionen, men deras argumentation är inte hederlig.


---Inga kommentarer: