tisdag 27 november 2012

Budgetfullmäktige 2012

Igår och idag har vi budgetfullmäktige i Lidingö. Mycket av den allmänna debatten, liksom debatten om budget för Utbildningsnämnden, igår kom att handla om Lidingöcenterns brist på realistiska alternativ till den sammanslagna gymnasieskolan.

Jag är den förste att beklaga att det inte går att behålla två små gymnasieskolor - i varje fall om vi ska värna om kvaliteten!

Lidingös gymnasieungdomar har ett stort utbud av utbildningar att välja mellan. Det har lett till att bara strax över 50% av ungdomarna väljer Lidingös kommunala gymnasier, där det bara finns underlag för 3 av 18 nationella program och för introduktionsprogrammet för dem som inte har grundskolebetyg som ger behörighet till gymnasiet.

Lidingöcentern och Lidingöpartiet vill göra gällande att Lidingös ungdomar väljer bort Gångsätra och Hersby därför att skolorna skulle vara dåliga. Men det stämmer inte. Elevernas resultat vid båda gymnasierna är mycket goda. Inte minst Gångsätra har satsat stort på sina elever - som exempel kan nämnas ackrediteringen vid Investors in People och entreprenörsverksamheten i samarbete med Ungt Företagande. Detta är betydande verksamheter som måste få fortsätta. Därför kan ansvarskännande politiker inte gå med på att låta Gångsätra dö sotdöden! Men samtidigt vet vi som har kontakt med Lidingöungdomar att det dominerande skälet för ungdomar att välja andra skolor inte är bristande kvalitet i Lidingös skolor, utan att det finns andra "mervärden" på andra ställen - inte minst en fråga om att känna att man växer upp och "kommer ut i världen". (Ur den synvinkeln vore kanske det bästa för Gångsätra som eget gymnasium att flytta till lokaler vid Humlegården, fast konkurrensen i centrala Stockholm är knivskarp....).

Lidingöcentern har ofta påstått att Gångsätra inte fått anpassa sin lokalyta efter sina behov. Som så mycket annat Lidingöcentern påstått i denna fråga är det fel. Gångsätra har "lämnat ifrån sig" ett helt, fristående hus. Trots det går verksamheten i år med mer än 5 miljoner i underskott.

Lidingöcentern förordade först (i juni i kommunstyrelsen) att en sammanslagning skulle ske, senare (i Utbildningsnämnden 20/6) att alla gymnasieelever skulle skrivas in vid Hersby men att viss undervisning skulle ske i Gångsätras lokaler. Det senare tillbakavisas av skolledning och förvaltning eftersom det inte löser problemet. Tvärtom, så innebär detta förslag att kostnaderna med för stora lokaler, administration och förvaltning av två åtskilda skollokaler skulle drabba även Hersbys elever - alltså minskade resurser för alla gymnasieelevers utbildning.

Efter sommaren kom nästa påhitt från Lidingöcentern: då skulle elever från Källängen, Torsvik och Käppala flyttas till Gångsätra. Fördelen skulle vara att de skulle få undervisning av gymnasielärare. Men man glömde att ett sådant tillvägagångssätt skulle tvinga bort elever som valt just dessa skolor. Inte hade man en tanke på att det skulle ta bort resurser för dessa högstadieskolor. Senare påstod man visserligen att högstadieeleverna i dessa skolor skulle ersättas av lågstadie- och mellanstadieelever, men man tycks inte ha insett att utgallringen av högstadieelever (totalt två klasser i varje årskurs från tre högstadieskolor) inte skulle friställa klassrum och lärare för elever i låg- och mellanstadium. Därför skulle även de elever som inte flyttas drabbas av mindre resurser. Man kan inte ersätta tomrum i klassrummen för årskurs 7, 8 och 9 med 7-, 8- och 9-åringar - det måste skapas nya klasser och anställas lärare för detta. Och hur skulle det gå för Källängen som inte har lågstadium?

Då kom nästa variant - ingen skulle tvingas, utan alla skulle lockas med gymnasielärarargumentet. Men detta förslag innebar ingen principiell förbättring, utan bara ytterligare problem. Vilka högstadieelever kan man tänka skulle vara lättast att rekrytera? Sannolikt de som bor ganska nära och redan nu går i Högsätra respektive Bodal. Båda dessa skolor - som i och för sig är skolor med utmärkta resultat - är de skolor som har de minsta elevunderlagen. Locka bort elever därifrån skulle med säkerhet skapa ekonomiska problem för dessa skolor och drabba alla kvarvarande elever.

Högstadieelever i Gångsätra skulle inte heller få en speciellt bra situation. Det skulle bara vara två parallellklasser - då blir det dyrt med det som inte finns i gymnasiet: lärare, speciallokaler, utrustning och läromedel för teknik, textilslöjd, trä- och metallslöjd. Att bygga detta för 6 klasser blir enormt dyrt. Kanske får högstadieeleverna istället gå till Högsätra eller Bodal (om dessa skolor finns kvar efter Lidingöcenterns förflyttning av underskotten)? Knappast något attraktivt alternativ för högstadieeleverna. Och hur man ska ordna lärartjänster som det går att rekrytera duktiga lärare till har man inte tänkt på heller.

Ett annat lika vanligt som missledande argument från Lidingöcenterns sida är att nu kommer lidingöelever att få åka långa vägar för att gå i gymnasiet - underförstått att dessa elever inte skulle få plats i det gemensamma gymnasiet. Men det är att tolka den information som lämnats på snävast möjliga sätt - inte för att ge en realistisk bild utan för att försöka skapa en bild att skrämma lidingöborna med. Hittills har framför allt Hersbys skolledning visat stor förmåga att anpassa intagningen till antalet sökande - och därför ibland skapa fler platser än vad som stått i de officiella planerna. Skulle söktrycket plötsligt vända och börja öka igen finns det marginaler och möjligheter att skapa platser. Men det går aldrig att garantera - inte minst att ALLA gymnasieungdomar ska kunna beredas plats. Många av de elever som inte går på Lidingö har valt program som bara några få Lidingöungdomar väljer, andra har valt program med specialinriktningar som bara några få från Lidingö är intresserade av.

Den bästa garantin för att klara en ökning av antalet sökande är därför att få slut på underskotten nu. Om man fortsätter med underskott - som är oundvikligt vilket av Lidingöcenterns alla hugskott man skulle följa - så måste framtida elever betala tillbaka den uppkomna skulden. Elevantal i högstadierna kommer sjunka några år framöver, och i gymnasieålder ytterligare några år. Framåt 2017/18 kan man räkna med att underlaget kan ha nått samma nivåer som med dagens verksamhet ger 5 miljoner i årligt underskott.

Oppositionen med Lidingöcentern i spetsen har tidigare yttrat oro för att lokalkostnader äter upp kostnader för undervisning. Men när det gäller Gångsätra, så har man helt glömt detta. Lidingöcentern radar upp förslag efter förslag som skulle slå hårt mot resurserna för undervisning. Det är så att man börjar undra om Lidingöcentern förväntar sig en SAS-uppgörelse där lärarna går med på att sänka sina löner med 30% - allt för att behålla ett litet antal gymnasister på Gångsätra. Det tror inte majoriteten M-FP-KD och Miljöpartiet på. Det skulle med säkerhet bli en gymnasieskola utan lärare alls, men då också utan kvalitet...

---

Inga kommentarer: