lördag 3 november 2012

Lidingöcentern fortsätter sprida osakliga påståenden

Inte minst i frågan om sammanslagningen av Hersby och Gångsätra gymnasier excellerar Lidingöcentern i att sprida falsk information.
I samband med beslutet i juni reserverade man sig till förmån för ett förslag att även Hersbys elever skulle vara med och finansiera tomma lokaler i Gångsätra. Slut med en dator per elev och stimulerande skolresor är bara första effekten av sådan politik.
Men det förslaget är nu övergivet. I stället ska högstadieelever rekryteras från andra skolor - enligt en intervju i Lidingö Tidning från Torsvik, Källängen och Käppala skolor. Lockbetet är att undervisas av gymnasielärare. Men Lidingöcentern kommer att få överge även detta önsketänkande. Som vanligt har man inte varit på besök i verkligheten utan låtit sig styras av önsketänkande utan verklighetsgrund!

Vilka gymnasielärare undervisar i till exempel i trä- och metallslöjd, textilslöjd och hemkunskap? Hur stora blir investeringskostnaderna i lokaler som för en del av dessa ändamål har speciella krav med avseende på utrustning och arbetsmiljö? Men eftersom Lidingöcentern inte tänkte på det, så är det väl inte några investeringar som behövs.

En annan fråga är ju hur urtunningen av högstadieelever slår de skolor som ska få släppa till flera hundra elever medan det fortfarande är relativt få högstadieelever. Men eftersom Lidingöcentern tänkte ersätta högstadieelever med mellanstadieelever så innebär det givetvis ingenting för hur skolornas lärarsammansättning.

Lidingöcenterns representanter förtalar gärna utbildningsförvaltningens tjänstemän - utredningar påstås vara hastverk och helt ofullständiga. Det är sant att de utredningar som redovisats för och diskuterats i nämnden inte kunnat tala om hur många elever som i framtiden kommer att söka Lidingös kommunala gymnasier. Lidingöcentern förringar alla ambitiösa och verklighetsförankrade försök som gjorts att ytterligare öka attraktionskraften i framför all Gångsätra. I detta sammanhang är det skrämmande att höra de tongångar som vissa företrädare i Utbildningsnämnden givit uttryck för - nämligen att det är fel att valfriheten möjliggör för eleverna att välja utbildningar utanför Lidingö. Det är tydligt att det finns politiska företrädare på Lidingö som bekämpar valfrihet för de unga!

Skulle det ha varit möjligt att säkerställa kvaliteten i utbildningen vid Gångsätra utan sammanslagningen skulle majoriteten ha gjort det. Men före populistiska utspel byggda på förvanskade fakta sätter vi ungdomarnas utbildning - och kvalitet innebär att resurser inte går till tomma lokaler utan till undervisning. Vi vill att även Gångsätras gymnasieelever ska kunna ha en dator per elev, att inspirerande skolresor ska kunna göras.

Lidingöcentern fortsätter svartmåla u tan faktamässig grund. Provschemaläggning gjord av skolledning och förvaltning visar att de lokaler som ska fungera från nästa läsår kommer att fungera.

Alla ansvarsfulla politiker i Utbildningsnämnden har följt de ekonomiska månadsrapporterna där Gångsätras problem tydliggjorts tillsammans med de professionella insatser som gjorts för att vända utvecklingen - tyvärr utan önskat resultat. Majoriteten tillsammans med Miljöpartiets Jan Fjellander har då visat ansvar genom att fatta beslut för att säkra kvaliteten. Lidingöcentern har däremot sett möjligheten att vinna opinionsmässiga fördelar genom att förespråka en kvalitetsmässigt och ekonomiskt oansvarig "lösning" - det finns inga redovisningar av investeringskostnader för deras olika förslag eller hur det kommer att drabba väl fungerande högstadieskolor. Lidingöcentern bollar med osakliga påståenden och ren skrämselpropaganda. Alla Lidingöcenterns förslag att skjuta upp åtgärder och låta Gångsätra gå med fortsatta underskott innebär att man bygger upp skulder som framtidens elever får vara med att betala av. Det är en grekisk metod att sköta underskott i ekonomin som den styrande majoriteten inte går med på.

Genom att hejda underskotten  NU förhindrar vi att ett skuldberg byggs upp. Då finns det utrymme att satsa på en eventuellt utökning av de kommunala gymnasieskolorna om fem-sex år. Med Lidingöcenterns destruktiva och kortsiktiga förslag kan det bara blir stora skulder som måste tas från framtida gymnasiepeng och urgröpning av ytterligare tre skolor som nu fungerar bra. Då finns inte utrymmet för expansion.

Skulle det gå att bevara båda bra gymnasierna med det sviktande elevunderlaget så skulle jag vara den första att rekommendera detta. Men man måste skilja mellan önskningar och verklighet. Lidingöcentern tycks vilja vara det stora oppositionspartiet. Men för en bra demokrati krävs både bra styrande majoritet och en bra opposition. En bra opposition hittar fel hos den styrande majoriteten, den dålig opposition hittar PÅ fel hos den styrande majoriteten...

"Istället för att pressa in 45-60% fler elever så slipper eleverna trängsel, dålig arbetsmiljö, storklasser med upp till 34 elever, massundervisning i salar med mer än 100 elever per lektion. Dessutom behöver ungdomarna inte sköta sitt skolarbete ovanpå förvaringsskåpen som föreslagits. "
Så skriver Lidingöcentern på sin egen hemsida. Detta representera den bristande saklighet som man själva har valt. Däremot redovisar man inte hur deras egna förslag skulle slå mot övriga delar av Lidingös kommunala skolor eller hur skuldberget i framtiden kommer att få betalas av den tidens elever i form av minskade resurser till undervisningen. Men det är antagligen ett offer Lidingöcentern tycker det värt att göra för att vinna populistiska framgångar i opinionen.

---

Inga kommentarer: