lördag 10 november 2012

Lidingöcentern framhärdar i desinformation

Centern bedriver som bekant en lokal kampanj på Lidingö - inte för att värna om kvaliteten i gymnasier och högstadieskolor utan för att försöka vinna opinioinsmässiga framgångar.

Men hur vore det med att hålla sig till sanningen istället för att sprida falsk information. Så här skriver Lidingöcentern på sin hemsida:

"Staden har inte anpassat verksamheten i tid. Därför har Gångsätra fått bära onödiga lokalkostnader och bl.a betalat alldeles för mycket för Gångsätrabadet/hallen. Sedan 2006 en kostnad om 4000 kr/elev/år."
Men hur stämmer detta med verkligheten? Nedan är en sammanställning av information som givits i Utbildningsnämnden. Av denna framgår att de stora underskotten komma förra året. Lidingöcentern har hela tiden varit representerat i Utbildningsnämnden och har fått löpande information om alla aktiviteter som vidtagits både för att öka elevantal och för att anpassa lokalytorna. Till exempel har hela det fristående, så kallade E-huset, tidigare överlämnats till andra verksamheter och belastar således inte Gångsätra gymnasium. Lidingöcenterns hänvisning till förhållandena avseende Gångsätrahallen för 6 år sedan vittnar inte om någon större vilja till sanningsenlighet. Specifik information om vad som gäller nu har lämnats på Utbildningsnämndens sammanträden och stämmer inte alls med det Lidingöcentern sprider ut som dagens sanning.
Sanningen är alltså att trots att lokalytor anpassats så långt det är praktiskt möjligt i befintliga lokaler och kostnader för Gångsätra hallen reducerats med någon miljon kronor per år är underskottet drygt 5 miljoner kronor eller drygt 11.000 kr per elev och år.

Ursprungligen var Lidingöcenterns förslag att eleverna i Hersby skulle vara med och dela på förlusterna. Man ville alltså utarma båda gymnasieskolorna. Nästa förslag var att starta högstadium på Gångsätra. Medan även högstadieelevantalet är i en svacka vill man inrätta ett högstadium till. Enligt uppgift till Lidingö Tidning handlade det om att minska på Källängen, Torsvik och Käppala, men man verkar vilja förneka att det skulle vara fråga om att aktivt flytta bort elever som redan går på dessa högstadier. Om någon valfrihet ska finnas kvar så handlar det då i första hand om att öka konkurrensen för Bodal och Högsätra högstadieklasser. Dessutom innebär det att ett högstadium på 180 elever inte kommer till omedelbart utan man får räkna med flera förlustår till. Det leder till fortsatta underskott under flera år - underskott som måste tas igen genom att framtida elever får mindre undervisning och mer skuldbetalning för elevpengen.

Ytterligare en försvårande faktor för oppositionens förslag är kostnaderna för att bygga lokaler för kurser som inte finns i gymnasiet men väl i högstadiet - inte minst slöjdlokaler kräver både maskiner och höga krav på säker arbetsmiljö. Till detta kommer att ha en lärarkår - som inte alls bara kan vara gymnasielärare - första året för två klasser i en årskurs, nästa år för två klasser i två årskurser osv. Och hur ska urtunningen av elever med minskat underlag för lärartjänster mötas i de högstadier på vilkas bekostnad Gångsätra tar elever under den tid det är mest ont om högstadieelever?

Tyvärr innebär oppositionens förslag att skjuta upp sammanslagningen och utredning av inrättande av högstadium i Gångsätra inte någon som helst fördel - tvärtom blir det samlade underskottet för Gångsätra än värre, "mellan tummen och pekfingret" utan hänsyn till ombyggnadskostnaderna för högstadiet drygt 20 miljoner kronor mer som måste "betalas tillbaka" av kommande elevgenerationer. Genom att genomföra sammanslagningen hösten 2013 så kan de elever som börjat i Gångsätra erbjudas betydligt bättre resurser redan till hösten och med ett betydligt lindrigare underskott i bagaget för den gemensamma gymnasieskolan. Att skjuta upp ytterligare ett år innebär i praktiken mindre resurser.

Skillnaden mellan majoritetens och MPs beslut och oppositionens senaste förslag är alltså att en sammanslagning nu kan erbjuda Gångsätras elever betydligt bättre resurser redan nästa läsår. Oppositionens förslag innebär både att framtida Gångsätra-elever och ett okänt antal andra högstadieelever får vara med och betala de ökade underskotten genom minskade resurser. Men det är väl ett offer Lidingöcentern anser det är värt för en framgång i opinionien byggd på desinformation?

Inga kommentarer: