fredag 26 oktober 2012

Vore det inte bra att, som Centern enligt Lidingö Tidning föreslår, rekrytera högstadieelever från andra skolor för att fylla på med högstadieklasser i Gångsätra?Nej, det vore helt fel – av flera anledningar

 1.  Eleverna i Källängen, Torsvik och Käppala har valt dessa populära högstadieskolor och att kräva att de ska flytta till Gångsätra är att kraftigt inskränka valfriheten. När det gäller Gångsätras gymnasieelever, så innebär sammanslagningen att dessa elever kan erbjudas samma resurser som Hersbyeleverna redan får. Gångsätragymnasisterna har alltså ett mervärde i sammanslagningen, det har inte högstadieelever som skulle tvingas bort från väl fungerande högstadieskolor.
 2. De utpekade högstadieskolorna har ekonomin i balans, fungerande struktur med lärare och lokaler. Tar man bort elever så innebär det att färre elever på dessa skolor ska finansiera samma lokaler. Dessutom minskas underlaget för lärartjänster vilket kommer att få som följd att vissa lärare måste sluta eller flytta till Gångsätra. Exakt hur resultatet skulle bli vet ingen, allra minst Centerpartiet som vill bevara två gymnasieskolor oberoende av konsekvenserna.
 3. Gångsätra har varken lärare eller material för högstadiekurser. Vissa lärare skulle kanske kunna flytta från respektive högstadieskola men mycket material och utrustning skulle behöva köpas in eftersom sådant inte kan flytta med eleverna.

Priset för Centerns förslag är alltså att man slår sönder tre populära och mycket väl fungerande högstadieskolor, minskar dessa skolors förutsättningar att fungera optimalt och  alltså utsätter både de elever som blir kvar i högstadieskolorna och de som tvingas flytta för betydande risk för kvalitetssänkningar. Centerns förslag tar inte hänsyn till att det i första hand är de yngsta grundskoleeleverna som ökar i antal. Det skulle därför fortfarande finnas ett behov av att skapa till 600 grundskoleplatser för en kostnad av uppskattningsvis 200-300 miljoner kronor.

Moderat skolpolitik på Lidingö handlar om fokus på kunskap, trygghet och valfrihet. Centerns ogenomtänkta politik handlar inte om omsorg om eleverna och deras utbildning eller om skattebetalarnas pengar. Konsekvensen av deras populism är sänkt kvalitet och minskad valfrihet. Inte ens tryggheten går att värna när eleverna och lärarna ska flyttas runt allt eftersom lokaler behöver fyllas.

---

måndag 22 oktober 2012

Om trådlösa nätverk i skolorna

Lidingöpartiet ställde i kvällens kommunfullmäktige en interpellation som gick ut på att trådlösa nätverk skulle avskaffas i Lidingös skolor. Bakgrunden angavs vara att försiktighetsprincipen borde innebära att alla trådlösa nätverk tas bort eftersom det inte är bevisat att de är ofarliga.

Låt oss först konstatera att barnens och personalens hälsa givetvis inte ska vara i fara i Lidingös skolor.

Den myndighet som i Sverige ger vetenskapligt baserade råd om hur t.ex. kommuner ska förhålla sig till olika former av strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten. Så sent som för ett år sedan konstaterade denna myndighet att det inte föreligger några vetenskapliga bevis för att trådlösa nätverk skulle kunna ha negativa hälsoeffekter.

Förvisso finns det många artiklar i ämnet, men jag har specifikt och systematiskt sökt vetenskapligt baserad litteratur om trådlösa nätverks eventuella hälsoeffekter. Det som finns är framför allt studier som visar att de trådlösa nätverken har betydligt lägre energimängder än t.ex. mobiltelefoner och andra bärbara telefoner.

I interpellationsdebatten hänvisades bland annat Europarådets Resolution 1815. Det kan ju då vara intressant att notera att denna Europaparlamentets (dvs inte EU kommissionens, utan Parlamentets) åsiktsyttring - rekommendation till medlemsstaterna - skiljer mellan mobiltelefoner och trådlösa nätverk:
"8. In light of the above considerations, the Assembly recommends that the member states of the Council of Europe:
8.1. in general terms:
8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours;"

Skulle det komma vetenskapliga bevis som ger anledning för Strålsäkerhetsmyndigheten att ändra sina rekommendationer avseende trådlösa nätverk så ska Lidingös skolor givetvis vidta de åtgärder som krävs. Men att i dagsläget sätta en hämsko på utvecklingen av datorer i Lidingös skolor är inte att ha Lidingös elevers bästa för ögonen.

---

onsdag 17 oktober 2012

Det sprids osakligheter och sprids osanningar om Gångsätra gymnasium

I senaste nummer av Mitt I Lidingö finns en insändare som är grovt osaklig och som sprider osanningar om Gångsätra gymnasium och Utbildningsnämndens arbete för att säkra kvaliteten i den utbildning som ges i Gångsätra. Bland annat påstås att beslutet är ogenomtänkt, att det saknas information, att alternativ inte övervägts - allt utan några som helst belägg.

Jag har tidigare bemött osakliga inlägg på Lidingösidan (www.lidingosidan.se - se nedan!) med kommentarer där, liksom de osanningar som mera direkt sprids av Lidingöcentern. De ständiga upprepningarna av osanningar om bakgrunden till beslutet att säkra kvaliteten i Lidingös gymnasier gör dem inte mer sanna. Jag rekommenderar den som tvekar om sanningshalten i Majoriteten M-FP-KDs uttalanden att även läsa vad Miljöpartiets Thomas Bengtsson kommenterat på Lidingösidan. Se även mina kommentarer på Lidingösidan tidigare blogginlägg!

Lidingöcenterns agerande i denna fråga är en skam för demokratin. Lidingöcentern ger sken av att det finns en mirakellösning bara man utreder mer och mer. Skolledningarna har sökt en sådan lösning, Utbildningsförvaltningen har också sökt en sådan lösning och den ansvarstagande delen av Utbildningsnämnden har också sökt en så enkel lösning som möjligt men som samtidigt är förenlig med fortsatt hög kvalitet och svensk lag om lika villkor för kommunala och fristående verksamheter - och fortsatt valfrihet för eleverna. Lidingöcentern påstår att en sådan lösning finns, men har inte presterat något konkret förslag.

---

Kommentar 1:

Det sprids tyvärr en hel massa felaktigheter och onyanserade påståenden om de nödvändiga förändringar i gymnasieorganisationen som Utbildningsnämnden beslutat om.
Vi moderater – och våra kollegor i majoriteten folkpartister och kristdemokrater – skulle helst av allt velat ha kvar båda gymnasierna. Men enbart under den förutsättning att det var möjligt med åtminstone bibehållen kvalitet i undervisningen. Men verkligheten ser inte ut så! Under lång tid har vi i nämnden följt de växande ekonomiska problem som Gångsätra drabbats av till följd av vikande elevunderlag. Skolledning och förvaltning har arbetat konstruktivt och kreativt för att locka fler elever men tyvärr utan tillräcklig framgång.
Varje månad får Utbildningsnämnden rapport om de olika enheternas ekonomi och vilka åtgärder som man vidtar för att motverka att stora underskott byggs upp. Men de senaste åren har det trots detta aktiva arbete blivit allt större underskott och inget i befolknings- och gymnasieprognoser tyder på att det kan vända de närmaste åren. Tvärtom – även om Lidingös ungdomar i motsats till alla andra förortskommuner fortsätter att vara trogna hemkommunens gymnasier så dröjer det ända till 2017/18 innan elevantalet åter är uppe i dagens låga antal. Det är ett antal som inte räcker utan ger mer än 5 miljoner i underskott.
Vi kan inte sköta Gångsätras ekonomi som den grekiska – vi måste stoppa underskotten snabbt så att skolan inte behöver betala av skulder i decennier. Då skulle undervisningen drabbas hårt.
En annan missuppfattning är att Gångsätra inte skulle kunnat göra sig av med lokaler. De aktuella underskotten uppkommer TROTS att man lämnat ifrån sig hela det sk E-huset! Skulle man inte kunnat göra det så skulle det vara ännu värre.
I budgeten för det kommande året – ingår även att Gångsätra och Hersby inte ska stå för en stor del av Gångsätrahallens hyra – men den justeringen skulle inte hjälpa i någon större omfattning om inte lokalytorna också anpassades till elevantalet.
Ofta kommer frågan om varför man inte gör om Gångsätra till gymnasiuim med högstadium. Förvisso behövs snart ytterligare platser i grundskolan, men det är inte i första hand högstadium som behövs! Barnen som behöver fler grundskoleplatser är i nu i första hand de yngsta barnen, som är på väg ut ur förskolan. Att blanda gymnasieelever med lågstadieelever tror vi inte alls på.
Dessutom kan en sammanslagen gymnasieskola erbjuda alla sina elever ett bredare utbud av kurser och tillval än vad två små gymnasieskolor kan.
Delar av den politiska oppositionen påstår gärna att utredningen är ofullständig, att den är ett hastverk och onödig. När man tar del av den information som tagits fram av förvaltningen efter Utbildningsnämndens eniga beslut baserat på nämndens kunskap om Gångsätras svåra ekonomiska problem, då blir blir bilden en helt annan än den som en populistisk opposition sprider. Och den som inte litar på oss i den styrande majoriteten kan ju gärna lyssna på vad Miljöpartiet säger i denna fråga!Kommentar 2:

Det finns tyvärr en massa missuppfattningar och felaktigheter som sprids om Lidingös gymnasier.
Ambitiösa och kompetenta skolledningar har under flera år arbetat för att locka Lidingös ungdomar att välja Gångsätra eller Hersby. Tyvärr har det inte hjälpt.
Utredningar har gjorts och den senaste handlade om att ta till vara allt det positiva som båda gymnasierna åstadkommit, genom att göra en sammanslagning. Alternativet vore att låta en eller båda gymnasierna blöda ihjäl. Redan det gångna året har Gångsätra gått med mångmiljonförlust och förlusterna ökar. Centerns förslag att sprida ut förlusterna så att även Hersbys undervisning drabbas är helt tokig. Majoriteten M-FP-KD och Miljöpartiet vill ge ALLA gymnasieelever på Lidingö mycket bättre villkor.
Påståendet att beslutet togs “under sommarlovet” är också helt missvisande. Datum för sammanträdet bestämdes i vanlig ordning före årsskiftet. Att representanterna (en ordinarie och en ersättare) för ett parti inte var närvarande kan inte skyllas på datum för sammanträdet som alltså var känt sedan ett halvår i förväg och den dagen var det även en halv utbildningsdag för nämndens ledamöter och ersättare. Att utredningen om att förlägga all kommunal gymnasieutbildning till Hersby skulle göras för att ge underlag för beslut var inte heller någon hemlighet. Det var en ENIG Utbildningsnämnd som fattade beslutet om utredningen hösten förra året.
Allt tal om att underlaget skulle vara bristfälligt, att beslutet är kortsiktigt eller ett tecken på demokratiskt underskott är helt fel. Det är illvilliga rykten som sprids av parter som hoppas vinna i opinion men som vet att deras förslag skulle innebära katastrof för Lidingös gymnasieungdomar: de har inget svar på hur de stora underskotten på grund av för få elever skulle klaras av. Att säga att man “satsar” räcker inte – varifrån ska pengarna tas? och hur ska det gå till på ett konkurrensneutralt sätt?
Hyckleriet blir desto värre eftersom personer från samma håll i många andra sammanhang talat om hur problematiskt det är om lokalkostnaderna tillåts inkräkta på resurserna till undervisning. Men när det gäller kostnaderna för tomma lokaler i Gångsätra tycks det resonemanget inte längre gälla – och man vill hellre gå ut i en populistisk kampanj än delta i att ta ansvar för att inte låta lokalkostnaderna stjälpa undervisningen.
Vi moderater skulle helst ha haft kvar båda de framstående gymnasierna – men bara om det gick att förena med god kvalitet. Men det går inte. En sak är vad man kan önska, en annan vad som är möjligt! När man måste välja, anser vi att det är viktigare med hög kvalitet i undervisningen än att till varje pris betala för tomma lokaler!


Kommentar 3:

Gångsätra gymnasiums aktiva arbete med Ungt Företagande är ett av flera exempel på värdefulla och viktiga inslag i gymnasieutbildningarna på Lidingö.
Sammanslagningen av de båda gymnasierna hotar inte detta. Men det krävs att Lidingöcenterns förslag att satsa resurserna på tomma lokaler i stället för på undervisning inte blir verklighet. Som Thomas Bengtsson (MP) påpekat: ingen politiker som vill behålla två gymnasier har förklarat HUR man täcker de årliga underskotten på 5 miljoner kronor!onsdag 10 oktober 2012

Lidingöcenterns förslag skulle sänka även Hersby

Den populistiska Lidingöcentern väjer inte för några fulknep. Man påstår att beslutet i Utbildningsnämnden byggde på ofullständigt underlag och försöker ge sken av att det finns en underbar lösning som majoriteten och Miljöpartiet undanhåller Lidingöborna av ren elakhet eller som skulle komma fram om man fortsatte att utreda och utreda.

Sanningen är en annan.

Förvaltningen har tydligt meddelat de stora problemen Gångsätra har som följd av vikande elevunderlag. Skolledningen har arbetat hårt under flera år för att motverka negativa effekter av den minskande basen, men under förra läsåret stod det klart att detta inte längre räcker till. Förvaltningen bad Utbildningsnämnden om att få utreda om det var möjligt att göra en sammanslagning i Hersbys lokaler. En ENIG Utbildningsnämnd fattade beslut om denna utredning i slutet av 2011. Utredningen blev klar så att beslut kunde fattas i juni-nämnden. Det var ett ordinarie sammanträde - datum bestämdes i planen för år 2012 (beslut hösten 2011). Att både ordinarie och ersättare för (S) var frånvarande gör inte på något sätt att beslutet var mindre demokratiskt eller lagligt.

Ett mycket stort problem med Centerns enkla "lösningar" är att det inte är lösningar. Skulle det vara så enkelt att klara elevbristen i Gångsätra gymnasium så hade vi aldrig valt en lösning med sammanslagning av gymnasierna.

Konsekvensen av att "slå samman administration och ekonomi" för de båda gymnasierna är följande:
 • möjligen kan några få administrativa/ledningstjänster sparas in, men städning, vaktmästeri mm måste bli kvar i aktuell omfattning - och lokalerna, den största posten, blir kvar;
 • Eftersom Gångsätras lokalkostnader skulle slås ut på båda skolorna så skulle de bekostas även av Hersbys elever, så skulle det drabba undervisningen vid Hersby, t.ex. en-dator-per-elev, de populära och pedagogiskt värdefulla skolresorna och det skulle få bli färre lärare. Majoritetens förslag innebär att Gångsätras elever får samma förutsättningar som dagens Hersby-elever. Centern vill ge alla elever sämre förutsättningar.
Centerns "förslag" skulle inte kunna trolla bort lokalkostnader, inte heller locka fler Lidingöungdomar att plugga på Lidingö. Snarast skulle effekten bli den motsatta. Lidingöcenterns förslag skulle leda till sotdöden för Lidingös gymnasier.

Centern använder svåra frågor för att försöka vinna framgångar i opinionen, men deras argumentation är inte hederlig.


---tisdag 9 oktober 2012

Vad är det som Miljöpartiet men inte Lidingöcentern förstår?

Lidingöcentern bedriver en kampanj för en folkomröstning för att behålla två separata gymnasieskolor. Att oppositionspartiet C vill misstänkliggöra den regerande majoriteten är förståeligt, men de som tycker att Lidingöcenterns argumentation är trovärdig borde lyssna till vad Miljöpartiet säger - de kan knappast anklagas för att gå i majoritetens ledband! Den ordinarie MP-ledamoten i Utbildningsnämnden, Jan Fjellander, ställde sig bakom beslutet och försökte upprepade gånger få ett svar från Lidingöcentern och Lidingöpartiet hur de avsåg lösa de stora ekonomiska underskotten. Motsvarande ställning gjorde även MP i kommunstyrelsen. Grundläggande har varit att Lidingöcentern - och även Lidingöpartiet - opponerar utan att ha ett trovärdigt och verklighetsförankrat alternativ. Thomas Bengtsson (MP) skriver på Lidingösidan:

"Varken de argument för folkomröstning som cirkulerar med uppropet eller den aktuella motionen förklarar vem som ska stå för de 5 miljoner kronor som årligen saknas för dagens halvtomma lokaler (till en självkostnadshyra).
Fortfarande har ingen presenterat ett seriöst alternativ. De som tänker föreslå en annan lösning har därför mycket att förklara för att övertyga oss om att ompröva Miljöpartiets tidigare ställningstaganden, i både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen."
Lidingöcentern för en ansvarslös politik. Resultatet av deras förslag till "lösning" skulle innebära att både Gångsätras och Hersbys elever snabbt skulle drabbas av kraftiga kvalitetssänkningar för att betala kostnaderna för tomma lokaler. Majoriteten tillsammans med Miljöpartiet tar ansvar för elevernas kvalitet.

Centern vill sköta Gångsätras ekonomi som den grekiska - VI VILL STOPPA UNDERSKOTTEN NU!
---

onsdag 3 oktober 2012

Lidingöcenterns populism slår nya rekord

I tisdagens Mitt I Lidingö Tidning annonserar Lidingöcentern för att basunera ut sitt budskap. För den som är insatt i fakta är det så tydligt hur man försöker lura Lidingöborna.

 • Lidingöcentern påstår att elever från Lidingö i framtiden riskerar att tvingas till utbildning utanför Lidingö. Men redan nu erbjuder inte Lidingö alla olika varianter av gymnasieutbildning som många Lidingöungdomar önskar. Till exempel erbjuds inte yrkesförberedande, praktiska program - alla dessa elever finner i stället sådana program i andra kommuner. Dessutom finns högskoleförberedande program med ett flertal olika specialinriktningar som lockar andra elever. Om ambitionen är att ALLA lidingöungdomar ska erbjudas sitt val på Lidingö så kommer kostnaderna att bli enorma - nu kan olika intressen tillfredsställas på olika ställen i regionen så att det är möjligt att erbjuda kvalitativ undervisning till ekonomiskt försvarbar kostnad. Och skulle det om ett antal år visa sig att tillströmningen till Lidingös gymnasieutbildning ökar - ja då finns det goda möjligheter att öka antalet studieplatser. Men det förutsätter att man inte under flera år driver gymnasier med stora underskott.

  Det påstås också att det idag går 1076 elever på Gångsätra och Hersby. Det är färre än så: 1054. Och av dessa är bara 938 skrivna på Lidingö. Så trots att ett drygt 100-tal elever från främst Stockholm sökt sig till Gångsätra fylls inte skolan. Ett nominellt antal av 930 elever  i ett delvis ombyggt Hersby nästa läsår är inte alls så orimligt som Lidingöcentern försöker framställa det som. Och antalet är inte absolut. Man har tidigare i Hersby visat stor kreativitet för att säkerställa kvalitativt högklassiga studieplatser för alla behöriga Lidingöungdomar som sökt dit.
   
 • Lidingöcentern påpekar att hyran per elev är högre i Gångsätra än i Hersby. Detta är i grunden det problem som bäst löses genom ett samgående mellan Gångsätra och Hersby - för att bättre utnyttja lokalerna och åstadkomma en gemensam, lägre lokalkostnad. Centern föreslår ju inte någon reell minskning av lokalkostnaderna, utan propagerar för att behålla lokalerna och låta Hersbys elever vara med och betala för lokalöverskottet. I andra sammanhang har Centern talat om hur fel det är att låta lokalkostnader urholka resurserna till undervisningen. Men här vill man till varje pris låta ineffektivt lokalutnyttjande leda till urholkning av alla resurser till gymnasieutbildnign!

  Dessutom påstår man - helt felaktigt - att Gångsätra inte haft möjlighet att avsäga sig oanvända lokaler. Gångsätra gymnasium har redan lämnat ifrån sig den fristående byggnaden, där olika verksamheter redan tagit plats. Det innebär alltså att trots att Gångsätra aktivt kunnat minska sina oanvända lokalytor så är eleverna för få. Jag förstår inte varför Centern inte kan ta till sig den information som ges i Utbildningsnämnden.
   
 • Lidingöcentern anser att samspel och konkurrens mellan de två gymnasierna är väsentlig för att göra dem attraktiva och Lidingö bra som studieplats. Men detta samspel och denna konkurrens finns ju nu, när 45% väljer att INTE studera vid Lidingös gymnasier. Och andelen som söker sig utanför Lidingö har på några få år ökad från 31% till 45% - medan detta samspel och denna konkurrens existerat.
   
 • Lidingöcentern gör gällande att det är slöseri att bygga nya lokaler för 20 miljoner kronor. Men här har man lyckats med nästa dubbelfel. För det första är det inte nya lokaler, utan ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av matsalen. För det andra är detta en låg kostnad jämfört med kostnaden för att bygga en helt ny skola. För att klara det ökande antalet grundskoleelever på Lidingö under de närmaste åren har det ingått i planeringen att bygga en ny skola i stadsdelen Dalenum. Kostnaden för det skulle bli uppskattningsvis 200-300 miljoner kronor. Men om gymnasiet under de kommande åren inte behöver lokaler i Gångsätra är det betydligt billigare att hysa grundskola i dessa lokaler än att behöva bygga helt nytt.

  Att som Centern påstå att det är väl fungerande lokaler, när elevantalet är sjunkande och inte räcker till för att finansiera lokalkostnaderna, då är man ute och cyklar!
   
 • Slutligen menar Lidingöcentern att elevkullarna snart kommer att vara högre än idag och att Stockholm på andra sidan Lidingöbron med säkerhet kommer att innebära att flera söker sig till Lidingös gymnasier. Visst pekar befolkningsprognoserna på att ungdomar i åldern 16-18 kommer att bli fler framåt 2017-18. Men det är viktigt att känna till att ungdomsgymnasiet är öppet fram till 20-års ålder, så det är en viss eftersläpning när det gäller antalet ungdomar som går i gymnasiet - uppgången blir lite senare än uppgången i antalet i åldersgruppen 16-18 år.

  Den kanske viktigaste faktorn är ändå att om gymnasierna inte tvingats gå med underskott, då är det lättare att expandera när eleverna blir fler. Centerns förslag innebär i praktiken att gymnasierna tvingas gå med stora underskott, eller så måste undervisningskvaliteten sänkas kraftigt med betydligt färre lärare och därmed mindre undervisning. Har gymnasierna tvingats bygga upp ett stort underskott, då finns inte samma utrymme för expansion - skulderna måste betalas.

  Den tredje invändningen mot Lidingöcenterns resonemang ligger i att Stockholm inte räknar med att boende på andra sidan bron ska åka ut på Lidingö för gymnasieutbildning. Stockholms Stad har aviserat planer på att bygga ut gymnasierna i centrala Stockholm med storleksordningen 2000 platser.
Lidingöcentern gör gällande att man ökar ambitionen och skapar två gymnasieskolor med god ekonomi. Om man menar allvar med att inte åderlåta Hersby för att finansiera de tomma lokalerna i Gångsätra innebär det att man måste ta resurser från grundskolor och förskolor och sänka kvaliteten där för att finansiera gymnasiernas lokalöverskott.

Lidingöcenterns populistiska överbudspolitik liknar mest Ebberöds bank. Om det beror på oförmåga att sätta sig in i fakta eller om det är rent och skärt cyniskt röstfiske, kan man bara spekulera om.

---