måndag 14 januari 2013

Därför är det rätt att kalla Lidingöcentern för populistiskt

Vid senaste fullmäktige reagerade Lidingöcentern på att deras agerande kallades populistiskt. Men det finns faktiskt flera skäl att göra den bedömningen.

För det första - vad betyder begreppet "populism"?
Om vi går till Svenska Akademins ordlista finns förklaringen:
"utbredd politisk missnöjesopinion utan helhetsprogram"
Om vi går till Wikipedia finns förklaringen:
"politisk rörelse som vädjar till "folket" och "det sunda förnuft", och angriper en politisk eller social elit, ofta utan att detta hugfästs i en specifik ideologi.
         ...
Användarna av ordet anser att idéerna och förslagen i första hand är framlagda för att låta bra och bli populära, inte för att de faktiskt skulle vara genomförbara eller lyckade på lång sikt."
Som exempel på Lidingöcenterns populistiska agerande ska jag här redogöra för agerandet i frågan om Lidingös gymnasier.

De ekonomiska problem som drabbat Gångsätra har varit väl kända av hela Utbildningsnämnden. Vid så gott som varje sammanträdet behandlas den ekonomiska månadsrapporten, där läget för såväl förskolor som skolor gås igenom. Problem och åtgärder från verksamhet och förvaltning redovisas och diskuteras. Under hösten 2011 var det tydligt att Gångsätras aktiva åtgärder inte förslog för att klara verksamhetens underskott. Den 6 december beslöt en enhällig Utbildningsnämnd att utreda vad som krävs för att Lidingös hela utbud av kommunal gymnasieutbildning skulle kunna rymmas i Hersby skolas lokaler. Här förelåg inga avvikande meningar från Lidingöcentern.

En första, muntlig information om utredningen gavs i april 2012 och ärendet kom upp som beslutsärende vid sammanträdet i 20 juni 2012. Datum för detta sammanträdet hade bestämts redan vid sammanträdet 27/9 2011. I samband med detta angavs även att förvaltningen planerade den sedvanliga utbildning-/seminariedagen planerades till denna eftermiddag. Det fanns alltså gott om tid för nämndens ledamöter att planera deltagandet i detta sammanträde.

Vid sammanträdet 20/6 2012 beslutades i enlighet med förvaltningens förslag att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation som i Hersbys lokaler från läsåret 2013/2014. För att genomföra detta begärdes investeringsmedel av kommunstyrelsen à 20,3 Mkr för genomförandet. Lidingöpartiet yrkade på avslag och Lidingöcentern återremiss. Motiveringen från C var att man ville ha gemensam antagning till ett gemensamt gymnasium vid Hersby men att lokalerna oförändrat skulle vara kvar i Gångsätra. Effekten av detta förslag skulle bara bli att även resurserna för Hersbys elever skulle gå åt till att betala tomma lokaler i Gångsätra.

Efter sommaren kom förslaget om att flytta klasser från Källängen, Torsvik och Käppala.  Klasser från högstadiet. Det var alltså viktigare att fylla Gångsätra med elever än att elevernas val skulle få gälla - orsaken till att man pekade ut just dessa högstadieskolor var att dessa skolor redan hade så många elever. Men det beror ju på att så många elever valt just dessa skolor.

Nästa förslag innebar att man skulle locka elever att byta från andra högstadieskolor. Men konsekvenserna - :förutom att fylla Gångsätra med ett två-parallelligt högstadium - hade man inte tänkt igenom. De skolor som främst skulle förlora elever till Gångsätra kan man med fog anse vara Högsätra och Bodal, två högstadieskolor som redan har svårare än andra att fylla lokalerna. Därmed skulle Lidingöcenterns förslag med största sannolikhet flytta de ekonomiska lokalproblemen från Gångsätra till Bodal och Högsätra. Och några besparingar är det inte säkert att det kan bli, snarast dyrare. Färre elever i högstadiet betyder inte att man kan ta bort hela klasser, avskeda lärare och lämna ifrån sig lokaler. Inte går det heller att ersätta försvunna 7:e, 8:e eller 9:e-klassare med 7-, 8- eller 9-åringar. Till detta kommer att det skulle bli ett mycket dyrt högstadium - som dessutom antingen skulle sakna en rad undervisningslokaler som krävs på ett högstadium men som inte finns på ett gymnasium.  

Lidingöcenterns agerande i denna fråga uppfyller alla krav på populism: man har hoppat från förslag till förslag, har drivit en kampanj för en folkomröstning (utan något genomförbart alternativ att rösta om), lagt budgetförslag i kommunfullmäktige som inte kan finansiera de egna förslagen. 

För en bra demokrati krävs både en bra majoritet och en bra opposition. En bra opposition lägger genomförbara, alternativa förslag. En dålig, populistisk opposition sprider felaktig information till befolkningen, ofullständiga uppgifter för att understödja ett ytligt populärt, men praktiskt ogenomförbart förslag. Det kan nämligen oppositionen göra trygg förvissning om att förslagen aldrig kommer att genomföras.

Bland det mest uppseendeväckande är att man är beredd att sänka valfriheten för att skapa en dyr men samtidigt kvalitetsmässigt undermålig högstadieskola. Här märks skillnaden mellan rikspartiet Centern och Lidingöcentern...

---
 

  

Inga kommentarer: