tisdag 29 januari 2013

Lidingöcenterns förhållande till sanningen i Kommunfullmäktige

I går kväll var det Kommunfullmäktiges sammanträde. Frågan om en eventuell folkomröstning var uppe till diskussion och röstades ner av mer än 2/3 av ledamöterna.

Särskilt anmärkningsvärt är hur Lidingöcenterns anförare förhöll sig till sanningen. I sin iver att dölja det taktikspel partiet ägnat sig åt påstod han bland annat om beslutet i december 2011 "att det står inget om att man ska lägga ner Gångsätra" (se web-tv på Lidingös Stads web, gå till tidpunkten 2:42:17). Men vad står det i beslutet? I protokollsutdraget, som finns på Lidingö Stads web, kan man läsa följande (gulmarkerade meningar anser Lidingöcentern inte säga något om att flytta gymnasieutbildning från Gångsätra gymnasium):

"§ 116
Gymnasieskolans framtida dimensionering (UN/2011:265)

Ärendet
Antalet elever i gymnasieskolan på Lidingö minskar. På ett år har antalet elever minskat med drygt 100 elever från 1 190 till 1 084, vilket innebär en intäktssänkning för den kommunala gymnasieskolan på mellan sju och åtta miljoner kronor. I Gångsätra gymnasium är minskningen relativt sett störst. Gångsätra har idag, och kommer även fortsättningsvis ha ekonomiska problem på grund av höga lokalkostnader per elev. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att det görs en arkitektledd lokalutredning för att ta reda på om den kommunala gymnasieskolan på Lidingö skulle kunna få plats i Hersby gymnasiums lokaler och vilka åtgärder som i detta fall skulle behöva vidtas i de lokalerna. Fördelarna med att ha gymnasieundervisningen på en plats när den totala volymen inte är större än den är idag och även framledes under minst en femårsperiod är uppenbara. Det skulle medföra bättre resursutnyttjande och kostnadseffektivitet. Ett gymnasium skulle också ge ett större kursutbud som i sin tur skulle ge eleverna ökad valfrihet. Risken med bara en kommunal gymnasieskola på Lidingö är främst en ännu lägre volym för den kommunala gymnasieskolan när möjligheten för elever att välja skola mellan Hersby eller Gångsätra försvinner.
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar följande:

            Att utbildningsförvaltningen upphandlar en arkitektledd
            förstudie/utredning som skall ge svar på följande frågeställningar:

1.      Vilka om- och tillbyggnader av lokaler krävs för att 1 000 elever - hela den kommunala gymnasieskolan med programmen NA, SA, EK från läsåret 2013/14 ska få plats på Hersby gymnasiums skoltomt?
2.      Hur många gymnasieelever får plats i Hersby gymnasiums lokaler förutsatt samma utgångspunkt när det gäller programutbud men med endast en inre ombyggnad av befintliga lokaler? 
3.      En kostnadskalkyl för både alternativ ett och två."

Eftersom Oppositionsrådet viftade med protokollet från mötet, där Centern ställde sig bakom utredningen, men påstod att det inte handlade om att flytta gymnasieutbildningen från Gångsätra till Hersby så skulle en fantastiskt välvillig tolkning vara att det var ett litet misstag.

Men då tar Oppositionsrådet i ända från tårna, när han uppmanar till innanläsning i Utbildningsnämndens beslut. Och Fredrik Kronberg (M) gör då just detta - läser upp beslutsmeningarna. Då påstår Oppositionsrådet (Lidingö Stads web-tv, gå till tidpunkten 2:51:50) att det är en förstudie, förtiger att beslutet handlar om en "förstudie/utredning". Dessutom förtiger han hela ärendebeskrivningen. Och att det i beslutspunkterna 1 och 2 klart anges att det handlar om HELA DEN KOMMUNALA GYMNASIESKOLAN ... SKA FÅ PLATS PÅ HERSBY GYMNASIUMS SKOLTOMT.

Att Oppositionsrådet upprepat uppmanar majoritetens företrädare att "läsa innantil" medan han själv antingen inte förstår vad som står skrivet eller medvetet förvränger verkligheten för att passa den populistiska politik som Lidingöcentern står för visar på ett förakt för demokrati.

----


Inga kommentarer: