söndag 21 april 2013

Moderata förslag för en modern skola för alla

In insändare Lidingö Tidning/Mitt i Lidingö inte publicerat:Vi moderater har presenterat nya förslag för hur skolan i Sverige ska kunna bli ännu bättre och modernare.

Det handlar om totalt 34 förslag men vi vill särskilt lyfta fram några av dem:

  • Behovsbedömning i förskoleklassen – För alla elever i förskoleklassen ska det göras en tydlig behovsbedömning, tanken är att säkerställa att alla elever får det stöd och de utmaningar som de behöver från allra första början. Vi vill också se en satsning på fler speciallärare för att skolorna ska kunna ge eleverna ett bättre stöd.

  • Lärarfortbildning - Vi vill också se en satsning på fortbildning av lärare det gäller både i formativ bedömning som forskningen pekar på har mycket stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling men också i IT som ett verktyg för att utveckla pedagogik och undervisning, vi kallar det Lär@rlyftet 3.0.

  • Koppling skola-arbetsliv – Vi vill se en förstärkning av studie- och yrkesvägledning så att ungdomar kan göra välinformerade val när det gäller till exempel gymnasiet. Vi vill också att SCB får i uppdrag att regelbundet kartlägga och informera om förutsättningarna för att få ett arbete efter avslutade studier, detta gäller särskilt de mer yrkesinriktade programmen.

  • Satsningar på lärarna – Fler lärarhandledare, detta är både en fortbildningssatsning men även en karriärmöjlighet för skickliga lärare.  Bra lärare måste kunna få bra betalt om läraryrkets status ska kunna höjas.

Det finns väldigt mycket som är bra i svensk skola. När vi är ute och besöker skolor ser vi mycket som fungerar väldigt bra och vi ser många engagerade och skickliga lärare ute i våra skolor. Med de nya förslagen är vi övertygade om att skolan kan bli ännu bättre.

Lars Björndahl, vice ordförande (M) Utbildningsnämnden Lidingö
Björn Samuelson, Riksdagsledamot (M), Utbildningsutskottet
Maria Stockhaus, Kommunalråd (M) i Sollentuna och deltagare i partiets skolgrupp.

Inga kommentarer: