måndag 26 augusti 2013

Lidingöpartiets olika ansikten i skolfrågor

I en interpellation ifrågasatte Lidingöpartiet hur förskolor och skolor sköts på Lidingö. Det första insinuanta inslaget är påståendet att Gångsätra gymnasium skulle lagts ner under mycket märkliga former. Frågan är då hur Lidingöpartiet anser att en fråga ska utredas och beslutas. I själva verket har Utbildningsnämnden under flera år informerats så gott som månatligen om Gångsätras ekonomiska bekymmer och alla åtgärder skolledning och förvaltning vidtagit för att förbättra situationen. När detta visat sig utan tillräcklig effekt beslut en enig Utbildningsnämnd i december 2011 att utreda hur en sammanslagning skulle kunna göras. Vid nämndens sammanträde i april 2012 gavs en muntlig redogörelse för huvuddragen i utredningsresultatet och att beslut skulle fattas på nämndens ordinarie sammanträde i juni samma år. Vid det senare sammanträdet yrkade Lidingöpartiet på avslag, det vill säga att man inte ville göra något alls, trots att det skulle innebära årliga underskott i storleksordningen 12 miljoner kronor. Avslagsyrkandet gav inget som helst alternativt förslag till hur de stora underskotten skulle klaras av. Om det var något som var märkligt, så är det Lidingöpartiets ställningstagande att fortsätta med enorma ekonomiska underskott, som skulle leda till konkurs för det kommunala gymnasiet eller åtminstone drastiska kvalitetssänkningar. Den politiska majoriteten var inte beredd att offra kvaliteten, men Lidingöpartiet tyckte det var den bästa lösningen.

Som bevis för alltför stora barngrupper hänvisas till en artikel i Svenska Dagbladet, men inte till aktuella data från Lidingö - data som är tillgängliga för Lidingöpartiet som är representerat i Utbildningsnämnden.

Vidare hänvisar man till insändare i lokalpressen. Det är förvisso ytterst beklagligt att personal vid Lidingös kommunala skolor upplever situationen så negativ som den citerade insändaren ger uttryck för. Åtminstone vad avser anställningsstopp är det uppenbart att insändarskribenten inte haft korrekt information. Det är allvarligt att anställda i verksamheten inte nås av korrekt information och ett tillstånd som vi moderater i Utbildningsnämnden tar mycket allvarligt på.

Men sammanfattningsvis, om Lidingöpartiets politik varit rådande skulle de kommunala verksamheternas ekonomi varit betydligt värre än vad den är. Men sådana petitesser bekymrar knappast Lidingöpartiet.

---

Inga kommentarer: